Quyết định 958/QĐ-UBND

Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Văn hóa; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 958/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Văn hóa Mỹ thuật Sở Văn hóa Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: VĂN HÓA; MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Th thao và Du lịch tại Tờ trình số 190/TTr-SVHTTTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

- Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, gồm 05 (năm) TTHC, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2019 (Phụ lục 1).

- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, gồm 06 (sáu) TTHC, tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL (Phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP
UBND tnh;
- Bưu điện tỉnh Bạc Liêu;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- VP UBND t
nh: Ph. KGVX;
- Lưu: VT, KSTT - 37(TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MTHUẬT, NHIP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIM THC HIN

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ (nếu có)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

01

Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019

02

Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

nt

03

Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

nt

04

Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

nt

05

Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức địa phương hoặc cá nhân tchức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Trong thời hạn 07 (bảy), ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch không có văn bản trả lời thì tổ chức được tổ chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

nt

Tng số gm: 05 TTHC./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: VĂN HÓA; MỸ THUẬT, NHIP NH VÀ TRIỂN LÃM ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

S HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐI, BỔ SUNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Quy định sửa đổi, bổ sung TTHC)

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA (05 TTHC)

01

BVH-BLI-278903

Thủ tục Cp giấy phép kinh doanh vũ trường

- Thành phần hồ sơ

Nghị định số 11/2019/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019

02

BVH-BLI-278900

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp)

- Thành phần hồ sơ

nt

03

BVH-BLI-278915

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

- Trình tự thực hiện

nt

04

BVH-BLI-278919

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

- Thành phần hồ sơ

nt

05

BVH-BLI-278921

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

- Thành phần hồ sơ

nt

II

LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM (01 TTHC)

01

BVH-BLI-278801

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

- Thành phần hồ sơ

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều ca các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019

Tổng số gồm: 06 TTHC./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 958/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu958/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 958/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 958/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Văn hóa Mỹ thuật Sở Văn hóa Bạc Liêu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 958/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Văn hóa Mỹ thuật Sở Văn hóa Bạc Liêu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu958/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
     Người kýVương Phương Nam
     Ngày ban hành24/05/2019
     Ngày hiệu lực24/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 958/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Văn hóa Mỹ thuật Sở Văn hóa Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 958/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Văn hóa Mỹ thuật Sở Văn hóa Bạc Liêu