Quyết định 959/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng hộ nghèo Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN HÀNG THÁNG CHO HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2891/SLĐ TBXH-BTXH&GN ngày 29/8/2023 về việc đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh mức chi hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh từ mức 55.000 đồng/tháng/hộ lên mức 57.000 đồng/tháng/hộ (cách tính: 1.728 đồng/kWh x 110% x 30 kWh = 57.024, lấy tròn 57.000 đồng/hộ/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2023.

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng theo mức hỗ trợ tại Điều 1 Quyết định này đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXmy436

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 959/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu959/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(26/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 959/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng hộ nghèo Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng hộ nghèo Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu959/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Văn Minh
        Ngày ban hành18/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (26/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng hộ nghèo Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng hộ nghèo Quảng Ngãi

              • 18/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực