Quyết định 96/2009/QĐ-UBND

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2008/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 -2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi 52/2008/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách TP. Hà Nội 2009 -2010 đã được thay thế bởi Quyết định 3032/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hà Nội đến 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi 52/2008/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách TP. Hà Nội 2009 -2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 96/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2008/QĐ-UBND NGÀY 16/12/2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIII – kỳ họp thứ 18 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và điều hành ngân sách của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2009;
Xét đề nghị của Sở tài chính tại công văn số 3393/STC-QLNS ngày 3 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 -2010 như sau:

1. Bổ sung vào điểm c, khoản 1, mục I, phần I: “Tiền sử dụng đất các dự án của Trung ương và Thành phố quản lý, do Thành phố thực hiện giao đất (không kể các dự án trên địa bàn Hà Tây cũ giao đất trước 31/7/2008)”.

2. Sửa điểm 3.4, mục I, Phần II:

STT

Nội dung

NSTW (%)

NSTP (%)

NSQH (%)

NSXP (%)

3.4

Tiền sử dụng đất các dự án của Trung ương và Thành phố quản lý, do Thành phố thực hiện giao đất (không kể các dự án trên địa bàn Hà Tây cũ giao đất trước 31/7/2008)

 

100

 

 

3.5

Thu tiền sử dụng đất các dự án còn lại

 

 

100

 

Các nội dung khác của Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, huyện, Thị xã; Chủ tịch UBND Xã, Phường, Thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- TT Công báo TP; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị; VPUB: các PVP, KT, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Hoàng Mạnh Hiển    

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2009
Ngày hiệu lực07/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi 52/2008/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách TP. Hà Nội 2009 -2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi 52/2008/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách TP. Hà Nội 2009 -2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu96/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýHoàng Mạnh Hiển
     Ngày ban hành28/08/2009
     Ngày hiệu lực07/09/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi 52/2008/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách TP. Hà Nội 2009 -2010

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2009/QĐ-UBND sửa đổi 52/2008/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách TP. Hà Nội 2009 -2010