Quyết định 960/QĐ-UBND

Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 960/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, tại Tờ trình số 40/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ giải quyết đối với 117 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (62 TTHC)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

1. Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi (gồm 60 TTHC)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ

Nhập dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia (HTĐKKDQG) yêu cầu cấp mã số doanh nghiệp và trình lãnh đạo Phòng ký duyệt

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12 giờ làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 3

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

02 giờ làm việc

GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 giờ làm việc

GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh giao GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho doanh nghiệp;

Xác nhận trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh quốc gia.

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia/GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung được trao cho doanh nghiệp

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 02 ngày làm việc (16 giờ)

2. Giải thể doanh nghiệp (gồm 02 TTHC)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ

Nhập dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia (HTĐKKDQG) để gửi thông tin sang cơ quan thuế và trình lãnh đạo Phòng ký duyệt

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

36 giờ làm việc

Thông báo giải thể doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

02 giờ/ngày làm việc

Thông báo giải thể doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu thông báo giải thể doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung giao đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 giờ làm việc

GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh giao Thông báo giải thể doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho doanh nghiệp.

Xác nhận trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung được trao cho doanh nghiệp

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (19 TTHC)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (18 TTHC)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

27 giờ làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

02 giờ/ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho doanh nghiệp.

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

01 giờ làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Công chức Phòng ĐKKD giao Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã đến Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 04 ngày làm việc

2. Đăng ký giải thể liên hiệp hợp tác xã (01 TTHC)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

35 giờ làm việc

Thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 3

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

02 giờ/ngày làm việc

Thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

01 giờ làm việc

Thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Công chức Phòng ĐKKD giao Thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung đến Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho doanh nghiệp;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM (25 TTHC)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các sở ngành cho ý kiến

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

13,5 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến và công văn thẩm định của các sở ngành liên quan

Bước 3

Báo cáo thẩm định đối với hồ sơ dự án đầu tư trình UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và  Đầu tư (Phòng ĐKKD tham mưu)

08 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Báo cáo thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công(kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc thông báo sa đi b sung gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tnh

07 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Bước 6

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày làm việc (theo quy chế phối hợp)

2. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các sở ngành cho ý kiến

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

19,5 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến và công văn thẩm định của các sở ngành liên quan

Bước 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng ĐKKD tham mưu)

6,5 ngày làm việc

Tờ trình hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu tờ trình gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Tờ trình hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Báo cáo

Bước 5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày làm việc

Báo cáo

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

07 ngày làm việc

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Bước 6

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư; Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 65 ngày làm việc

3. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ; hoặc thông báo yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi bổ sung

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

1,5 ngày làm việc

Gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi nhà đầu tư

Bước 3

Văn thư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi nhà đầu tư

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Văn thư thông báo cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để thông báo cho nhà đầu tư khi nhận quyết định chủ trương của Thủ tướng cấp;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội

4. Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4.1 Điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các cơ quan có liên quan cho ý kiến

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến các sở ngành

Bước 3

Báo cáo thẩm định đối với hồ sơ dự án đầu tư trình UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng ĐKKD tham mưu)

05 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Báo cáo thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc thông báo sửa đổi bổ sung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Bước 6

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 26 ngày làm việc

4.2 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành cho ý kiến và nhận ý kiến của các sở ngành

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến các sở ngành và công văn thẩm định của các sở ngành

Bước 3

Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 4

Văn thư đóng dấu Tờ trình thẩm định gửi đến UBND tỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định

Bước 6

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ

07 ngày làm việc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bước 7

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư; Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Tổng thời gian giải quyết TTHC 47 ngày làm việc

5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

11,5 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tùy thuộc từng loại dự án đầu tư, tương ứng thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư (được mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại các thủ tục 1, 2 và 3).

Bước 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định, thực hiện các bước để trình quyết định chủ trương đầu tư tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư (được mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại các thủ tục 1, 2 và 3).

Bước 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Tổng thời gian giải quyết TTHC: theo thời hạn tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư.

7. Điều chỉnh tên dự án đần tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

01 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

8. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

08 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các cơ quan có liên quan cho ý kiến

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến các sở ngành hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Báo cáo thẩm định về các nội dung điều chỉnh trình UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định

Bước 4

Văn thư đóng Báo cáo thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bước 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Bước 7

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 26 ngày làm việc

10. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các cơ quan có liên quan cho ý kiến

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12,5 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến các sở ngành hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung điều chỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6,5 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 4

Văn thư đóng dấu Tờ trình thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Tờ trình

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định

Bước 6

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

07 ngày làm việc

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bước 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở kế hoạch và Đầu tư

4,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Bước 8

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 47 ngày làm việc

11. Chuyển nhượng dự án đầu tư

11.1 Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành:

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý trình lãnh đạo Sở

Công chức phòng ĐKKD

8 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Bước 4

Văn thư đóng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công (nhân viên bưu điện) để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

11.2 Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến thẩm định và các sở ngành cho ý kiến thẩm định

Công chức phòng ĐKKD

12 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến và ý kiến thẩm định của các sở ngành

Bước 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 4

Văn thư đóng dấu Tờ trình thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Tờ trình thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định

Bước 6

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

07 ngày làm việc

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bước 7

- Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 8

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 47 ngày làm việc

11.3 Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

Bước 1

Kim tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, lấy ý kiến thẩm định và các sở ngành cho ý kiến thẩm định

Công chức phòng ĐKKD

12,5 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến và ý kiến thẩm định của các sở ngành

Bước 3

Báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định trình Ủy ban nhân dân

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6,5 ngày làm việc

Báo cáo

Bước 4

Văn thư đóng dấu Báo cáo thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bước 6

- Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Bước 7

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 28 ngày làm việc

12. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12,5 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận một cửa trả cho nhà đầu tư

Công chức Văn phòng

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 6

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

13. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

12,5 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận một cửa trả cho nhà đầu tư

Công chức Văn phòng

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 6

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

2,5 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3

Cấp, Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Bưu điện chuyển cho Bộ phận một cửa trả cho nhà đầu tư

Công chức Văn phòng

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 6

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trkết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

1 ngày làm việc

Trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3

Cấp Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công (nhân viên bưu điện) để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

16. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1

Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp

17. Giãn tiến độ đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

13 ngày làm việc

văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Bước 3

Ký văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư

0,5 ngày làm việc

văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Bước 4

Văn thư đóng dấu văn bản hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công (nhân viên bưu điện) để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

18. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Bước 1

Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động

Bước 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án

19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Bước 1

Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

13 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Bước 4

Văn thư đóng dấu Báo cáo thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

13 ngày làm việc

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Bước 3

Ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

quyết định

Bước 4

Văn thư đóng dấu quyết định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Quyết định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 4

Văn thư đóng dấu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

03 ngày làm việc

Cung cấp thông tin

Bước 3

Ký văn bản cung cấp thông tin

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Văn bản cung cấp thông tin

Bước 4

Văn thư đóng dấu văn bản hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

văn bản hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

24. Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

27 ngày làm việc

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư

Bước 3

Ký quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

1,5 ngày làm việc

Quyết định

Bước 4

Văn thư đóng dấu Báo cáo thẩm định gửi đến UBND hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao quyết định chủ trương cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày làm việc

25. Thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

13,5 ngày làm việc

Thông báo

Bước 3

Ký Thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày làm việc

Thông báo

Bước 4

Văn thư đóng dấu Thông báo hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho nhà đầu tư

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Thông báo hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Văn thư giao Thông báo cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho nhà đầu tư;

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Thông báo hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (06 TTHC)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

1. Các TTHC tiếp nhận, không có trả kết quả (gm 05 TTHC)

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ

Nhập dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia (HTĐKKDQG)

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

15 giờ làm việc

Cập nhật thông tin vào Hệ thng đăng ký kinh doanh Quốc gia (HTĐKKDQG)

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 02 ngày làm việc (16 giờ).

2. TTHC tiếp nhận, trả kết quả (01 TTHC: Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ)

Bước 1

Tiếp nhận thông báo, chuyn giao cho Phòng ĐKKD xử lý.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Xem xét, xử lý cung cấp thông tin theo yêu cầu

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

13 giờ làm việc

cung cấp thông tin theo yêu cầu

Bước 3

Văn thư đóng dấu văn bản cung cấp thông tin cho doanh nghiệp

Văn thư

01 giờ làm việc

văn bản cung cấp thông tin cho doanh nghiệp

Bước 4

Văn thư giao văn bản cung cấp thông tin cho Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giao cho doanh nghiệp

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Văn bản cung cấp thông tin cho doanh nghiệp

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 02 ngày làm việc (16 giờ).

 

Quy trình số: 05

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ (03 TTHC)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sn phẩm

1. Thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư nhóm A.

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Phân hồ sơ cho công chức phụ trách thẩm định dự án;

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (ĐTTĐ&GSĐT)

02 giờ làm việc

 

Bước 3

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các sở ngành cho ý kiến;

Công chức Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

05 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến gửi các sở ngành liên quan/ Công văn trả lời của các sở ngành liên quan.

Bước 4

Tổng hợp ý kiến; Lập báo cáo/Tờ trình kết quả thẩm định dự án.

Công chức Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

Không quá 33 ngày

Tờ trình trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 5

Trình lãnh đạo phòng kết quả thẩm định dự án.

Lãnh đạo Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

0,5 ngày làm việc

Tờ trình trình phê duyệt dự án/Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 6

Trình lãnh đạo Sở ký/Văn thư phát hành gửi UBND tỉnh;

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 02 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi Chủ đầu tư, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 ngày làm việc

Tờ trình trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

Bước 7

UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án hoặc thông báo sửa đổi bổ sung gửi cho Chủ đầu tư.

UBND tỉnh

Không quá 20 ngày;

Quyết định phê duyệt dự án hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho Chủ đầu tư đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/Quyết định phê duyệt dự án hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung được trao cho Chủ đầu tư/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/03/2007.

2. Thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư nhóm B.

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý;

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Phân hồ sơ cho công chức phụ trách thẩm định dự án;

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (ĐT, TĐ&GSĐT)

02 giờ làm việc

 

Bước 3

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các sở ngành cho ý kiến;

Công chức Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

05 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến của các sở ngành liên quan/ Công văn trả lời của các sở ngành liên quan.

Bước 4

Tổng hợp ý kiến; Lập báo cáo/ Tờ trình kết quả thẩm định dự án.

Công chức Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

Không quá 13 ngày

Tờ trình trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 5

Trình lãnh đạo phòng kết quả thẩm định dự án.

Lãnh đạo Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

0,5 ngày làm việc

Tờ trình trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 6

Trình lãnh đạo Sở ký/Văn thư phát hành gửi UBND tỉnh;

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 02 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi Chủ đầu tư, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 ngày làm việc

Tờ trình trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

Bước 7

UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án hoặc thông báo sửa đổi bổ sung gửi cho Chủ đầu tư,.

UBND tỉnh

Không quá 20 ngày;

Quyết định phê duyệt dự án hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho Chủ đầu tư đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/Quyết định phê duyệt dự án hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung được trao cho Chủ đầu tư/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/03/2007.

3. Thm định và trình phê duyệt dự án đầu tư nhóm C.

Bước 1

Kiểm tra thành phần hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý;

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

Phân hồ sơ cho công chức phụ trách thẩm định dự án;

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (ĐT, TĐ&GSĐT)

02 giờ làm việc

 

Bước 3

Xem xét, lấy ý kiến các sở ngành và các sở ngành cho ý kiến;

Công chức Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

05 ngày làm việc

Công văn lấy ý kiến của các sở ngành liên quan/ Công văn trả lời của các sở ngành liên quan.

Bước 4

Tổng hợp ý kiến; Lập báo cáo/Tờ trình kết quả thẩm định dự án.

Công chức Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

Không quá 3 ngày

Tờ trình phê duyệt dự án/Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 5

Trình lãnh đạo phòng kết quả thẩm định dự án.

Lãnh đạo Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

0,5 ngày làm việc

Tờ trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 6

Trình lãnh đạo Sở ký/Văn thư phát hành gửi UBND tỉnh;

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 02 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi Chủ đầu tư, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 ngày làm việc

Tờ trình trình phê duyệt dự án/ Báo cáo thẩm định dự án/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

Bước 7

UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án hoặc thông báo sửa đổi bổ sung gửi cho Chủ đầu tư,.

UBND tỉnh

Không quá 20 ngày;

Quyết định phê duyệt dự án hoặc thông báo sửa đổi bổ sung

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho Chủ đầu tư đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/Quyết định phê duyệt dự án hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung được trao cho Chủ đầu tư/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/03/2007.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 960/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 960/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 960/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 960/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu960/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 960/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 960/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Sóc Trăng

           • 02/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực