Quyết định 960/QĐ-UBND

Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty trách nhiệm hữa hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 960/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư phát triển công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 325/STC-TCDN ngày 04/02/2016 và Văn bản số 765/STC-TCDN ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là công ty), với những nội dung sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân; góp phần hạn chế tệ nạn số đề, cờ bạc bất hợp pháp; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Vận dụng có hiệu quả cơ chế thị trường chung xổ số kiến thiết để xây dựng chiến lược phát triển thị trường, tập trung vào các thị trường trọng điểm, tiềm năng nhằm đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, tăng tỷ lệ tiêu thụ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

- Chấp hành tốt quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh xổ số kiến thiết. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao uy tín của công ty, chất lượng phục vụ khách hàng, giữ vững sự ổn định thị trường, thị phần hiện có và củng cố lòng tin đối với hệ thống đại lý theo hướng hợp tác bền vững. Tham gia tốt công tác xã hội từ thiện tại địa phương.

2. Mc tiêu c thể:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

- Tổng doanh thu tiêu thụ 11.316 tỷ đồng, bình quân 2.263 tỷ đồng/năm. Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu tiêu thụ bình quân hàng năm đạt 10%/năm.

- Tổng chi phí 7.870 tỷ đồng, bình quân 1.574 tỷ đồng/năm.

- Nộp ngân sách nhà nước 3.050 tỷ đồng, bình quân 610 tỷ đồng/năm.

- Tổng lợi nhuận thực hiện 932 tỷ đồng, bình quân 186,4 tỷ đồng/năm.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

b) Kế hoạch thoái vốn:

Trong năm 2016-2017, hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, như sau:

- Thoái vốn đã đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng, với tổng giá trị thoái vốn: 1.621,01 triệu đồng.

- Thoái vốn đã đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt, với tổng giá trị thoái vốn: 12.300 triệu đồng.

- Bán tài sản là nhà xây dựng trên đất thuê của Nhà nước tại thành phố Cần Thơ, với tổng giá trị thoái vốn: 2.300 triệu đồng.

c) Kế hoạch đầu tư phát triển:

Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, cụ thể:

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch xổ số kiến thiết Lâm Đồng Khu vực Miền Đông Nam bộ (tại số 242D, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 35.688 triệu đồng (năm 2016 là 20.000 triệu đồng và năm 2017 là 15.688 triệu đồng).

- Đầu tư, mua sắm 01 xe ôtô tải 2,5 - 3 tấn chuyên dùng vận chuyển vé số, với tổng vốn dự kiến: 900 triệu đồng và 02 xe ô tô phục vụ công tác quản lý điều hành, với tổng vốn dự kiến: 1.700 triệu đồng.

3. Giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về phát triển thị trường:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định quản lý điều hành của công ty phù hợp với cơ chế, chính sách đặc thù của ngành xổ số kiết thiết nhằm đảm bảo hoạt động của công ty theo hướng phát triển bền vững và tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển.

- Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp, thực hiện kênh phân phối đa dạng với điều kiện phải đảm bảo các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết. Tập trung tổ chức, sắp xếp lại thị trường ngoài tỉnh, phân bổ đại lý cho phù hợp với từng địa bàn. Sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đến năm 2020, tăng tỷ lệ tiêu thụ vé số đạt trên 75% doanh số phát hành.

- Thường xuyên phổ biến các quy định mới của pháp luật đối với đại lý xổ số. Xây dựng hệ thống đại lý có ý thức chấp hành pháp luật và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác với công ty.

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, trạm giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ chủ động nắm bắt thị trường để đề xuất kế hoạch phân phối vé phù hợp với tình hình tiêu thụ vé của từng địa bàn, từng đại lý. Thực hiện tốt vai trò cầu nối trong giao dịch khách hàng, truyền tải và thực hiện các giải pháp tổ chức kinh doanh của công ty.

b) Giải pháp về sản phẩm:

- Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số như hiện nay gồm vé xổ số truyền thống, vé xsố biết kết quả ngay và vé số lôtô. Thường xuyên nghiên cứu để thay đổi hoặc cải tiến mẫu mã tờ vé đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với đặc thù của địa phương, tạo thương hiệu lâu dài cho công ty nhưng phải đáp ứng được yêu cầu chống làm giả ở mức độ cao đbảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

- Ngoài các loại hình xổ số đang phát hành, công ty cần nghiên cứu và đề nghị Bộ Tài chính cho triển khai phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mới như xổ số điện toán và một số loại hình xổ số mới.

- Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn theo yêu cầu để chủ động tham gia hoạt động kinh doanh xổ số điện toán khi Vietlott triển khai loại hình này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

c) Về tổ chức bộ máy:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhân sự để củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, đặc biệt là việc thực hiện mô hình quản lý mới theo quy định tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như hiệu quả hoạt động của tổ chức. Luôn coi trọng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

d) Giải pháp về tài chính:

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số kiến thiết; thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về kế toán, quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Cùng với việc chấn chỉnh, chấp hành đúng cơ chế, quản lý tài chính hiện hành, cần tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản trong hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách nhằm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đại lý có thể hợp tác gắn bó lâu dài với công ty, phát triển mở rộng thị trường, tăng doanh thu.

- Tăng cường các biện pháp để duy trì kỳ hạn nợ theo quy định, tập trung thu hồi và giảm dần “nợ tồn đọng”, tăng tỷ lệ thế chấp đối với đại lý có tỷ lệ thế chấp thấp hoặc chưa đạt theo quy định, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty ổn định, an toàn, hiệu quả trên cơ sở chấp hành tốt các quy định của nhà nước.

e) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ, thỏa ước lao động tập thể, quy chế, quy định nội bộ để phù hợp với chế độ chính sách hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

g) Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm số đề:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của hoạt động xổ số, đặc biệt là những đóng góp trực tiếp của hoạt động xổ số vào phúc lợi xã hội của địa phương.

- Tăng cường các biện pháp và sự phối hợp giữa cơ quan Công an và các cơ quan liên quan trong việc triển khai công tác phòng, chống và xử lý các đối tượng hoạt động số đề.

h) Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thuế, phí; kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định. Chủ động phối hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách về thuế có liên quan đối với Công ty và các đối tượng thu hộ thuế.

i) Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thtrong công ty. Thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên và người lao động hăng hái tham gia đóng góp sáng kiến, hiến kế xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Điều 2.

1. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt theo đúng quy định. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh)

Chỉ tiêu

Kế hoạch (tỷ đng)

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tng cộng

1. Doanh thu tiêu thụ (có thuế)

1.853

2.039

2.243

2.467

2.714

11.316

- Vé s truyn thng

1.792

1.971

2.168

2.385

2.624

10.940

- Vé sBóc

51

57

62

68

75

313

- Vé sLô tô

10

11

13

14

15

63

2. Chi phí

1.268

1.405

1.558

1.726

1.913

7.870

- Trả thưởng

930

1.023

1.126

1.238

1.362

5.679

- Phát hành

338

382

432

488

551

2.191

3. Nộp ngân sách (không tính s thu hộ ngân sách)

498

547

603

666

736

3.050

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Thuế kinh doanh

423

462

506

554

606

2.551

- Lợi nhuận còn lại nộp ngân sách

75

85

97

112

130

499

4. Lợi nhuận thực hiện

176

182

187

192

195

932

5. Đóng góp công tác xã hội

6

6,5

6,8

7

7

33,3

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 960/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 960/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 960/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư phát triển công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 960/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư phát triển công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu960/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành11/05/2016
        Ngày hiệu lực11/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 960/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư phát triển công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 960/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư phát triển công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 2016 2020

           • 11/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực