Quyết định 962/QĐ-UBND

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 962/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Tài chính Sở Tài chính Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUÔC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 29 (Hai mươi chín) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính Trà Vinh.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ; 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Đoàn Thị Rậu

Huỳnh Thanh Chí

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

8giờ (40 ngày và 20 ngày)

 

 

 

Bước 2

Phòng Tài chính Đầu tư

Đoàn Thị Thanh Trúc Phạm Hoàng Duy Nguyễn Hải Đăng

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

276giờ (40 ngày), 116giờ (20 ngày)

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Tiêu Văn Sơn Đoàn Thị Thanh Trúc Phạm Hoàng Duy

- Kết quả Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh đối với thủ tục 40 ngày làm việc.

16giờ (40 ngày), 16giờ (20 ngày)

 

 

 

- Kết quả Dự thảo Quyết định quyết toán đối với thủ tục 20 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Nguyễn Vũ Phương

Lê Thanh Dũng

- Phê duyệt kết quả (Tờ trình UBND tỉnh đối với thủ tục 40 ngày làm việc).

16giờ (40 ngày), 16giờ (20 ngày)

 

 

 

- Phê duyệt kết quả (Quyết định quyết toán đối với thủ tục 20 ngày làm việc).

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Đoàn Thị Rậu

Huỳnh Thanh Chí

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

04giờ

 

 

 

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Đoàn Thị Rậu

Huỳnh Thanh Chí

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Tài chính Đầu tư

Tôn Văn Quang

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

24giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Tiêu Văn Sơn

Đoàn Thị Thanh Trúc

Phạm Hoàng Duy

- Kết quả Dự thảo Thông báo thẩm định

quyết toán nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm.

8giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Nguyễn Vũ Phương

Lê Thanh Dũng

- Phê duyệt kết quả.

12 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Đoàn Thị Rậu

Huỳnh Thanh Chí

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

4 giờ

 

 

 

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện và trực tuyến. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Tài chính doanh nghiệp – Tin học thống kê

Trần Hoàng Khoa

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

06giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Nguyễn Thị MộngHường

- Kiểm tra trình lãnh đạo phê duyệt

04giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Lê Thanh Dũng

- Phê duyệt kết quả.

02giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02giờ

 

 

 

Tên thủ tục hành chính: Mua quyển hoá đơn; Mua hoá đơn lẻ (cấp tỉnh); Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Dương Ngọc Hạnh

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả

08giờ

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (cấp tỉnh) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Dương Ngọc Hạnh

Lê Hoài Thanh

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

16giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng

Quách Hải Đăng

- Kiểm tra, ký đề xuất

08giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng QL NS

Tiêu Nghĩa Dũng

- Dự thảo quyết định trình lãnh đạo

16giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo phục trách

Nguyễn Vũ Phương

- Phê duyệt kết quả.

08giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04giờ

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới;

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Lê Hoài Thanh

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

40giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Quách Hải Đăng

- Ý kiến đề xuất

12giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Vũ Hồng Dương

- Phê duyệt ý kiến đề xuất.

16giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

04giờ

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: (1)Thủ tục báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN; (2)Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; (3)Thủ tục Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (4)Thủ tục Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; (5)Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; (6)Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (7)Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công; (8)Thủ tục Quyết định bán tài sản công; (9)Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công; (10)Thủ tục

Quyết định tiêu hủy tài sản công; (11)Thủ tục Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; (12)Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; (13)Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết; (14)Thủ tục Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; (15)Thủ tục Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

Tổng thời gian thực hiện mỗi TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Lê Hoài Thanh

Dương Ngọc Hạnh

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

76giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Quách Hải Đăng

- Văn bản trả lời

16giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Vũ Hồng Dương

- Phê duyệt kết quả.

16giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

04giờ

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: (1)Thủ tục Đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi Sở Tài chính; (2)Thủ tục Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính.

Tổng thời gian thực hiện mỗi TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Huỳnh Thị Thu Trà

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

08giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Quách Hải Đăng

- Văn bản trả lời

01giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Vũ Hồng Dương

- Phê duyệt kết quả.

02giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả tổ chức ,cá nhân

01giờ

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: (1)Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính; (2)Thủ tục Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

Tổng thời gian thực hiện mỗi TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Huỳnh Thị Thu Trà

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

40giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Quách Hải Đăng

- Văn bản trả lời

06giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Vũ Hồng Dương

- Phê duyệt kết quả.

04giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

02giờ

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (đủ hồ sơ hợp lệ)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Trần Vũ Ngọc Tâm

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

76giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Quách Hải Đăng

- Kiểm tra báo cáo trình lãnh đạo

16giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Vũ Hồng Dương

- Phê duyệt báo cáo.

16giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

04giờ

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: : Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Chuyển hồ sơ.

02giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Giá & Công sản

Trần Vũ Ngọc Tâm

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

07giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng

Quách Hải Đăng

- Văn bản trả lời

03giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phụ trách

Vũ Hồng Dương

- Phê duyệt kết quả.

03giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Bộ phận một cửa

Huỳnh Thanh Chí

Đoàn Thị Rậu

- Đóng dấu (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

01giờ

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Tên thủ tục hành chính: Mua quyển hoá đơn (cấp huyện); Mua hoá đơn lẻ (cấp huyện) Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố

Chuyên viên

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả

08giờ

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (cấp huyện) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố

Chuyên viên

- Tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét

32giờ

 

 

 

Bước 2

Lãnh đạo Phòng TC-KH;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Lãnh đạo Phòng

Kiểm tra, thẩm định, ký tắt vào Giấy chứng nhận trình lãnh đạo UBND phê duyệt.

01giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố

Lãnh đạo UBND

Phê duyệt

03giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

04giờ

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 962/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu962/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 962/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 962/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Tài chính Sở Tài chính Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 962/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Tài chính Sở Tài chính Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu962/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 962/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Tài chính Sở Tài chính Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 962/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Tài chính Sở Tài chính Trà Vinh

           • 22/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực