Quyết định 963/QĐ-UBND

Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe của Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai quản lý, khai thác

Nội dung toàn văn Quyết định 963/QĐ-UBND 2018 phê duyệt giá dịch vụ ra vào bến xe khách Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC BẾN XE KHÁCH TỈNH LÀO CAI QUẢN LÝ, KHAI THÁC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính- Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp định giá thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 46/TTr-SGTVT ngày 19/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe của Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai quản lý, khai thác (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô nêu tại Điều 1; tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công và theo quy định hiện hành.

2. Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai căn cứ mức giá quy định tại Điều 1 và tình hình kinh doanh thực tế để thực hiện việc thỏa thuận, ký kết hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân có phương tiện ra, vào bến tại Bến xe cho phù hợp và thực hiện thông báo giá với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời phản ảnh về Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục thuế tỉnh: Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- L
ãnh đạo Văn phòng;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KT, TH2, QLĐT3,5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 963/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Loại dịch vụ

Đơn vị tính

Mức giá ( đồng)

I

Dịch vụ xe ra vào bến

 

 

1

Nhóm tuyến có cự ly dưới 50 km

Đồng/ ghế

1.500

2

Nhóm tuyến có cự ly từ 51 km đến dưới 100 km

Đồng/ ghế

2.700

3

Nhóm tuyến có cự ly từ 101 km đến dưới 300 km

Đồng/ ghế

2.800

Đồng/Giường

3.000

4

Nhóm tuyến có cự ly từ 301 km đến dưới 500 km

Đồng/ ghế

2.800

Đồng/Giường

3.000

II

Xe ngoài kế hoạch

 

 

1

Tính theo tuyến đang hoạt động và loại xe

 

Tính bằng 130% mức thu xe tuyến cố định như trên

2

Giá dịch vụ xe ra vào bến (Bao gồm xe tắc xi, xe thồ hàng, xe vãng lai và các loại xe tương đương)

 

Thu theo mức thu tại Quyết định 4819/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 hoặc quy định hiện hành

3

Giá dịch vụ trông giữ xe

 

4

Giá dịch vụ khác (cho thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng, ki ốt, hoa hồng bán vé, phòng nghỉ...)

 

Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh

- Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe thu theo số ghế (giường)/xe lấy theo số ghế (giường) ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (không bao gồm ghế (giường) lái xe, phụ xe).

- Cự ly tuyến theo văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến (km).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 963/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu963/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2018
Ngày hiệu lực02/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 963/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 963/QĐ-UBND 2018 phê duyệt giá dịch vụ ra vào bến xe khách Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 963/QĐ-UBND 2018 phê duyệt giá dịch vụ ra vào bến xe khách Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu963/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành02/04/2018
        Ngày hiệu lực02/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 963/QĐ-UBND 2018 phê duyệt giá dịch vụ ra vào bến xe khách Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 963/QĐ-UBND 2018 phê duyệt giá dịch vụ ra vào bến xe khách Lào Cai

           • 02/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực