Quyết định 965/QĐ-TTg

Quyết định 965/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 965/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 965/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa và sáp nhập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa vào Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc quản lý xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; là đầu mối kế hoạch và ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được cân đối riêng về vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

1. Các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

2. Các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 29 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa :
1. Cơ cấu tổ chức :

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số Ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa có bộ máy giúp việc gồm văn phòng, các phòng chuyên môn và cơ quan đại diện Ban Quản lý tại Hà Nội.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tùy theo yêu cầu phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn trình về tổ chức bộ máy để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định theo thẩm quyền.

2. Biên chế :

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định theo các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Điều 4.Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 39/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ: ĐP, CN, KTTH, TH, VPBCS, Công báo;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 965/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu965/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2006
Ngày hiệu lực12/08/2006
Ngày công báo28/07/2006
Số công báoTừ số 26 đến số 27
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 965/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 965/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 965/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu965/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành17/07/2006
       Ngày hiệu lực12/08/2006
       Ngày công báo28/07/2006
       Số công báoTừ số 26 đến số 27
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 965/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 965/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

           • 17/07/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực