Quyết định 966/QĐ-UBND

Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 966/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 966/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 34/TTr-STTTT ngày 27/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC – VPCP;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.03bb).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 966/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa (ngày)

Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

(B1: Tiếp nhận hồ sơ)

Phòng Chuyên môn

(B2: Thời gian giải quyết hồ sơ)

Lãnh đạo Sở

(B3: Ký duyệt hồ sơ)

Phòng chuyên môn

(B4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh)

I

Lĩnh vực Xuất bản

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15 ngày

01

12 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

II

Lĩnh vực In

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 ngày

01

12 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày

01

04 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

3

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

05 ngày

01

02 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

4

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày

01

07 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

III

Lĩnh vực Phát hành

 

01

 

01

01

 

1

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15 ngày

01

12 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

2

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

10 ngày

01

07 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

3

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày

01

04 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

4

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày

01

4 ngày (P. TT-BC-XB)

01

01

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 966/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu966/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(12/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 966/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 966/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 966/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu966/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (12/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 966/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 966/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Hòa Bình

              • 29/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực