Quyết định 966/QĐ-UBND

Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2016 phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 966/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây điều bền vững Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY ĐIỀU BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 965/STC-HCSN ngày 29/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2016, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 4.500 triệu đồng (bốn tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 181 triệu đồng;

b) Chi cục Bảo vệ thực vật: 2.649 triệu đồng;

c) UBND các huyện trong vùng dự án: 1.670 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2016 (theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện và thanh toán, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tnh;
- Như điều 3;
- Các PVP; CV: TC, KH;

- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY ĐIỀU BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

ĐVT

Qui mô

Kinh phí phân bổ năm 2016

Đơn vị thực hiện

I

Nội dung đang triển khai từ năm 2015

 

 

1.770

 

1

Bình tuyển cây đầu dòng

Cây

40

121

SNN&PTNT

2

Trình diễn vườn sản xuất giống điều ghép

vườn

1

146

UBND huyện Cát Tiên

3

Hoàn thiện quy trình, in ấn tài liệu (2.500 bộ)

cuốn

2500

180

Chi cục Bảo vệ thực vật

4

Thực hiện 35 mô hình thâm canh

mô hình

35

735

Chi cục Bảo vệ thực vật

a

Chi trả hợp đồng ghép cải tạo đang triển khai năm 2015

mô hình

35

420

b

Chi trả hợp đồng tỉa thưa, tỉa cành tạo tán đang triển khai năm 2015

mô hình

35

245

c

Chi trả hợp đồng mua chồi điều giống đang triển khai năm 2015

mô hình

35

70

d

Chi phí tập huấn, triển khai; Phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, vật tư

mô hình

35

0

 

5

Hỗ trợ ghép cải tạo đang triển khai

ha

228,1

588

 

a

Ghép bổ sung đợt 2, ghép dặm

ha

148,1

233

UBND huyện Đạ Tẻh

b

Ghép bổ sung đợt 2, ghép dặm

ha

80

355

UBND huyện Đam Rông

II

Nội dung thực hiện mi năm 2016

 

 

2.730

 

1

Mô hình trình diễn thâm canh, ghép cải tạo điều (kinh phí thực hiện năm thứ hai)

mô hình

35

1.662

Chi cục Bảo vệ thực vật

2

Hỗ trtái canh điều

ha

120

288

UBND huyện Cát Tiên

ha

150

360

UBND huyện Đạ Tẻh

ha

120

288

UBND huyện Đạ Huoai

3

Sơ kết đề án

cuộc

1

12

Chi cục Bảo vệ thực vật

4

Chi phí quản lý, triển khai đề án

 

 

60

SNN&PTNT

60

Chi cục Bảo vệ thực vật

 

TNG CNG

 

 

4.500

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 966/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu966/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 966/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 966/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây điều bền vững Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 966/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây điều bền vững Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu966/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 966/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây điều bền vững Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 966/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây điều bền vững Lâm Đồng 2016

            • 12/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực