Quyết định 967/QĐ-UBND

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH PH BIN LUT TRGIÚP PHÁP LÝ VÀ CÁC VĂN BN HƯNG DN THI HÀNH TRÊN ĐA BÀN TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

PH BIN LUT TR GIÚP PHÁP LÝ VÀ CÁC VĂN BN HƯNG DN THI HÀNH TRÊN ĐA BÀN TNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 967/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân về những nội dung bản của Luật Tr giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, tạo điều kiện đcác chủ thkhi tham gia quan hệ pháp luật các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

2. Phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn: gắn việc thi hành các văn bản luật này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành cần tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Sự cần thiết ban hành.

- Mục tiêu chính sách, quan điểm chỉ đạo xây dựng.

- Bố cục, những điểm mới cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:

- Toàn văn Luật Trợ giúp pháp lý.

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đ cương giới thiệu do Bộ Tư pháp phát hành đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://www.moj.gov.vn hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hành.

- Các tài liệu tham khảo có liên quan.

3. Về báo cáo viên: Do báo cáo viên của tỉnh hoặc của Trung ương thực hiện.

III. HÌNH THC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Tùy theo từng đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; nhân dân...), địa bàn áp dụng các hình thức tun truyền, ph biến cho phù hợp như:

- Tuyên truyền miệng;

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,...);

- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện t;

- Biên soạn tài liệu Hỏi - đáp pháp luật;

- Phát hành Bản tin tư pháp;

- Các hình thức khác.

IV. T CHC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ph biến Luật Tr giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các thành phn gm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thtỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Thành viên, Thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh; Báo cáo viên pháp luật của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thtỉnh; các Sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân (Thời gian thực hiện: Quý II/2018).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng thông tin điện tcủa UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử, báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức và nội dung phù hợp (Thời gian thực hiện: Quý II/2018).

4. Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành được sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2018
Ngày hiệu lực26/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu967/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành26/03/2018
        Ngày hiệu lực26/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý Bình Định

         • 26/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực