Quyết định 967/QĐ-UBND

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2018 quy định về giải quyết các trường hợp cải tạo đất nông nghiệp có điều kiện sản xuất không thuận lợi bằng cách thay đổi độ cao mặt bằng, đào ao chứa nước, loại bỏ sỏi đá và tầng nghèo dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 quy định giải quyết trường hợp cải tạo đất nông nghiệp Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KHÔNG THUẬN LỢI BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐỘ CAO MẶT BẰNG, ĐÀO AO CHỨA NƯỚC, LOẠI BỎ SỎI ĐÁ VÀ TẦNG NGHÈO DINH DƯỠNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông báo số 380-TB/VPTU ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường Trực Tỉnh ủy về dự thảo Quyết định Quy định tạm thời về giải quyết các trường hợp cải tạo đất nông nghiệp;

Căn cứ tình hình thực tiễn quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; tình hình thực tế và kiến nghị của các địa phương, cá nhân, hộ gia đình về nhu cầu cải tạo đất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn liên sở số 1180/LS-TNMT-NNPTNT ngày 22 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về giải quyết các trường hợp cải tạo đất nông nghiệp có điều kiện sản xuất không thuận lợi bằng cách thay đổi độ cao mặt bằng, đào ao chứa nước, loại bỏ sỏi đá và tầng nghèo dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Giải thích từ ngữ:

a) Khuyến khích đầu tư vào đất đai: Nhà nước khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư vào việc bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; khai hoang, phục hóa, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Đất nông nghiệp kém hiệu quả: Là đất được cơ quan thẩm quyền xác định có mục đích sản xuất nông nghiệp có điều kiện sản xuất không thuận lợi (đất khô cằn, nghèo dinh dưỡng, tầng canh tác mỏng bị kết von, địa hình lồi lõm không bằng phẳng khó thực hiện cơ giới hóa, khó tưới tiêu, giữ nước kém làm cho sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả).

c) Cải tạo đất sản xuất nông nghiệp: Là áp dụng các biện pháp do người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn vào việc bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, đạt được cao độ phù hợp cho canh tác, tăng hiệu quả sử dụng đất.

d) Đất, đá dôi dư: Là lượng đất, đá và các vật chất khác thừa ra (gọi chung là đất dôi dư) sau khi tiến hành cải tạo đất nông nghiệp để có độ cao phù hợp canh tác, không có giá trị về dinh dưỡng cho cây trồng và cần chuyển đi nơi khác, thành phần bao gồm các loại đất pha lẫn tạp chất như đá, sỏi sạn, hà ly kết von, đá tổ ong…

đ) Hành vi vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp: Là các hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Điều 6 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP); Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Điều 7 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP); Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Điều 8 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP).

2. Quy định về giải quyết các trường hợp cải tạo đất nông nghiệp có điều kiện sản xuất không thuận lợi bằng cách thay đổi độ cao mặt bằng, đào ao chứa nước, loại bỏ sỏi đá và tầng nghèo dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

a) Đất xin cải tạo sản xuất nông nghiệp: Là đất có mục đích sản xuất nông nghiệp có điều kiện sản xuất nông nghiệp không thuận lợi như nêu tại điểm b khoản 1 Điều này; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp của địa phương.

b) Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích sản xuất nông nghiệp. Trường hợp đào ao nuôi trồng thủy sản thì phải được cấp thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thủy sản. Trường hợp cải tạo đất nông nghiệp nhưng không vận chuyển đất, đá dư dôi ra khỏi diện tích cải tạo thì không áp dụng quyết định này.

- Quyết định này không áp dụng đối với tổ chức, tập thể, doanh nghiệp. Các đơn vị này thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và theo quy định pháp luật hiện hành.

c) Đất nông nghiệp sau khi cải tạo phải đảm bảo có điều kiện sản xuất tốt hơn so với trước khi cải tạo; đáp ứng được các tiêu chí: địa hình bằng phẳng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; đảm bảo nguồn nước tưới tiêu ổn định thông qua các giải pháp có bố trí tưới tiêu (ao chứa nước, hệ thống tưới); cải thiện dinh dưỡng và thành phần cơ giới đất so với trước khi cải tạo; đảm bảo sản xuất nông nghiệp thuận lợi, có hiệu quả.

d) Quá trình cải tạo đất nông nghiệp không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cho diện tích giáp ranh khu đất; khoảng cách của diện tích cải tạo với ranh giới khu đất liền kề đảm bảo tối thiểu 10 m để tránh gây sạt lở, xói mòn, sụt lún cho diện tích liền kề.

đ) Thời hạn tối đa cho một trường hợp cải tạo đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm hoạt động cải tạo đất và tái sản xuất): Không quá 12 tháng (kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép cải tạo đất), sau thời gian này không tiếp tục giải quyết (áp dụng khoản h điểm 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013). Diện tích tối đa cho một trường hợp cải tạo sản xuất là 02 ha (áp dụng mức hạn điền tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013), chỉ cho phép cải tạo đất sản xuất một lần duy nhất cho một đơn vị diện tích.

3. Các hành vi bị cấm

a) Không được thực hiện việc cải tạo đất và tận dụng khoáng sản trong những khu vực đã được khoanh định là khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực đã được quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản.

b) Lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép.

c) Nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc cải tạo đất, tận dụng khoáng sản để hủy hoại đất; thực hiện trái quy định của pháp luật khi được cho phép cải tạo đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình khi nhà nước cho phép cải tạo đất.

d) Nghiêm cấm hành vi lạm quyền, vượt quá quyền hạn để làm trái quy định về cải tạo đất, tận dụng khoáng sản.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm; kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh để kiểm tra, rà soát, đối chiếu các trường hợp xin cải tạo đất nông nghiệp, đào ao chứa nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo. Trường hợp không phù hợp với các quy hoạch và quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp huyện biết. Trường hợp phù hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về chủ trương cho phép cải tạo đất sản xuất nông nghiệp.

b) Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho người cải tạo đất lập phương án cải tạo đất để tăng độ phì, bố trí tưới tiêu, bố trí sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và thẩm định hồ sơ này.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về cho phép cải tạo đất sản xuất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình.

d) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện cải tạo đất để sản xuất nông nghiệp hiệu quả theo phương án đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như điều chỉnh chủ trương cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tiến độ thực hiện phương án cải tạo sản xuất nông nghiệp của từng trường hợp cụ thể theo phương án đã được thẩm định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở phương án sản xuất nông nghiệp được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể đối với khối lượng đất, đá dôi dư (nếu có) trong quá trình cải tạo đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện cải tạo đất sản xuất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh hoặc bãi bỏ Quyết định này sau khi có văn bản quy định hoặc hướng dẫn của Trung ương.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Tiếp nhận đơn xin cải tạo đất sản xuất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi; xem xét, đề xuất từng trường hợp cụ thể gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát hoạt động cải tạo đất sản xuất nông nghiệp, đào ao chứa nước tại địa phương.

c) Kiểm tra, quản lý việc sử dụng đất đúng mục đích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án cải tạo đất sản xuất nông nghiệp được cơ quan chức năng cho phép; kịp thời xử lý theo thẩm quyền các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tiếp nhận đơn xin cải tạo đất sản xuất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình. Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực tế của địa phương đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

b) Kiểm tra, quản lý, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án cải tạo đất sản xuất nông nghiệp được cơ quan chức năng cho phép; kịp thời xử lý theo thẩm quyền các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình được cho phép cải tạo đất:

- Trước khi tiến hành cải tạo đất theo phương án đã được cơ quan thẩm quyền cho phép phải thực hiện cắm mốc ranh giới khu vực đất và thông báo cho Ủy ban nhân cấp xã, huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

- Thực hiện việc cải tạo đất đúng theo nội dung được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phương án đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, gồm: phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền đối với khoáng sản tận dụng sau khi cải tạo đất theo quy định.

- Trong quá trình cải tạo đất, nếu phát hiện có khoáng sản khác ngoài khoáng sản được cho phép tận dụng phải có trách nhiệm bảo vệ và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, không được tự ý khai thác, tận dụng khoáng sản phát sinh mới.

- Báo cáo kết quả thực hiện sau cải tạo đất và tận dụng đất, đá theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan Thuế:

a) Hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình được cơ quan thẩm quyền cho phép tận dụng khoáng sản trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định.

b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác của các cá nhân, hộ gia đình được phép tận dụng khoáng sản trong quá trình cải tạo đất.

7. Cơ quan Công an:

Cơ quan công an cấp huyện và cấp tỉnh tăng cường phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tận dụng, khai thác khoáng sản trái phép, không đúng phương án cải tạo đất được cơ quan thẩm quyền cho phép trong quá trình cải tạo đất.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực ngay sau khi có văn bản quy định hoặc hướng dẫn của Trung ương.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần chỉnh sửa, bổ sung liên Sở: Tài nguyên và môi trường - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KT. Vũ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 quy định giải quyết trường hợp cải tạo đất nông nghiệp Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 quy định giải quyết trường hợp cải tạo đất nông nghiệp Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu967/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành16/04/2018
        Ngày hiệu lực16/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 quy định giải quyết trường hợp cải tạo đất nông nghiệp Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 967/QĐ-UBND 2018 quy định giải quyết trường hợp cải tạo đất nông nghiệp Bình Thuận

            • 16/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực