Quyết định 968/QĐ-UBND

Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 130/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 968/QĐ-UBND 2018 về Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cà Mau 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 130/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Công văn số 478/BCT-KH ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các quy định về quy hoạch cửa hàng xăng dầu theo nội dung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2571/UBND-KT ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 43/TTr-SCT ngày 11/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và công khai trên các phương tiện thông tin theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (T6/01);
- Lưu: VT, M.A50/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 968/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu968/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực14/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 968/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 968/QĐ-UBND 2018 về Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cà Mau 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 968/QĐ-UBND 2018 về Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cà Mau 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu968/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành14/06/2018
        Ngày hiệu lực14/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 968/QĐ-UBND 2018 về Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cà Mau 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 968/QĐ-UBND 2018 về Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cà Mau 2020

            • 14/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực