Quyết định 969/QĐ-BTNMT

Quyết định 969/QĐ-BTNMT năm 2006 ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 969/QĐ-BTNMT năm 2006 cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về uy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất với các nội dung như sau:

1. Đối với cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt:

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 2m3/giây đến dưới 10m3/giây;

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với sông suất lắp máy từ 2.000 KW đến dưới 30.000KW;

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày, đêm đến dưới 300.000m3/ngày, đêm.

2. Đối với cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất:

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước dưới đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày, đêm đến dưới 10.000m3/ngày, đêm;

b) Khai thác nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày, đêm đến dưới 10.000 m3/ngày, đêm;

c) Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

d) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất nêu tại điểm a, khoản 2 điều này;

e) Văn bản cho phép thi công giếng khai thác nước nêu tại điểm b, khoản 2 điều này.

Điều 2. Trong phạm vi được ủy quyền, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước được phép giao cho các Phó Cục trưởng ký thay các văn bản theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này;

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và người ký thay phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quyết định của mình.

Định kỳ hằng tháng, quý, năm, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, các Phó Cục trưởng được phép sử dụng con dấu của Cục Quản lý tài nguyên nước để thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2007.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 969/QĐ-BTNMT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 969/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2006
Ngày hiệu lực 24/07/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2007
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 969/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 969/QĐ-BTNMT năm 2006 cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 969/QĐ-BTNMT năm 2006 cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 969/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký Mai Ái Trực
Ngày ban hành 24/07/2006
Ngày hiệu lực 24/07/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2007
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 969/QĐ-BTNMT năm 2006 cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 969/QĐ-BTNMT năm 2006 cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên

  • 24/07/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/07/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực