Quyết định 969/QĐ-BXD

Quyết định 969/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 525/QĐ-BXD phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

1. Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước ngành Xây dựng và các nhiệm vụ được Chính phủ phân công. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về quyết định của mình.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt hoặc Bộ trưởng ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực do mình phụ trách; kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề nghị Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hợp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực được phân công phụ trách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo, theo dõi, xử lý các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ và các vấn đề mà giữa các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ không thống nhất được ý kiến trong các lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động quan hệ với các cơ quan, tổ chức, các hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực do mình phụ trách. Đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, phương thức, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ đối với các lĩnh vực được phân công;

d) Thứ trưởng phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo;

Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành hoặc địa phương do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động trao đổi, phối hợp để giải quyết; trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực, địa phương do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thì Thứ trưởng đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định;

đ) Ngoài các lĩnh vực cụ thể được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình chung về các lĩnh vực khác của Bộ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể giao Thứ trưởng giải quyết các công việc cụ thể ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách;

e) Thứ trưởng không xử lý các vấn đề không được Bộ trưởng phân công.

4. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các công việc cụ thể được phân công, Bộ trưởng, Thứ trưởng có thể phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình.

5. Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ định kỳ hàng tháng, ngoài ra khi cần thiết còn có các cuộc giao ban, hội ý đột xuất để phối hợp xử lý công việc. Nội dung họp giao ban, hội ý lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng quyết định hoặc do các Thứ trưởng đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định.

6. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng sẽ trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng (quy định tại Điều 2 của Quyết định này), tùy theo tình hình thực tế, Bộ trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ.

7. Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Quốc hội;

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Chỉ đạo chung về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở; công tác lập, thẩm định và tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng, việc xây dựng và thực hiện các định hướng, chiến lược, chương trình, dự án quốc gia về phát triển đô thị và nhà ở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

- Công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia;

- Công tác kế hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước;

- Công tác tổ chức cán bộ, quản lý công chức, thi đua - khen thưởng;

- Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên phạm vi cả nước; công tác thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Trưởng Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng Phạm Hồng Hà:

a) Thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt tại cơ quan Bộ.

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chủ trì công tác xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng;

- Công tác pháp chế ngành Xây dựng;

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nhà ở, công sở, thị trường bất động sản;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực phân công;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng;

- Công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng;

- Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng; Hội đồng lương cơ quan Bộ;

- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Xây dựng;

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực được phân công;

- Công tác quản lý về tài chính kế toán, lao động, tiền lương và các nhiệm vụ trong các đơn vị được phân công;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Pháp chế; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các đơn vị thuộc khối Y tế.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm quản lý nhà nước về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán các công trình xây dựng; thẩm định điều kiện, năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài; quản lý nhà nước về giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Bộ gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng;

- Quản lý khối doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

- Công tác xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và quản lý các loại dịch vụ công; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; công tác quản lý kinh tế xây dựng, tài chính kế toán tại các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư;

- Công tác quản lý về tài chính kế toán, lao động, tiền lương và các nhiệm vụ trong các đơn vị được phân công;

- Công tác quản lý, đổi mới, phát triển và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ;

- Tham gia ý kiến về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ: Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Quản lý, chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động trong các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Công tác phía Nam, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch;

- Các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các thiết kế điển hình kiến trúc xây dựng;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực được phân công;

- Công tác quản lý về tài chính kế toán, lao động, tiền lương và các nhiệm vụ trong các đơn vị được phân công;

- Công tác quy hoạch, kiến trúc các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư; chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng cụ thể do Bộ làm chủ đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách chung về chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; quản lý công tác đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại Học Xây dựng miền Trung, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng miền Tây; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

5. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý nhà nước về quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn mới;

- Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

- Các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo thực hiện 03 đồ án quy hoạch xây dựng theo Thông báo số 1322/TB-BXD ngày 17/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng;

- Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cụ thể do Bộ làm chủ đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác quản lý về tài chính kế toán, lao động, tiền lương và các nhiệm vụ trong các đơn vị được phân công;

- Phụ trách chung về lĩnh vực ODA của ngành Xây dựng;

- Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Ban Quản dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

6. Thứ trưởng Lê Quang Hùng:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý nhà nước về: khảo sát; thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, giám định, bảo trì các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Công tác nghiên cứu, triển khai sử dụng các vật liệu mới: vật liệu không nung, vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu sử dụng phế thải công nghiệp và các vật liệu mới khác;

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm của ngành Xây dựng;

- Công tác quản lý về tài chính kế toán, lao động, tiền lương và các nhiệm vụ trong các đơn vị được phân công;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác quản lý chất lượng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

7. Thứ trưởng Đỗ Đức Duy:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng và cơ khí ngành Xây dựng;

- Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành Xây dựng;

- Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ngành Xây dựng; đầu tư ra nước ngoài của ngành Xây dựng;

- Công tác thông tin và truyền thông ngành Xây dựng;

- Công tác cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Công tác văn phòng, quy chế, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng;

- Phối hợp với Thứ trưởng Phạm Hồng Hà trong công tác xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ;

- Công tác quản lý về tài chính kế toán, lao động, tiền lương và các nhiệm vụ trong các đơn vị được phân công;

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực được phân công;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng;

- Công tác quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Vật liệu xây dựng, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin, Nhà Xuất bản xây dựng.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 526/QĐ-BXD ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VP Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 969/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu969/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 969/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu969/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành21/08/2015
       Ngày hiệu lực21/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng