Quyết định 97/2000/QĐ-TTg

Quyết định 97/2000/QĐ-TTg về việc áp dụng một số cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2000/QĐ-TTg áp dụng cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97/2000/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 09/TT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2000, đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1005/BKH-QLKT ngày 23 tháng 02 năm 2000 và ý kiến các Bộ, ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng một số quy chế kinh tế - hành chính cửa khẩu và chính sách khuyến khích đầu tư phát triển theo các quy định dưới đây tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhằm phát huy lợi thế và điều kiện đặc thù của địa bàn này để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Điều 2. Các quy chế kinh tế - hành chính cửa khẩu được áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông (không bao gồm sân bay Phú Quốc) theo các quy định pháp luật hiện hành đối với các hoạt động như: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nhập cảnh, xuất cảnh, dịch vụ quá cảnh hàng hoá, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ, triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu, các chi nhánh, văn phòng đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, du lịch và các dịch vụ khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp phép lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài và tổ chức hội chợ, triển lãm hàng hoá quốc tế, hàng hoá trong nước tại khu vực thị trấn Dương Đông.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật và dịch vụ y tế, giáo dục ở khu vực thị trấn Dương Đông được nâng cấp đáp ứng yêu cầu của huyện đảo; cơ sở đào tạo được mở tới cấp cao đẳng.

Điều 3. Các nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực thị trấn Dương Đông được hưởng chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư nước ngoài và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QHlO; dự án đầu tư kinh doanh du lịch ở khu vực này được bổ sung vào danh mục quy định ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999.

Các dự án đầu tư tại khu vực này còn được hưởng các ưu đãi dưới đây:

- Được giảm 50% tiền thuê đất và thuê mặt nước biển so với khung giá hiện hành của Nhà nước áp dụng tại khu vực huyện Phú Quốc.

- Nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

- Những mặt hàng xuất khẩu sản xuất tại thị trấn Dương Đông được áp dụng mức thuế suất 0%.

Điều 4. Đối với các dự án đầu tư ở khu vực thị trấn Dương Đông, khi chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi mục đích đầu tư ban đầu, chuyển nhượng tài sản gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư khác thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực thị trấn Dương Đông để xem xét, quyết định (nếu là dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh) hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương (đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của cơ quan Trung ương)

Điều 5. Trong thời gian 5 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực), ngoài nguồn ngân sách Nhà nước đã cân đối qua tỉnh, mỗi năm Nhà nước ưu tiên đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực thị trấn Dương Đông 100% số thu ngân sách trong năm trên địa bàn huyện Phú Quốc. Mức vốn và danh mục các công trình hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt hàng năm.

Điều 6. Quản lý xuất, nhập cảnh.

1. Người nước ngoài (không phảii công dân Campuchia), người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mang hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh khi vào thị trấn Dương Đông, thời gian lưu lại không quá 15 ngày; nếu muốn đến các địa phương khác ngoài thị trấn Dương Đông (trừ khu vực cấm) thì được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh cấp thị thực tại khu vực thị trấn Dương Đông. Tàu, thuyền du lịch nước ngoài được ra vào thị trấn Dương Đông theo hợp đồng ký với các Công ty du lịch của Việt Nam. Khách du lịch nước ngoài trên các tàu khi vào khu vực thị trấn Dương Đông và các khu vực khác (trừ khu vực cấm) phải tuân thủ quy định trên.

2. Tàu, thuyền vận tải nước ngoài được ra vào khu vực thị trấn Dương Đông để giao nhận hàng hoá theo hợp đồng với mọi tổ chức sản xuất kinh doanh. Thuyền viên trên các tàu thuyền này được ra vào khu vực thị trấn Dương Đông bằng sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Nếu có nhu cầu giao nhận hàng hoá tại các bến cảng khác của tỉnh Kiên Giang phải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Công dân Campuchia cư trú tại tỉnh có chung biên giới với tỉnh Kiên Giang có chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất cảnh, nhập cảnh biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp, được nhập cảnh vào khu vực thị trấn Dương Đông bằng đường biển, thời gian lưu trú không quá 7 ngày. Trường hợp muốn đến lưu trú ở các khu vực khác (trừ các khu vực cấm) trên đảo Phú Quốc phải được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh cho phép, thời gian cho phép lưu trú thêm ở các khu vực khác trên đảo Phú Quốc không quá 5 ngày.

4. Công dân Campuchia mang hộ chiếu (kể cả hộ chiếu phổ thông) vào khu vực thị trấn Dương Đông bằng đường biển, được miễn thị thực nhập cảnh và được lưu trú không quá 15 ngày. Nếu muốn đến, lưu trú ở các địa phương khác ngoài thị trấn Dương Đông (trừ các khu vực cấm) thì được các cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại khu vực thị trấn Dương Đông.

Điều 7. Tổ chức thực hiện .

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo yêu cầu phát triển mới. Trên cơ sở quy hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn cho khu vực thị trấn Dương Đông. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang kiện toàn cơ quan hành chính huyện đảo Phú Quốc và cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện những chính sách nêu tại Quyết định này đối với khu vực thị trấn Dương Đông.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định và phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện việc áp dụng có hiệu quả các chính sách, quy chế nêu trong Quyết định này.

- Sau 2 năm thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sơ kết việc áp dụng các chính sách, quy chế đã nêu trên, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của khu vực thị trấn Dương Đông.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2000
Ngày hiệu lực31/08/2000
Ngày công báo22/09/2000
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 97/2000/QĐ-TTg áp dụng cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 97/2000/QĐ-TTg áp dụng cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu97/2000/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành16/08/2000
     Ngày hiệu lực31/08/2000
     Ngày công báo22/09/2000
     Số công báoSố 35
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 97/2000/QĐ-TTg áp dụng cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2000/QĐ-TTg áp dụng cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

        • 16/08/2000

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 22/09/2000

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 31/08/2000

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực