Quyết định 97/2002/QĐ-BNN

Quyết định 97/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2002/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2002 – 2004 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mỏy của Bộ Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụnl;
Căn cứ vào Nghị định số 10/2002/ NĐ- CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002;
Căn cứ Quyết định số 146/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ công văn số 12219 TC/ HCSN ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính về việc thẩm định đơn vị sự nghiệp có thu năm 2002;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Giao quyền tự chủ tài chính theo quy chế tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho: Trường Công nhân KT Lâm nghiệp I TW

Điều 2: Kinh phí NSNN cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là 5.109 triệu đồng (Năm nghỡn một trăm lẻ chín triệu đồng).

Số kinh phí này được ổn định trong 3 năm (2002, 2003, 2004) và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3: Căn cứ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 đó được Bộ giao, số chi ổn định trong 3 năm tại Điều 2 nói trên, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo đúng Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Cao Đức Phát


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2002/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2002
Ngày hiệu lực 03/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2002/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 97/2002/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 97/2002/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 18/11/2002
Ngày hiệu lực 03/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 97/2002/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2002/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu

  • 18/11/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/12/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực