Quyết định 97/2003/QĐ-TTg

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005 đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97/2003/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CỤC DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch, ý kiến các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phưương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003 - 2005 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nưước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ nêu trên; chỉ đạo Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội xây dựng đề án thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quy định hiện hành. Trưường hợp điều chỉnh, bổ sung phải đưược sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tưư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thưương binh và Xã hội và các Bộ, địa phưương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện Phương án này theo các quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hưướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tưướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Thủ trưưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CỤC DU LỊCH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2003 của Thủ tưướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100%VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, GỒM 4 DOANH NGHIỆP:

- Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội,

- Công ty Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh,

- Công ty Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng,

- Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, GỒM 04 DOANH NGHIỆP:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nưước giữ cổ phần thấp nhất là 51% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu thực hiện năm 2004:

- Công ty Thiết bị vật tư du lịch 2,

- Công ty Điều hành và Hướng dẫn du lịch.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nưước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần thực hiện năm 2003:

- Công ty Du lịch Hải Phòng (cổ phần hoá một bộ phận),

- Công ty Khách sạn du lịch Đồ Sơn (cổ phần hoá một bộ phận).

III. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SÁP NHẬP,  gồm 07 doanh nghiệp thực hiện năm 2004:

Sáp nhập Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên, Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi, Công ty Du lịch Quảng Ninh, Công ty Khách sạn du lịch Đồ Sơn (phần còn lại sau cổ phần hoá), Công ty Du lịch Hải Phòng (phần còn lại sau cổ phần hoá), Công ty Xây dựng thương mại Du lịch, Công ty Vận chuyển khách du lịch vào Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội.

IV. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN GIẢI THỂ THỰC HIỆN NĂM 2004:

Công ty Thiết bị vật tư du lịch 1.

V. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHỜ SẮP XẾP SAU:

Công ty Du lịch và Xúc tiến đầu tư.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2003
Ngày hiệu lực16/06/2003
Ngày công báo01/06/2003
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/2003/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành14/05/2003
        Ngày hiệu lực16/06/2003
        Ngày công báo01/06/2003
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2003/QĐ-TTg phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005