Quyết định 97/2004/QĐ-UB

Quyết định 97/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2004 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 97/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2004 Sở Khoa học và Công nghệ, viện kinh tế đã được thay thế bởi Quyết định 14/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2004 Sở Khoa học và Công nghệ, viện kinh tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH PHÍ VÀ DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2004 CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ VIỆN KINH TẾ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị Quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03/12/2003 của Hội Đồng nhân dân thành phố khóa VI, thông qua dự toán phân bổ ngân sách ; Nghị quyết số 45/2004NQ-HĐ ngày 09/01/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố, khoá IV, về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 289/2003QĐ-UB ngày 09/12/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1251/KHĐT-TH ngày 26/03/2004 và đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 0289/SKHCN-KHTC ngày 02/4/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 về kinh phí nguồn ngân sách sự nghiệp và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố (theo biểu kế hoạch kinh phí và danh mục đề tài, dự án đính kèm) như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ 131,7944 tỷ đồng bao gồm:

1.1. Chi phí nghiên cứu khoa học-công nghệ: 27,50 tỷ đồng;

1.2. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 15,5674 tỷ đồng;

1.3. Chi phí các dự án công nghệ thông tin: 47,80 tỷ đồng;

1.4. Chi phí thường xuyên: 10,927 tỷ đồng;

1.5. Chi phí Chương trình 300 Tiến sĩ-Thạc sĩ: 30,0 tỷ đồng.

2. Viện Kinh tế thành phố 4,80 tỷ đồng bao gồm:

2.1. Chi phí thường xuyên: 2,40 tỷ đồng;

2.2. Chi phí nghiên cứu khoa học: 2,40 tỷ đồng.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Viện Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 và không được tự ý thay đổi; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Viện Trưởng Viện Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB: PVP/KT
- Tổ: TH, TM, CNN
- Lưu (CNN.HH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2004
Ngày hiệu lực12/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 97/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2004 Sở Khoa học và Công nghệ, viện kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2004 Sở Khoa học và Công nghệ, viện kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành12/04/2004
        Ngày hiệu lực12/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 97/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2004 Sở Khoa học và Công nghệ, viện kinh tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2004 Sở Khoa học và Công nghệ, viện kinh tế