Quyết định 97/2007/QĐ-UBND

Quyết định 97/2007/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính bồi thường bổ sung dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2007/QĐ-UBND giá đất bồi thường dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG BỔ SUNG DỰ ÁN VÒNG XOAY THỊ TRẤN PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ ý kiến phê chuẩn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 462/HĐND-VP ngày 29 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2114/STC-QLGCS ngày 15 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt giá đất để tính bồi thường bổ sung dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc như sau:

- Đối với các thửa đất của 16 hộ nằm trên địa phận xã Phước Tân nhưng đối diện với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Phước Bửu, đơn giá đất ở vị trí 1 tính bồi thường là: 1.350.000 đồng/m2.

- Đối với các thửa đất còn lại tiếp giáp với ranh địa giới hành chính của thị trấn Phước Bửu, đơn giá đất ở vị trí 1 tính bồi thường là: 945.000 đồng/m2.

- Đối với các loại đất nông nghiệp thuộc dự án này được xác định theo bảng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định 4630/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày hiệu lực 31/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 97/2007/QĐ-UBND giá đất bồi thường dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 97/2007/QĐ-UBND giá đất bồi thường dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày hiệu lực 31/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 97/2007/QĐ-UBND giá đất bồi thường dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2007/QĐ-UBND giá đất bồi thường dự án vòng xoay thị trấn Phước Bửu

  • 21/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực