Quyết định 97/2018/QĐ-UBND

Quyết định 97/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2018/QĐ-UBND thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư cấp xã Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, GỬI, XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh tại Tờ trình số 2884/TTr-STC ngày 29 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp xã qun lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định trình tlập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, thành phố, xã, phường và thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: KTTH, TCD-NC, VXNV;
- Lưu: VT. NQH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ LẬP, GỬI, XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm do ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) quản lý, bao gồm: Lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân xã) được giao quản lý vn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hng năm; Phòng Tài thính - Kế hoạch huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện); Kho bạc nhà nước nơi Ủy ban nhân dân xã mở tài khoản giao dịch vốn đầu tư (sau đây gọi chung là Kho bạc nhà nước huyện) và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm ngân sách xã qun lý

1. Lập, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư

a) Cơ quan lập báo cáo: Ủy ban nhân dân xã.

b) Nội dung báo cáo.

- Phần số liệu:

Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư năm của xã, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Theo Biểu số 01/CĐT, 02/CĐT, 03/CĐT, 04/CĐT kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC - chi tiết theo từng dự án).

Ủy ban nhân dân xã phải đối chiếu, rà soát số liệu báo cáo báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm và bảo đảm khớp đúng với số liệu của Kho bạc nhà nước huyện (theo Biểu số 04/CĐT kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC) trước khi gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Kết quả đối chiếu là cơ sở để Ủy ban nhân dân xã báo cáo quyết toán ngân sách xã theo niên độ.

- Phần thuyết minh: Trong báo cáo, Ủy ban nhân dân xã phải nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư.

c) Thời hạn lập báo cáo: Sau khi kết thúc niên độ ngân sách năm (ngày 31 tháng 12 hàng năm).

d) Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm: Trước ngày 15 tháng 02 năm sau.

2. Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

a) Thời hạn thẩm định: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân xã gửi, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm cho đơn vị.

b) Cơ quan thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

c) Nội dung thẩm định:

- Kiểm tra, xác định sự phù hợp về tổng nguồn vốn, cơ cấu vốn trong báo cáo quyết toán của đơn vị và báo cáo tổng hợp quyết toán của Kho bạc nhà nước huyện.

- Kiểm tra, xác định sự phù hợp về danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của đơn vị và Kho bạc nhà nước huyện.

- Kiểm tra, so sánh kế hoạch vốn, số vốn thanh toán của từng dự án giữa báo cáo quyết toán của đơn vị và Kho bạc nhà nước huyện; xác định số vốn được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện và thanh toán; số kế hoạch vốn hủy bỏ.

- Yêu cầu cơ quan có trách nhiệm xuất toán, thu hồi các khoản chi không đúng chế độ và yêu cầu nộp ngay các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

- Các nhận xét khác.

d) Thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện gửi Ủy ban nhân dân xã và Kho bạc nhà nước huyện Thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm (theo Biểu số 01/TBTĐ kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC).

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã:

- Chịu trách nhiệm về số liệu được đưa vào báo cáo quyết toán hằng năm; tổng hợp, lập, báo cáo quyết toán theo hướng dẫn của Quy định này và Thông tư số 85/2017/TT-BTC ; gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đúng thời hạn quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được Thông báo kết quả thẩm định quyết toán ca phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải trình về các kiến nghị (nếu có) trong thông báo thẩm định quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

- Chịu trách nhiệm xử lý các số liệu chênh lệch của từng dự án.

2. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước huyện:

Kho bạc nhà nước huyện có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do mình kiểm soát thanh toán (Theo Biểu số 01/KBQT, 02/KBQT, 03/KBQT, 04/KBQT, 05/KBQT kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Ủy ban nhân dân xã (phần cấp xã quản lý).

3. Trách nhiệm và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Khi thẩm định quyết toán, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, Kho bạc nhà nước huyện bổ sung thông tin, số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán; yêu cầu cơ quan có trách nhiệm nộp các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời yêu cầu cơ quan báo cáo quyết toán điều chỉnh lại số liệu quyết toán nếu có sai sót.

- Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo quyết toán (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong Thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm) do Ủy ban nhân dân xã không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán năm, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có quyền yêu cầu Kho bạc nhà nước huyện tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư của đơn vị cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán, đồng thời có văn bản thông báo để đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

3. Những nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, UBND các xã và các tổ chức có liên quan phản ánh bằng văn bản gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày hiệu lực 15/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 97/2018/QĐ-UBND thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư cấp xã Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 97/2018/QĐ-UBND thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư cấp xã Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày hiệu lực 15/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 97/2018/QĐ-UBND thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư cấp xã Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2018/QĐ-UBND thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư cấp xã Ninh Thuận

  • 05/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực