Quyết định 970/QĐ-BXD

Quyết định 970/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 970/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: Văn thư, CGĐ (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 29tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện giám định tư pháp.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật giám định tư pháp.

b) Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Pháp chế.

Thời gian thực hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, nội dung cần bổ sung, thay thế để phù hợp với Luật giám định tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 12 năm 2014.

3. Rà soát, bổ nhiệm và công bố danh sách giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Thời gian thực hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này để triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị về Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

2. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đề ra, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 970/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu970/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 970/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 970/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 970/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu970/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 970/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 970/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

         • 29/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực