Quyết định 971/QĐ-UBND

Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035

Nội dung toàn văn Quyết định 971/QĐ-UBND 2019 thực hiện Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BA LOẠI RỪNG TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2016-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035,

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 887/TTr-SNN ngày 16 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các Ban quản lý rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT TU; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- PCVP Nhung, CVK;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

03KTTC_V NAM_QĐUB

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BA LOẠI RỪNG TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2016-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035
(Kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 3189/QĐ-UBND , cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mc đích

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung Quyết định số 3189/QĐ- UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 theo mục tiêu đề ra.

2. Yêu cầu

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công tại Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung quy hoạch, đảm bảo hiệu quả, theo đúng lộ trình và thời gian quy định.

II. Nội dung, giải pháp thực hiện

Căn cứ nội dung Hội nghị công bố Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2035 và bàn giao hồ sơ quy hoạch cho các sở, ngành, địa phương và chủ rừng quản lý sử dụng, được tổ chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14 tháng 01 năm 2019; về các nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện như sau:

1. Chuyển giao diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất do các Ban quản lý rừng quản lý cho UBND huyện Tân Châu, Tân Biên để thực hiện giao, cho thuê

Tham mưu UBND tỉnh chuyển giao diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất do Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Ban quản lý Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc quản lý cho UBND huyện Tân Châu, Tân Biên quản lý đthực hiện giao, cho thuê theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

2. Điều chỉnh, cắm mốc ranh giới diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng

- Lập dự án Đo đạc, điều chỉnh hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính, cắm mốc, diện tích đất lâm nghiệp đưa vào quy hoạch 3 loại rừng làm căn cứ để chỉnh lý, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị chủ rừng quản lý, sử dụng.

- Thực hiện làm đường ranh nông lâm.

3. Lập và hoàn thiện hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất.

Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê. Việc lập hồ sơ giao rng, cho thuê rừng phải thng nht, đng bộ với giao đất, cho thuê đất.

4. Xây dựng và trình phê duyệt Phương án chuyển loại rừng theo quy hoạch.

Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án chuyển loại rừng theo quy hoạch.

5. Cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

Theo dõi, rà soát việc thực hiện quy hoạch để cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến các cấp, ngành, đơn vị liên quan, nhân dân trên địa bàn của từng khu rừng.

- Tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật lâm nghiệp, các quy định liên quan về quản lý, thực hiện quy hoạch 3 loại rừng.

7. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rng.

- Thực hiện nghiêm các quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ.

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện các dự án quốc phòng - an ninh; các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được phê duyệt trong quy hoạch. Kiên quyết đình chỉ, thu hồi, xử lý nghiêm theo pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

- Lập và trình phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện:

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công (kèm theo Kế hoạch này), chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực được giao quản lý, phân công thực hiện.

- Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này lồng vào báo cáo chung về thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Kiểm lâm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan báo cáo phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển ng thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3189/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2018 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

STT

Nội dung/nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Chuyển giao diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất do các Ban quản lý rừng quản lý cho UBND huyện Tân Châu, Tân Biên đ thực hiện giao, cho thuê

 

 

 

 

Tham mưu UBND tỉnh chuyển giao diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất do Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Ban quản lý Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc quản lý cho UBND huyện Tân Châu, Tân Biên quản lý để thực hiện giao, cho thuê theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố các Chủ rừng; chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng

Năm 2019-2020

2

Điều chỉnh, cắm mốc ranh giới diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng

 

 

 

 

Lập dự án Đo đạc, điều chỉnh hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính, cắm mốc, diện tích đất lâm nghiệp đưa vào quy hoạch 3 loại rừng làm căn cứ để chỉnh lý, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị chủ rừng quản lý, sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các Chủ rừng

Quý III/2019

 

Thực hiện làm đường ranh nông lâm

Các đơn vị chủ rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Quý III/2019 và sau khi hoàn thành đo đạc đối với diện tích chưa đo đạc

3

Lập và hoàn thiện hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất.

 

 

 

 

Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê. Việc lập hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng phải thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất.

UBND cấp huyện

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường các đơn vị chủ rừng

Hàng năm

4

Xây dựng và trình phê duyệt Phương án chuyển loại rừng

 

 

 

 

Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án chuyển loại rừng theo quy hoạch.

Chủ rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Quý III/2019

5

Cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

 

 

 

 

Theo dõi, rà soát việc thực hiện quy hoạch để cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

Chi cục Kiểm lâm

Chủ rừng

Hàng năm

6

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 

 

 

 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến các cấp, ngành, đơn vị liên quan, nhân dân trên địa bàn của từng khu rừng.

UBND huyện, chủ rừng

Các Sở, ngành; Chi cục Kiểm lâm

Thường xuyên

 

- Tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, các quy định của pháp luật về quản lý, thực hiện quy hoạch.

UBND huyện, chủ rừng

Các Sở, ngành; Chi cục Kiểm lâm

Thường xuyên

7

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

 

 

 

 

Thực hiện nghiêm các quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các Chủ rừng

Thường xuyên

 

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện các dự án quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố; các Chủ rừng

Thường xuyên

 

- Lập và trình phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững.

Chủ rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý II/2019

 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố; các Chủ rừng

Thường xuyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 971/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu971/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 971/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 971/QĐ-UBND 2019 thực hiện Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 971/QĐ-UBND 2019 thực hiện Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu971/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Văn Chiến
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 971/QĐ-UBND 2019 thực hiện Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 971/QĐ-UBND 2019 thực hiện Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng Tây Ninh

          • 25/04/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/04/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực