Quyết định 972/QĐ-UBND

Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về huy động các nguồn lực và quy định định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 972/QĐ-UBND 2015 huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO B
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc thỰc hiỆn NghỊ quyẾt sỐ 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 cỦa HỘi đỒng nhân Dân tỈnh vỀ huy đỘng các nguỒn lỰc và quy đỊnh đỊnh mỨc hỖ trỢ xây dỰng nông thôn mỚi tỈnh Cao BẰng giai ĐoẠn 2015-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về huy động nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 640/TTr-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020 như sau:

I. Đối tượng, phương thức và mức huy động:

1. Các cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, huyện, cán bộ công chức và cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn (kể cả cơ quan Trung ương đóng tại địa phương) mỗi người ủng hộ 01 ngày lương cơ bản/năm. Thời gian thu nộp từ ngày 01 đến hết ngày 30 tháng 8 hằng năm.

2. Việc huy động nguồn lực từ nhân dân để đóng góp xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương thức tự nguyện thông qua các hình thức như: Hiến đất, công lao động, tiền, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị... do nhân dân trong xóm, xã tự bàn bạc, quyết định và đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

3. Huy động từ các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, xây lấp, khai thác khoáng sản, thủy lợi, thủy điện... trên địa bàn huyện, thành phố và các xã nông thôn mới, với hình thức ủng hộ, giúp đỡ 01 công trình hạ tầng hoặc vật tư, nguyên vật liệu, trị giá 50 triệu đồng trở lên trong giai đoạn 2015-2020 (01 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác trên địa bàn nhiều huyện đều có thể huy động doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ xã tại mỗi huyện theo định mức trên). Các huyện rà soát, tổng hợp danh mục các công trình đang xây dựng trên địa bàn các xã để xây dựng kế hoạch vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp.

II. Cách thức thực hiện và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Các cơ quan cấp tỉnh thu và nộp tiền đóng góp hằng năm tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Các cơ quan cấp huyện thu và nộp tiền đóng góp hằng năm tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT để giao dịch theo quy định của Pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Xây dựng quy chế quản lý, điều hành quỹ thu được từ các nguồn đóng góp để thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả;

- Phối hợp với cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh quyết định phân bổ nguồn kinh phí đóng góp được cho các địa phương;

- Tổng hợp các khoản thu, nộp và phân bổ nguồn đóng góp trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh trong tháng 12 hàng năm.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện

- Phối hợp với cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện quyết định phân bổ nguồn kinh phí đóng góp được và nguồn kinh phí được tỉnh phân bổ cho từng công trình theo quy chế quản lý, điều hành quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành;

- Tổng hợp các khoản thu, nộp và phân bổ nguồn đóng góp trên địa bàn huyện, thành phố gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND huyện, thành phố vào đầu tháng 12 hằng năm.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã xây dựng nông thôn mới tổ chức tiếp nhận tiền đóng góp hằng năm của cán bộ công chức và cán bộ chuyên trách cấp xã; phối hợp với Ban Quản lý xã quyết định phân bổ nguồn kinh phí đầu tư trực tiếp các công trình trên địa bàn xã.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, thị trấn không nằm trong Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tổ chức tiếp nhận tiền đóng góp hằng năm của cán bộ công chức và cán bộ chuyên trách phường, thị trấn nộp Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

- Phối hợp với Ban quản lý điều hành quỹ cấp tỉnh, huyện, xã triển khai nguồn kinh phí được phân bổ.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy kết quả đóng góp của cán bộ công chức là tiêu chuẩn để đánh giá thi đua khen thưởng hằng năm.

8. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ xã xây dựng công trình trị giá từ 100 triệu đồng trở lên được ghi danh đơn vị, cá nhân tài trợ tại công trình.

9. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh-Truyền hình kịp thời thông tin, tuyên truyền, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP, các CV;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Báo Cao Bằng;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL(Kh   b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 972/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu972/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 972/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 972/QĐ-UBND 2015 huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 972/QĐ-UBND 2015 huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu972/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 972/QĐ-UBND 2015 huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 972/QĐ-UBND 2015 huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Cao Bằng

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực