Quyết định 972/QĐ-UBND

Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí“ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 972/QĐ-UBND 2019 liên thông thủ tục hành chính khai tử xóa thường trú tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1380/QĐ-TTG , NGÀY 18/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP , ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt‘‘Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí“;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 166/TTr-STP, ngày 07/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí“ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ“ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt‘‘Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí“; nhằm thực hiện Đề án được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp; đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong triển khai thực hiện Kế hoạch; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, hộ khẩu, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Có lộ trình bảo đảm thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện của tỉnh để thực hiện thống nhất, đầy đủ tất cả các quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng và nội dung quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả: Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan có liên quan; thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Đài Truyền thanh cấp huyện, Báo Vĩnh Long.

2. Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: tháng 04/2019.

- Kết quả: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các TTHC.

3. Xây dựng, công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có điều kiện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: tháng 05/2019.

- Kết quả: Công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý II/2019.

- Kết quả: Tổ chức tập huấn.

5. Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; Chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện không tốt việc liên thông thủ tục hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra, sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Định kỳ, ngày 15 của tháng cuối quý các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương chốt số liệu, chậm nhất đến ngày 18 của tháng cuối quý gửi báo cáo sơ kết quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20 của tháng cuối quý.

2. Sở Tài chính và UBND cấp huyện bảo đảm kinh phí; Sở Nội vụ đảm bảo về nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch đúng thời gian, hiệu quả theo quy định

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 972/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu972/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 972/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 972/QĐ-UBND 2019 liên thông thủ tục hành chính khai tử xóa thường trú tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 972/QĐ-UBND 2019 liên thông thủ tục hành chính khai tử xóa thường trú tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu972/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 972/QĐ-UBND 2019 liên thông thủ tục hành chính khai tử xóa thường trú tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 972/QĐ-UBND 2019 liên thông thủ tục hành chính khai tử xóa thường trú tỉnh Vĩnh Long

           • 02/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực