Quyết định 972/QĐ-UBND

Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 972/QĐ-UBND Kế hoạch năm học 2015 2016 mầm non phổ thông thường xuyên Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 94/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2015 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất về ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học, các ngày nghỉ lễ, tết, ngày xét hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, ngày hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học theo lịch sau:

1.1. Ngày tựu trường: 17/8/2015.

1.2. Ngày học chính thức: 24/8/2015.

1.3. Ngày khai giảng: Từ 03/9 đến 05/9/2015.

1.4. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): Trước ngày 25/5/2016.

1.5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2016.

1.6. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 06, 07 và 08/01/2016.

1.7. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2015.

1.9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017 trước ngày 31/7/2016, các cấp học còn lại tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học trước 15/8/2016.

1.10. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, tết).

1.11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, lãnh đạo nhà trường có thể bố trí cho giáo viên nghỉ xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Kế hoạch thời gian cho các hoạt động trong năm học của từng cấp học:

2.1. Giáo dục mầm non

a) Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 17/8/2015, kết thúc trước ngày 01/01/2016, trong đó có 18 tuần thực học (từ ngày 24/8 – 25/12/2015) thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác (01 tuần từ ngày 17/8 – 21/8/2015: dành cho trẻ ổn định nề nếp, làm quen với các ký hiệu đồ dùng cá nhân, quy định của nhóm, lớp; 01 tuần cuối học kỳ 1 từ ngày 28/12 – 01/01/2016: Dành cho trẻ ôn tập và sơ kết học kỳ).

b) Học kỳ II: Bắt đầu sau khi kết thúc học kỳ I, chậm nhất từ ngày 04/01/2016, trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác (01 tuần dành cho nghỉ tết âm lịch; 01 tuần nghỉ bù ngày lễ 30/4 và 01/5, thời gian còn lại trong tuần dành cho ôn tập; 02 tuần cuối tháng 5 dành cho đánh giá trẻ cuối giai đoạn và cuối độ tuổi, chuẩn bị tổng kết năm học 2015-2016).

2.2. Giáo dục tiểu học

a) Học kỳ I: Từ ngày 24/8/2015, kết thúc ngày 01/01/2016, trong đó có 18 tuần thực học, 01 tuần nghỉ giữa học kỳ (từ ngày 02/11/2015 đến hết ngày 06/11/2015), thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

b) Học kỳ II: Từ ngày 04/01/2016, kết thúc ngày 27/5/2016, trong đó có 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ giữa học kỳ II (từ ngày 28/3/2016 đến hết ngày 01/4/2016), thời gian còn lại dành cho nghỉ tết âm lịch và các hoạt động khác.

2.3. Giáo dục trung học

a) Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 24/8/2015, kết thúc chậm nhất ngày 10/01/2016, trong đó:

- Đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông: 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông): 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

b) Học kỳ II: Bắt đầu sau khi kết thúc học kỳ I, chậm nhất từ ngày 11/01/2016, trong đó:

- Đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông: 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông): 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

c) Đối với các trường được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nhà trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhưng phải đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ, kết thúc năm học theo kế hoạch chung của toàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt hoặc thiên tai, bố trí học bù và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

- Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các ngành có liên quan căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này hướng dẫn và tổ chức thực hiện thống nhất, đúng kế hoạch thời gian năm học 2015-2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Thường trực các huyện, Thành ủy;
- Thường trực Hội khuyến học tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX, NV, TH;
- Chuyên viên: TC, GD;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 972/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu972/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 972/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 972/QĐ-UBND Kế hoạch năm học 2015 2016 mầm non phổ thông thường xuyên Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 972/QĐ-UBND Kế hoạch năm học 2015 2016 mầm non phổ thông thường xuyên Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu972/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành10/08/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 972/QĐ-UBND Kế hoạch năm học 2015 2016 mầm non phổ thông thường xuyên Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 972/QĐ-UBND Kế hoạch năm học 2015 2016 mầm non phổ thông thường xuyên Tuyên Quang

            • 10/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực