Quyết định 973/QĐ-UBND

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 973/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 11/TTr-BQL ngày 04/4/2019 và Công văn số 537/CV-BQL ngày 19/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: 749/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016; 55/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
XDCB, KSTT, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊ1CH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

(nếu có)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1

BKH -272028

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

32 ngày làm việc

(không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 9,5 ngày

- Các cơ quan phối hợp:

+ Các cơ quan: 15 ngày

+ UBND tỉnh: 7 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

2

BKH -271982

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

54 ngày làm việc

(không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 9,5 ngày

- Các cơ quan: 15 ngày

- UBND tỉnh: 07 ngày. Đối với những dự án thuộc trường hợp xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ theo Quy chế làm việc, trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày

- Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

3

BKH -271984

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo Chương trình và kỳ họp của

 Quốc hội

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

4

BKH -271986

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

* Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 23 ngày làm việc (không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

 - BQL: 7,5 ngày

- Các cơ quan: 10 ngày

- UBND tỉnh: 5 ngày

* Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 47 ngày làm việc

(không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

 - BQL: 7,5 ngày

- Các cơ quan: 10 ngày

- UBND tỉnh: 07 ngày. Đối với những dự án thuộc trường hợp xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ theo Quy chế làm việc, trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày

- Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

5

BKH -271988

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương

đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

07 ngày làm việc

 trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 6,5 ngày

 

 

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

6

BKH -271990

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

-Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 37 ngày làm việc

(không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 14,5 ngày

- Các cơ quan: 15 ngày

- UBND tỉnh: 7 ngày

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 59 ngày làm việc

(không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 14,5 ngày

- Các cơ quan: 15 ngày

- UBND tỉnh: 07 ngày. Đối với những dự án thuộc trường hợp xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ theo Quy chế làm việc, trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày

- Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

7

BKH -271992

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

3 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 2,5 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

8

BKH -271994

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

5 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

9

BKH -271996

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

26 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 10,5 ngày

- Các cơ quan: 10 ngày

- UBND tỉnh: 5 ngày

 

 

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

10

BKH -271998

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

54 ngày làm việc

 (không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 14,5 ngày

- Các cơ quan: 10 ngày

- UBND tỉnh: 07 ngày. Đối với những dự án thuộc trường hợp xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ theo Quy chế làm việc, trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày

- Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

11

BKH -272000

Chuyển nhượng dự án đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

* Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành: 10 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 9,5 ngày

* Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: + 54 ngày làm việc đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ 49 ngày làm việc đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 (không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL:

+ 19,5 ngày đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ 14,5 ngày đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Các cơ quan: 10 ngày

- UBND tỉnh: 07 ngày. Đối với những dự án thuộc trường hợp xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ theo Quy chế làm việc, trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày

- Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày

* Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL:

+ 9,5 ngày đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ 12,5 ngày đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Các cơ quan: 10 ngày

- UBND tỉnh: 5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

12

BKH -272002

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

 trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

13

BKH -272004

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

14

BKH -272006

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

15

BKH -272008

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

03 ngày làm việc

 trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 2,5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

16

BKH -272010

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

17

BKH -272018

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

07 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 6,5 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

18

BKH -272022

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

03 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 2,5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

19

BKH -272024

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

20

BKH -272029

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

27 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 11,5 ngày đối với dự án quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư;

- Các cơ quan: 15 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

21

BKH -272030

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

23 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 7,5 ngày

- Các cơ quan: 15 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

22

BKH -272012

Giãn tiến độ đầu tư

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

07 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 01 ngày

- BQL: 06 ngày

 

 

0

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

23

BKH -272016

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

04 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 01 ngày

- BQL: 03 ngày

 

0

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

24

BKH -272014

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

Ngay khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25

BKH-272026

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

30 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 01 ngày

- BQL: 29 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

26

BKH-272020

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

15 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 14,5 ngày

 

0

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1

BCT -275105-TT

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

07 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 6,5 ngày

 

3.000.000đ

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

2

BCT -275106-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

 

1.500.000đ

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

3

BCT -275107-TT

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

 

1.500.000đ

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

BCT -275108-TT

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

 

1.500.000đ

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

5

B-BCT-275109-TT

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

 

 

04 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 3,5 ngày

 

0

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế /thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

B-BLD-286307-TT

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

03 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 2,5 ngày

 

0

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

2

B-BLD-286310-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

 

600.000 VNĐ

 

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2017 v/v Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

- Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

3

B-BLD-286311-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

02 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 1,5 ngày

 

450.000 VNĐ

 

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2017 v/v Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

- Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

4

B-BLD-286309-TT

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

03 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- Thời gian giải quyết tại BQL: 2,5 ngày

 

0

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2017 v/v Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

5

B-BLD-286142-TT

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

07 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 6,5 ngày

 

0

- Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ 01.5.2013;

- Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành;

6

B-BLD-286145-TT

Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

10 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 9,5 ngày

 

0

- Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ 01.5.2013;

- Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành;

7

B-BLD-286065-TT

Đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

10 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 9,5 ngày

 

0

- Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11ngày 29/11/2006;

- Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư Số 21/2007/TT-LĐTBXH ngày 8/10/2007 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN của Bộ LĐTB&XH và NHNN ngày 4/9/2007 quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN

1

 

Cung cấp thông tin quy hoạch

(Cấp Chứng chỉ quy hoạch)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

05 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 4,5 ngày

 

 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06.5.2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

2

B - BXD -263397-TT

Thẩm định án / dự án điều chỉnh; Thẩm định thiết kế cơ sở / hoặc thẩm điện thiết kế cơ sở điều chỉnh (Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở / hoặc thẩm điện thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong KCN được quy định tại khoản 4, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

- Đối với dự án nhóm B 15 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 14,5 ngày

 

 

- Đối với dự án nhóm C 10 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 9,5 ngày

 

Mức phí tùy thuộc vào Tổng mức đầu tư được duyệt theo quy định của Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

3

BXD -263417

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng / Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp được quy định tại khoản 11, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP (ghi chú: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh không thực hiện thẩm định dự toán đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp)

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

- Đối với công trình cấp II: 30 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 29,5 ngày

 

- Đối với công trình cấp III: 20 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 19,5 ngày

 

 

Không thu phí Theo quy định tại Khoản 5, Điều 4, Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

4

B-BXD-263400-TT

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

20 ngày làm việc

trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 19,5 ngày

 

500.000 VND

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5

BXD -263412

Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

03 ngày làm việc

trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

- BQL: 2,5 ngày

 

250.000 VND

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6

B-BXD-263401-TT

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

10 ngày làm việc

trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 19,5 ngày

 

500.000 VND

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

7

BXD-263414

Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

10 ngày làm việc

trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 19,5 ngày

 

500.000 VND

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

8

 

Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

20 ngày làm việc

trong đó:

+ Trung tâm hành chính công: 0,5 ngày

+ BQL: 19,5 ngày

 

500.000 VND

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 973/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu973/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 973/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 973/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 973/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu973/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 973/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 973/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh

            • 28/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực