Quyết định 974/QĐ-UBND

Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 555/QĐ-UBND quy định về thời gian nộp báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 974/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định thời gian nộp báo cáo quyết toán năm tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 555/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian báo cáo, phê chuẩn ngân sách địa phương và biểu mẫu báo cáo về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán; thời gian thm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 84/TTr-STC ngày 10/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian nộp báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Nội dung không còn phù hp với quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND t
nh;
- Phòng KT (
Đ06.77);
- Lưu: VT.Tr 13/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 974/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu974/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 974/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 974/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định thời gian nộp báo cáo quyết toán năm tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 974/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định thời gian nộp báo cáo quyết toán năm tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu974/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 974/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định thời gian nộp báo cáo quyết toán năm tỉnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 974/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định thời gian nộp báo cáo quyết toán năm tỉnh Cà Mau

            • 12/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực