Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP năm 2019 về Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/QĐ-BNN-VPĐP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Thành viên BCĐTW (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Đảng ủy Bộ NN&PTNT;
- VP BCS Đảng Bộ;
- Lưu: VT, VPĐP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng tất cả các nội dung, nhiệm vụ tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao tại Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương (bao gồm nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Cơ quan thường trực Chương trình).

b) Đánh giá toàn diện và tổng thể kết quả 10 năm tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân), đồng thời rút ra được những bài học, kinh nghiệm để định hướng cho Chương trình giai đoạn tiếp sau năm 2020.

c) Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

2. Yêu cầu

a) Nội dung tổng kết của Bộ phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010 - 2020, các tiêu chí nông thôn mới, trong đó cần đánh giá tính bền vững và phù hp của các tiêu chí và của Chương trình MTQG nông thôn mới.

b) Bám sát tình hình xây dựng nông thôn mới của các địa phương, của các vùng, miền; tổng kết được các mô hình sáng tạo, hiệu quả ở cơ sở (trong đó, lưu ý về phát huy dân chủ và vai trò chủ thể người dân, huy động nguồn lực xã hội...) để đánh giá khách quan những mặt được, những hạn chế, bất cập ca Chương trình để từ đó đề xuất được giải pháp phát huy lợi thế của vùng, miền trong xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

1.1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công (tại Quyết định số 4168/QĐ-BNN-VPĐP ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được ban hành), các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng kết, cụ thể như sau:

a) Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội

- Tổng cục Thủy lợi chủ trì tổng kết nội dung “Hoàn thiện thủy lợi nội đồng” và kết quả thực hiện chỉ tiêu 3.1 (Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên) thuộc tiêu chí số 03; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

- Tổng cục Phòng, Chống thiên tai chủ trì tổng kết thực hiện chỉ tiêu số 3.2. (Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ) thuộc tiêu chí số 03 về Thủy lợi; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

b) Nội dung thành phần số 03 “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân”; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

- Vụ Kế hoạch chủ trì tổ chức tổng kết nội dung “Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tổng kết nội dung “Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp”;

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tổ chức tổng kết nội dung “Tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động”.

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức tổng kết nội dung “Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020”; Nội dung “Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm: Bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bsản phẩm cho sản phẩm làng nghề”; Nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”.

c) Nội dung thành phần số 8 “Vệ sinh môi trường nông thôn” và kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

- Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức tổng kết nội dung “Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn”.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì tổ chức tổng kết nội dung “Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

d) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức tổng kết Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phong trào “Toàn ngành nông nghiệp và PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới”; Đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp và đề xuất định hướng cho giai đoạn sau năm 2020.

1.2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết gửi Bộ (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) trước ngày 31/8/2019 để tổng hợp phục vụ tổng kết chung của Bộ.

1.3. Mốc thời gian xây dựng báo cáo: Sử dụng số liệu về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ thời điểm 31 tháng 12 năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2019.

2. Tổ chức 05 Hội nghị vùng của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm đánh giá tổng kết tình hình thực hiện theo từng vùng, miền và các hội thảo chuyên đề:

2.1. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 khu vực Miền núi phía Bắc.

- Thời gian dự kiến: Tháng 8 năm 2019

- Chủ đề tổng kết: Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc, đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn sau năm 2020.

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc

2.2. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

- Thời gian dự kiến: Tháng 8 năm 2019

- Chủ đề tổng kết: Nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và bền vững.

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

2.3. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

- Thời gian dự kiến: Tháng 8 năm 2019

- Chủ đề tổng kết: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; du lịch nông thôn.

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

2.4. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Thời gian dự kiến: Tháng 9 năm 2019

- Chủ đề tổng kết: Phát triển Chương trình OCOP gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng nông thôn mới.

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2.5. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đồng bào dân tộc thiểu số

- Thời gian dự kiến: Tháng 9 năm 2019

- Chủ đề tổng kết: Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số theo hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bào dân tộc thiểu số.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với y ban Dân tộc và địa phương tổ chức Hội nghị và các đơn vị liên quan.

2.6. Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tổ chức một số Hội thảo chuyên đề theo phân công tại Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG .

3. Tổ chức tổng kết những kết quả nghiên cứu, chuyển giao của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn từ 2012 - 2019, làm cơ sở đề xuất nội dung, mô hình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo

3.1. Đơn vị thực hiện: Ban Chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với một số đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện Chính sách, Chiến lược và Phát triển nông nghiệp, nông thôn) và Ban Chủ nhiệm của 03 Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững 03 vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ)

3.2. Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị: trong Quý II năm 2019.

4. Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thi đua, khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào), địa phương có thành tích cao trong tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

4.1. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương.

4.2. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 03/2019.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5.1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9 năm 2019.

5.2. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

6. Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và các Báo cáo chuyên đề

6.1. Đơn vị thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan.

6.2. Thời gian hoàn thành: Giữa tháng 11 năm 2019

7. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

7.1. Địa điểm: tại tỉnh Nam Định.

7.2. Thời gian tổ chức: Dự kiến đầu tháng 12 năm 2019.

7.3. Đhướng tới Hội nghị toàn quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, địa phương có liên quan tổ chức chuỗi các sự kiện và hoạt động sau:

- Tổ chức khoảng 03 Hội thảo chuyên đề tập trung lấy ý kiến về định hướng thực hiện một snội dung trọng tâm của Chương trình giai đoạn sau năm 2020, bao gồm: (1)Phát triển kinh tế xã hội nông thôn gắn với Sơ kết 01 năm triển khai Chương trình OCOP; (2)Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về cơ sở lý luận và tính thực tiễn của mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020; (3)Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

- Phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổ chức triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển lãm về những kết quả đạt được của Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2019;

- Tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP toàn quốc năm 2019.

8. Kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiến hành tổng kết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

9. Triển khai các hoạt động truyền thông về kết quả của 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới và công tác tổng kết Chương trình.

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ

1. Trước 31 tháng 8 năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ: hoàn thành tổng kết và gửi báo cáo cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương để tổng hợp, chuẩn bị Báo cáo tổng kết của Bộ.

2. Từ thng 8 đến thng 9 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) chủ trì, phối hợp với một số địa phương tổ chức 05 Hội thảo vùng.

3. Tháng 9 năm 2019, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tháng 11 năm 2019, hoàn thành Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình, Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Đầu tháng 12 năm 2019, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghtổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức 05 Hội nghị tổng kết vùng;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Nam Định để tổ chức Hội nghị toàn quốc.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương nghiêm túc thực hiện công tác tổng kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích và tiến độ.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục II và Phụ lục ca Kế hoạch này.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức tổng kết những kết quả nghiên cứu, chuyển giao của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn từ 2012 - 2019

3. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Mục II và Phụ lục của Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ; phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các đơn vị có liên quan để tchức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề theo phân công;

- Chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình với các hoạt động của ngành, lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

4. Kinh phí thực hiện: Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính bố trí kinh phí (từ nguồn vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) để thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung/hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hn hoàn thành

Ghi chú

I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH

1

Hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Các Bộ, ngành TW có liên quan

Quý I/2019

 

2

Hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào), địa phương có thành tích cao trong tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

- Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I/2019

 

3

Triển khai các hoạt động truyền thông về Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

- Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ ngành có liên quan;

- Một số đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Công đoàn Bộ, BCH Đoàn Bộ...)

Trong năm 2019

 

4

Bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu trong 10 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan

Quý IV năm 2019

 

5

Tổ chức 05 Hội nghị vùng tổng kết Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Các Bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan

Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2019

 

5.1

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 khu vực Miền núi phía Bắc (Chủ đề: Kết quả 10 năm Xây dựng nông thôn mới thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn sau năm 2020)

 

 

Tháng 8 năm 2019

 

5.2

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đằng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (Chủ đề: Nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và bền vững)

 

 

Tháng 8 năm 2019

 

5.3

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (Chủ đề: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; du lịch nông thôn)

 

 

Thng 8 năm 2019

 

5.4

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Chủ đề: Phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khhậu).

 

 

Thng 9 năm 2019

 

5.5.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đồng bào dân tộc thiểu số (Chủ đề: Xây dựng nông thôn mi vùng dân tộc thiểu số theo hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống)

 

 

Tháng 9 năm 2019

 

6

Tổ chức một số Hội thi (Hội thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, Hội thi Văn hóa, văn nghệ quần chúng...)

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Các Bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan

Trong Quý III và Qu IV/2019

 

7

Tăng cường phối hợp vi các Tổ chức quốc tế hỗ trợ triển khai các hoạt động tư vấn độc lập, phục vụ cho công tác tổng kết và xây dựng định hướng thực hiện Chương trình cho giai đoạn sau 2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị, tổ chức có liên quan

- Vụ Hợp tác quốc tế

Trong năm 2019

 

8

Tổng hợp các Báo cáo chuyên đề và Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan

Hoàn thành xong trước 30/11/2019

 

9

Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành địa phương về dự thảo Báo cáo Tổng kết

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan

Trong tháng 11 năm 2019

 

10

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 cua Ban Chỉ đạo Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG

Bộ NN và PTNT; Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, UBND tỉnh Nam Định

Đầu tháng 12/2019

Tại Nam Định

11

Tổ chức chuỗi Hội thảo chuyên đề, Diễn đàn đối thoại, Ta đm (về một số nội dung trọng tâm), Sự kiện hướng tới Hội nghị toàn quốc

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan

Trong thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc (Tháng 12/2019)

 

11.1

Tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

 

- Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương;

- Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

11.2

Hội thảo chuyên đề về “Phát triển kinh tế xã hội nông thôn gắn với Sơ kết 01 năm triển khai Chương trình OCOP”

 

 

 

 

11.3

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về cơ sở lý luận và tính thực tiễn của mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020;

 

- Các Bộ (KHCN, KHĐT);

- BCN Chương trnh KHCN phục vụ XD NTM; Viện CS & CL phát triển NN,NT

 

 

11.4

Hội thảo chuyên đề về “Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để htrợ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025”.

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;

- Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

11.5

Triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và đơn vị có liên quan

 

 

11.6

Triển lãm về những kết quả đạt được ca Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đon 2012 - 2019;

 

- Bộ KHCN, BCN 03 Chương trình KHCN cấp quốc gia 03 vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ);

- BCN Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Vụ KHCN & MT, Văn phòng Chương trình KHCN phục vụ XD NTM và đơn vị c liên quan

 

 

11.7

Hội chợ sản phẩm OCOP toàn quốc năm 2019.

 

- Các Bộ, ngành TW có liên quan;

- Các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tham dự Hội chợ

 

 

II

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Tổng kết nội dung số 02 “Hoàn thiện thủy lợi nội đồng” thuộc nội dung thành phần số 02 (Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội) và kết quả thực hiện tiêu chí số 03, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020

Tổng cục Thủy lợi

Các đơn vị có liên quan

Xong trước 31/8/2019

 

2

Tổng kết nội dung thành phần số 03 (Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyn dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân); đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020

 

 

Xong trước 31/8/2019

 

2.1.

Nội dung số 01 "Triển khai có hiệu quả Đề án ti cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

Vụ Kế hoạch

Các đơn vị có liên quan

 

 

2.2.

Nội dung số 02: Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

 

2.3

Nội dung số 03: Tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đchú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Vụ Kế hoạch, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Cục Chế biến và định hướng PTTT nông sản

 

 

2.4.

Nội dung số 04: Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chnh phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị có liên quan

 

 

2.5.

Nội dung số 05: Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm: Xây dựng và phát triển mỗi xã một sản phẩm; bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chdẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sn phẩm cho sản phẩm làng nghề

Cục KTHT và PTNT

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; các đơn vị có liên quan

 

 

2.6.

Nội dung số 06: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cục KTHT và PTNT

Các đơn vị có liên quan

 

 

3

Tổng kết nội dung thành phần số 04 “Giảm nghèo và An sinh xã hội” (Phần nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Cục KTHT và PTNT

Các đơn vị có liên quan

Xong trước 31/8/2019

 

4

Nội dung thành phần số 8 “Vệ sinh môi trường nông thôn” và kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020

 

 

 

 

4.1.

Nội dung số 01: Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn

Tổng cục Thủy lợi

Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Xong trước 31/8/2019

 

4.2.

Nội dung số 02: Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Các đơn vị có liên quan

Xong trước 31/8/2019

 

5

Tổng kết tình hình tham gia, hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020” và Phong trào “Toàn ngành nông nghiệp và PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM”.

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; các đơn vị có liên quan

Xong trước 31/8/2019

 

6

Đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình các cấp và đề xuất định hướng cho giai đoạn sau năm 2020.

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; các đơn vị có liên quan

Xong trước 31/8/2019

 

7

Tổng kết những kết quả nghiên cứu, chuyển giao của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn từ 2012 - 2019, làm cơ sở đề xuất nội dung, mô hình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Chỉ đạo Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

Viện CS và CL phát triển NN, NT; Văn phòng Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới

Quý II năm 2019

 

8

Tổ chức chuỗi Hội thảo chuyên đề, Diễn đn, Tọa đàm về một số nội dung trọng tâm

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

 

Tháng 5 đến tháng 11 năm 2019

 

8.1

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với Sơ kết 01 năm triển khai Chương trình OCOP

 

Cục KTHT&PTNT, Cục Chế biến và PTTT, Cục QLCT NLTS; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Chnh sách và Chiến lược phát triển NN,NT

 

 

8.2

Môi trường và cảnh quan nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (những kết quả đạt được, thách thức và giải pháp thực hiện sau năm 2020).

 

Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm Quốc gia NS vVSMTNT

 

 

8.3

Xây dựng nông thôn mới gắn với chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn sau năm 2020

 

Tổng cục Phòng, Chống thiên tai

 

 

8.4

Đánh giá hiệu quả cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

 

Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và các đơn vị có liên quan

 

 

8.5

Tổ chức một Hội thảo nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới, nhằm đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030.

Ban Chđạo Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm 03 Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

 

 

8.6

Một số đánh giá chuyên đề của các tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ triển khai Chương trình giai đoạn 2016 - 2020

 

Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chnh sách và Chiến lược phát triển NN,NT

 

 

9

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 9 năm 2019

 

10

Tổ chức đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát tình hình tổng kết Chương trình của Bộ và cả nước

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Các đơn vị có liên quan

Từ Quý II đến IV năm 2019

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 975/QĐ-BNN-VPĐP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu975/QĐ-BNN-VPĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 975/QĐ-BNN-VPĐP

Lược đồ Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu975/QĐ-BNN-VPĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 975/QĐ-BNN-VPĐP 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

         • 26/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực