Quyết định 975/QĐ-BXD

Quyết định 975/QĐ-BXD năm 2007 quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 975/QĐ-BXD chế độ báo cáo thống kê đơn vị Bộ Xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 699/QĐ-BXD năm 2010 chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với đơn vị và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 975/QĐ-BXD chế độ báo cáo thống kê đơn vị Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 975/QĐ-BXD

Hà nội, ngày 4 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Vụ Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng như sau:

1) Đối với các doanh nghiệp:

a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 01a-TH/BCDN, biểu số 01b-SP/BCDN, biểu số 01c-ĐTNS/BC (đối với các đơn vị có nguồn vốn ngân sách nhà nước).

b) Báo cáo định kỳ quý: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 02a- ĐT/BC, biểu số 02b- ĐT/BC, biểu số 03-TC/BCDN.

c) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 04- ĐVTV/BCDN, biểu số 05 - LĐ/BC.

d) Các công ty con, công ty liên kết báo cáo về Tổng công ty (công ty mẹ) theo biểu mẫu nêu trên. Tổng công ty (công ty mẹ) báo cáo Bộ trên cơ sở tổng hợp báo cáo của công ty con, công ty liên kết và công ty mẹ.

2) Đối với các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp):

a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo biểu số 01c-ĐTNS/BC (đối với các đơn vị có nguồn vốn ngân sách nhà nước).

b) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm theo các biểu số 05-LĐ/BC, biểu số 06a/BCSN, 06b/BCSN, 06c/BCSN, 06d/BCSN, biểu số 07-TC/BCSN và biểu số 02- ĐT/BC (nếu có).

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các doanh nghiệp gửi báo cáo về doanh nghiệp cấp trên đồng thời gửi báo cáo về Bộ.

3) Thời hạn báo cáo: Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20 của kỳ báo cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chế độ báo cáo này áp dụng từ ngày 01/7/2007 và thay thế các quy định trước đây về báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ – Công ty con, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, KHTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 975/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu975/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực04/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 975/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 975/QĐ-BXD chế độ báo cáo thống kê đơn vị Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 975/QĐ-BXD chế độ báo cáo thống kê đơn vị Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu975/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành04/07/2007
        Ngày hiệu lực04/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2010
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 975/QĐ-BXD chế độ báo cáo thống kê đơn vị Bộ Xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 975/QĐ-BXD chế độ báo cáo thống kê đơn vị Bộ Xây dựng