Quyết định 976/QĐ-UBND

Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 976/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính được lập sơ đồ Ban Quản lý công nghiệp Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-TTHCC ngày 25/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 46 thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

 (kèm theo Danh mục TTHC, Quy trình và sơ đồ từng TTHC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC
(Văn phòng Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
, XDCB, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn T
iến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Mã số

Tên thủ tục

 

 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1

QTT-KCN-01

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2

QTT-KCN-02

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3

QTT-KCN-03

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4

QTT-KCN-04

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5

QTT-KCN-05

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6

QTT-KCN-06

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7

QTT-KCN-07

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8

QTT-KCN-08

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

9

QTT-KCN-09

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10

QTT-KCN-10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

11

QTT-KCN-11

Chuyển nhượng dự án đầu tư

12

QTT-KCN-12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

13

QTT-KCN-13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

14

QTT-KCN-14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15

QTT-KCN-15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16

QTT-KCN-16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17

QTT-KCN-17

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

18

QTT-KCN-18

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

19

QTT-KCN-19

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

20

QTT-KCN-20

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

21

QTT-KCN-21

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

22

QTT-KCN-22

Giãn tiến độ đầu tư

23

QTT-KCN-23

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

24

QTT-KCN-24

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

25

QTT-KCN-25

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

26

QTT-KCN-26

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

27

QTT-KCN-27

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

28

QTT-KCN-28

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

29

QTT-KCN-29

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

30

QTT-KCN-30

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

31

QTT-KCN-31

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

32

QTT-KCN-32

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

33

QTT-KCN-33

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

34

QTT-KCN-34

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

35

QTT-KCN-35

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

36

QTT-KCN-36

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

37

QTT-KCN-37

Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

38

QTT-KCN-38

Đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN

39

QTT-KCN-39

Cung cấp thông tin quy hoạch (Cấp Chứng chỉ quy hoạch)

40

QTT-KCN-40

Thẩm định án / dự án điều chỉnh; Thẩm định thiết kế cơ sở / hoặc thẩm điện thiết kế cơ sở điều chỉnh (Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở / hoặc thẩm điện thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong KCN được quy định tại khoản 4, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP)

41

QTT-KCN-41

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng / Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp được quy định tại khoản 11, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP (ghi chú: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh không thực hiện thẩm định dự toán đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp)

42

QTT-KCN-42

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

43

QTT-KCN-43

Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

44

QTT-KCN-44

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

45

QTT-KCN-45

Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

46

QTT-KCN-46

Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 976/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu976/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 976/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 976/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính được lập sơ đồ Ban Quản lý công nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 976/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính được lập sơ đồ Ban Quản lý công nghiệp Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu976/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 976/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính được lập sơ đồ Ban Quản lý công nghiệp Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 976/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính được lập sơ đồ Ban Quản lý công nghiệp Bắc Ninh

           • 28/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực