Quyết định 978/QĐ-UBND

Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 978/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 593/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 978/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNHTUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 37/TTr-TTr ngày 03/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

1. Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; Tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc; Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định.

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; ký kết Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện cung ứng dịch vụ.

Điều 3. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP - Cục KSTTHC (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trưởng phòng TH&CB;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 978/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thủ tục hành chính

A

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần thứ hai

3

Thủ tục giải quyết Tố cáo

4

Thủ tục Tiếp công dân

5

Thủ tục xử lý đơn

6

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải thích

7

Thủ tục thực hiện việc giải thích

B

Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

1

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 978/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu978/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực30/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 978/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 978/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 978/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu978/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành30/08/2017
        Ngày hiệu lực30/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 978/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 978/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Tuyên Quang