Quyết định 978/QĐ-UBND

Quyết định 978/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 978/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế Bình Định 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 03/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày

04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

2. Góp phần đảm bảo an toàn pháp lý trong công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; từng bước củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động tích cực của tổ chức pháp chế tại các sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp.

3. Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp và Bộ, ngành chủ quản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác xây dựng pháp luật

- Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh khi được phân công chủ trì phải đảm bảo tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp góp ý, thẩm định chính sách, thẩm định nội dung các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tổ chức lấy ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước gửi Sở Tư pháp thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành chủ động triển khai Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 và Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tùy theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước, tập trung phổ biến cho các đối tượng có liên quan về các văn bản Luật có hiệu lực thi hành năm 2017 theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Triển khai hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên các báo, đài, trang thông tin điện tử, tài liệu hỏi - đáp pháp luật. Trong đó, chú trọng đến các đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và một số nhóm đối tượng đặc thù, như: người dân tộc thiểu số; người dân ở vùng ven biển, ngư dân; người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình; người khuyết tật; thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao và tại các địa bàn trọng điểm.

4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Bình Định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

5. Công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của từng sở, ban, ngành.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý vi phạm của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của sở, ban, ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở, ban, ngành.

6. Công tác bồi thường nhà nước

- Thực hiện phổ biến các quy định pháp luật của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh.

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định của ngành, lĩnh vực, tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật, đặc biệt là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý.

- Tổ chức triển khai thực hiện thống kê về việc xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Báo cáo và đề xuất UBND tỉnh những quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp thực tiễn để kiến nghị Bộ, ngành Trung ương hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý.

8. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành chủ động triển khai Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

9. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý của tỉnh; nâng tầm về chất lượng công tác tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh, nhất là trong các vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng thể chế.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ

- Theo từng lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế, theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Bộ, ngành chủ quản, các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng, các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp. Báo cáo 6 tháng (gửi trước ngày 30/5); báo cáo năm (gửi trước ngày 15/11/2017).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung và điều kiện cụ thể về tổ chức, tình hình thực tiễn của đơn vị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung Kế hoạch này đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2. Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức pháp chế để UBND tỉnh và Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ pháp chế đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 978/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu978/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2017
Ngày hiệu lực21/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 978/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 978/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế Bình Định 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 978/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế Bình Định 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu978/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành21/03/2017
        Ngày hiệu lực21/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 978/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế Bình Định 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 978/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế Bình Định 2017

         • 21/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực