Quyết định 9794/QĐ-UB

Quyết định 9794/QĐ-UB năm 2002 phê duyệt quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2002 - 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 9794/QĐ-UB 2002 quy hoạch mạng lưới dạy nghề 2002 2010 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9794/QĐ-UB

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2002 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Chỉ thị số 32/1998/CT-TTg ngày 23/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/04/2002 về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002-2010”;

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09-01-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Xét Tờ trình số 1322/TT-LĐTBXHDN ngày 30/08/2002 của Sở Lao động-Thương binh Xã hội về việc trình duyệt quy hoạch mạng lưới dạy nghề của tỉnh giai đoạn 2002 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU:

A. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng mạng lưới dạy nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lao động kỹ thuật phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2002 - 2010.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nhu cầu học nghề đều có cơ hội được đào tạo nghề.

B. Các mục tiêu cụ thể:

1. Đào tạo công nhân kỹ thuật

Năm 2005: nhu cầu lao động kỹ thuật qua dự báo khoảng 94.380 người chiếm tỷ lệ 22,1% số lao động đang làm việc.

Mục tiêu giai đoạn 2001 - 2005: Đào tạo 55.740 công nhân kỹ thuật

● Đào tạo mới 46.800 công nhân kỹ thuật.

● Đào tạo lại 8.940 công nhân kỹ thuật.

Năm 2010: nhu cầu lao động kỹ thuật qua dự báo khoảng 167.580 người chiếm tỷ lệ 32,5% số lao động đang làm việc.

Mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010: Đào tạo 99.160 công nhân kỹ thuật

● Đào tạo mới 72.210 công nhân kỹ thuật.

● Đào tạo lại 26.950 công nhân kỹ thuật.

2. Quy mô đào tạo

Năm 2005: đạt quy mô đào tạo 16.040 công nhân kỹ thuật.

● Dài hạn: 3.350

● Ngắn hạn: 12.510

Trong đó:

● Đào tạo mới: 13.000

● Đào tạo lại: 3.040

Năm 2010: đạt quy mô đào tạo: 22.370 công nhân kỹ thuật.

● Dài hạn: 6.040

● Ngắn hạn: 16.330

Trong đó:

● Đào tạo mới: 15.700

● Đào tạo lại: 6.670

3. Định hướng về hệ thống các cơ sở dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010

Từ nay đến năm 2010 phấn đấu xây dựng ba hệ thống dạy nghề:

a. Hệ thống trường, trung tâm dạy nghề-DVVL thuộc sở Lao động-TBXH làm nhiệm vụ chủ lực trong đào tạo nghề dài hạn, ngắn hạn.

- Giai đoạn 2001 - 2005: Xây dựng mới 1 trường dạy nghề Tân Thành và 5 trung tâm dạy nghề-DVVL tại Huyện Châu Đức, Long Đất, Xuyên Mộc, Tx.Bà Rịa, Tp.Vũng Tàu. Chuyển Trung tâm DVVL Tỉnh BR-VT thành công ty xuất khẩu lao động. Nâng cấp Trường dạy nghề Tỉnh, Trường CNKT Giao thông Vận tải.

- Giai đoạn 2006 - 2010: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, tạo điều kiện cho TT DN-DVVL Huyện Châu Đức, Xuyên Mộc đủ năng lực dạy nghề dài hạn. Xây dựng mới trung tâm DN-DVVL Huyện Tân thành.

b. Hệ thống trường trực thuộc trung ương (Tổng công ty Dầu khí, Tổng cục Du lịch):

- Giai đoạn 2001 - 2010: Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị theo kế hoạch, dự án của cơ quan chủ quản. Ngoài chỉ tiêu đã đào tạo cho tỉnh hàng năm, tỉnh giao thêm chỉ tiêu đào tạo về ngành nghề, số lượng học viên, kinh phí, trường thực hiện việc đào tạo theo chỉ tiêu được giao.

c. Hệ thống các trường, trung tâm, cơ sở, lớp dạy nghề thuộc ban ngành, đoàn thể, cộng đồng chủ yếu đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao tay nghề cho người lao động.

- Giai đoạn 2001 - 2005: Khuyến khích đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trang thiết bị dạy nghề Trung tâm Dịch vụ Việc làm Liên đoàn lao động, Thanh niên, Hội Phụ nữ, cấp phép cho các cơ sở dạy nghề tư nhân, thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa công tác dạy nghề. Các Trung tâm có điều kiện và năng lực thực hiện liên kết dạy nghề với các trường dạy nghề Tỉnh đào tạo một số nghề dài hạn phục vụ yêu cầu thị trường lao động trên địa bàn.

- Giai đoạn 2006 - 2010: Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề của các cơ sở hiện có năm 2005, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề, nhất là dạy nghề tại các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ, các nghề ở nông thôn.

Bảng tổng hợp dự trù kinh phí phát triển mạng lưới dạy nghề đến năm 2010

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2001

2002

2003

2004

2005

2001-2005

2006-2010

1. Đầu tư xây dựng

12,025

18,825

26,800

31,000

18,500

107,150

51,100

2. Đầu tư trang thiết bị

4,727

14,155

16,300

12,100

14,093

61,375

67,400

3. Kinh phí đào tạo

1,505

2,018

3,431

4,211

4,380

21,551

57,865

Đào tạo học viên

1,505

1,720

3,010

3,440

3,870

13,55

33,11

Đào tạo giáo viên

-

0,298

0,421

0,771

0,510

2,000

2,054

Tổng cộng

19,762

37,017

49,961

51,522

41,353

190,076

176,365

Cơ cấu nguồn kinh phí:

Giai đoạn 2001- 2005:

> Vốn từ ngân sách trung ương và địa phương: 159,025 tỷ, chiếm 94,36% tổng vốn đầu tư. Bên cạnh đó vốn tư nhân chiếm 5,64% tương đương 9,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2006 - 2010:

> Vốn từ ngân sách trung ương và địa phương: khoảng 86 tỷ chiếm 72,57% tổng vốn đầu tư.

> Vốn từ các nguồn khác (nguồn vốn từ tư nhân, liên doanh, tổ chức từ thiện trong và ngoài nước, các nhà đầu tư, doanh nghiệp...trên địa bàn tỉnh): 25 tỷ, chiếm 27,43% tổng vốn đầu tư.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư được đề nghị như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Nguồn

2001-2005

2006-2010

Vốn

%

Vốn

%

1. Nguồn vốn nhà nước (TW, ĐP)

159,025

93,36%

86,00

72,57%

2. Các nguồn vốn khác

9,500

05,64%

25,000

27,43%

Tng cộng

168,525

100,00%

118,500

100,00%

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp có ý nghĩa chiến lược là không ngừng nâng cao nhận thức của:

- Các cấp, các ngành: xác định đào tạo nhân lực là đầu tư cho phát triển là đầu tư có tính chiến lược, yếu tố quyết định cho bước phát triển đột phá và bền vững của tỉnh nhà để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng ngân sách đầu tư cho đào tạo nghề, đầu tư đúng mức, đúng hướng.

- Xã hội: phải tuyên truyền rộng rãi thường xuyên liên tục trên các thông tin đại chúng tạo một sự chuyển biến trong tư duy mỗi con người chúng ta, vì cho đến nay còn nhiều người muốn con em mình sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở tiếp tục học lên phổ thông trung học, hoặc tốt nghiệp phổ thông trung học chỉ đi thi vào các trường Đại học - Cao đẳng, không thích vào các trường dạy nghề hay trung học chuyên nghiệp.

2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đào tạo nghề, khuyến khích học nghề.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề:

4. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực và chất lượng các cơ sở đào tạo nghề.

4.1. Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề:

4.2. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo nghề:

4.3. Thiết lập và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, giữa đào tạo nghề với các cấp học, bậc học khác:

4.4. Kiểm định chất lượng:

5. Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề

5.1. Đào tạo mới:

- Tăng cường quản lý Nhà nước ở địa phương về đào tạo nghề, nhất là quản lý chất lượng đào tạo nghề (Chương trình, quy chế học tập, thi cử, văn bằng, chuẩn nghề, tiêu chuẩn giáo viên, giáo trình...)

7. Giải pháp gắn văn hóa với đào tạo nghề

- Sở Lao động-TBXH cần phối hợp với Sở Giáo dục-đào tạo, các phương tiện thông tin đại chúng thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động (ngành nghề, số lượng và trình độ), tuyên truyền, vận động hướng nghiệp học sinh tốt nghiệp các cấp vào học nghề.

8. Giải pháp xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lĩnh vực riêng biệt:

8.1. Thực hiện chương trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

8.2. Đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ.

8.3. Đào tạo nghề cho các đối tượng xã hội.

8.4. Thực hiện chương trình đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động.

9. Giải pháp hình thành Trung tâm thông tin về thị trường lao động tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các mục tiêu, chương trình và các dự án đề ra, kiểm tra theo dõi thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch mạng lưới dạy nghề với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng và cả nước.

(Kèm theo báo cáo mạng lưới dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2002 - 2010).

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Lao động - TBXH “Để b/c”
-
TTr.TU, TTr.HĐND Tnh
- Các Ban HĐND Tnh
- Lưu: VT-TH

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9794/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9794/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2002
Ngày hiệu lực10/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9794/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 9794/QĐ-UB 2002 quy hoạch mạng lưới dạy nghề 2002 2010 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 9794/QĐ-UB 2002 quy hoạch mạng lưới dạy nghề 2002 2010 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu9794/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Nhân
        Ngày ban hành10/12/2002
        Ngày hiệu lực10/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 9794/QĐ-UB 2002 quy hoạch mạng lưới dạy nghề 2002 2010 Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 9794/QĐ-UB 2002 quy hoạch mạng lưới dạy nghề 2002 2010 Bà Rịa Vũng Tàu

            • 10/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực