Quyết định 98/2007/QĐ-UBND

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao đã được thay thế bởi Quyết định 17/2012/QĐ-UBND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 98/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của liên bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Uỷ ban thể dục thể thao về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục thể thao và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 30/TT-TDTT-TC ngày 23/8/2007 về việc xin phê duyệt mức dinh dưỡng, tiền công, tiền thưởng, các chế độ liên quan đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Thể dục thể thao tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thể dục thể thao, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND, ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Quy định này hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quy định tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Các đối tượng được hưởng chế độ nhưng chưa giải quyết từ ngày 01/01/2007 đến ngày Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thì được thực hiện thanh toán chế độ theo đúng Quyết định 234/2006QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Uỷ ban thể dục thể thao.

2/ Đối tượng áp dụng là các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc đội tuyển quốc gia; đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của ngành, tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

II. CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG

1/ Vận động viên lập thành tích tại các cuộc thi đấu vô địch quốc gia hoặc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc:

a/ Huy chương vàng: 5.000.000 đồng;

b/ Huy chương bạc: 3.000.000 đồng;

c/ Huy chương đồng: 2.000.000 đồng;

Vận động viên phá kỷ lục quốc gia: 5.000.000 đồng.

2/ Vận động viên lập thành tích tại các cuộc thi đấu vô địch trẻ quốc gia:

a/ Vận động viên dưới 12 tuổi: Mức thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mục II , cụ thể như sau :

- Huy chương vàng: 1.000.000 đồng;

- Huy chương bạc:600.000 đồng;

- Huy chương đồng: 400.000 đồng;

- Phá kỷ lục:1.000.000 đồng.

b/ Vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi: Mức thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mục II:

- Huy chương vàng: 1.500.000 đồng;

- Huy chương bạc: 900.000 đồng;

- Huy chương đồng: 600.000 đồng;

- Phá kỷ lục:1.500.000 đồng.

c/ Vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: Mức thưởng bằng 40% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mục II:

- Huy chương vàng: 2.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.200.000 đồng;

- Huy chương đồng: 800.000 đồng;

- Phá kỷ lục: 2.000.000 đồng.

d/ Vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi: Mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mục II:

- Huy chương vàng: 2.500.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.500.000 đồng;

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng;

- Phá kỷ lục: 2.500.000 đồng.

3/ Đối với vận động viên thi đấu các môn thể thao tập thể, mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng.

4/ Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo qui định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng Vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

5/ Chế độ thưởng đối với Huấn luyện viên:

a/ Đối với thi đấu cá nhân: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu, thì mức thưởng chung tính bằng mức thưởng đối với vận động viên. Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60% của mức thưởng chung; huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40% của mức thưởng chung.

b/ Đối với thi đấu tập thể: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích, thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo qui định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải.

Số lượng huấn luyện viên của các đội được xét thưởng được quy định theo các mức sau:

- Đối với các đội thuộc những môn qui định từ 2 đến 5 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên;

- Đối với các đội thuộc những môn qui định từ 6 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên;

- Đối với các đội thuộc những môn qui định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên;

c/ Đối với môn thể thao thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên qui định tại điểm b khoản 5 mục II của quy định này nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

III. NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ

Các chế độ trong quy định này được chi trả từ nguồn ngân sách sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm của địa phương.

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm đúng quy định và triển khai thực hiện theo đúng chế độ đã ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực22/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao