Quyết định 98/2017/QĐ-UBND

Quyết định 98/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 43/2012/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2319/TTr-SCT ngày 26 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp & PTNN;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- Trung tâm CB - TH;
- Lưu: KTN, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu98/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực17/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực