Quyết định 98/2018/QĐ-UBND

Quyết định 98/2018/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và biểu giá nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ BAN HÀNH BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TRUNG - NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 117/2007/NĐ-CP">01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính-B Xây dựng-B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo Công văn số 3102/STCQLGCSĐT ngày 14/11/2018 của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực Bình Tiên - Vĩnh Hy của Công ty C phần Thành Trung - Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thành Trung -Ninh Thuận tại Tờ trình số 1211/2018/TTr-TTNT ngày 12/11/2018; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 294/TTr-SNNPTNT ngày 14/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch bình quân và biểu giá nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận, như sau:

1. Giá tiêu thụ nước sạch bình quân của Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận (bao gm thuế GTGT 5%) là 6.560 đồng/m3;

2. Biểu giá nước Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận (bao gm thuế GTGT 5%), như sau:

a) Mục đích sử dụng nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trong 01 tháng:

Mức sử dụng trong 1 tháng

Ký hiệu

Đơn giá (đồng/m3)

Từ 1 - 10 (m3)

Sinh hoạt 1 (SH1)

5.250

Trên 10 - 20 (m3)

Sinh hoạt 2 (SH2)

6.560

Trên 20 - 30 (m3)

Sinh hoạt 3 (SH3)

7.870

Trên 30 m3

Sinh hoạt 4 (SH4)

11.000

b) Mục đích sử dụng khác do Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận tự quyết định trên cơ sở giá tiêu thụ nước sạch bình quân được phê duyt tại Khon 1 Điu 1 Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức cấp nước, thu tiền và quyết toán thu - chi tiền nước theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thu tiền cung cấp nước tại Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph; Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ
;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường Trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
ỉnh Ninh Thuận;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh Truyền h
ình (thông báo);
- VP
UB: LĐ, Khối NCTH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Luu: VT. QMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 06/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 98/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 06/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 98/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận