Quyết định 98/QĐ-TCDS

Quyết định 98/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 98/QĐ-TCDS 2013 Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Dân số


BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là vụ tổng hợp thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục) có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, về tổ chức, cán bộ, hợp tác quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách về tổ chức, cán bộ, hợp tác quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các chương trình, dự án về tổ chức, cán bộ, hợp tác quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Công tác tổ chức:

a) Xây dựng văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình các cấp;

b) Xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thẩm định, trình Tổng cục trưởng ban hành các quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Tổng cục;

d) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình sau khi được phê duyệt.

4. Công tác cán bộ:

a) Xây dựng quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức của Tổng cục; xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức dân số; thẩm định đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Tổng cục; quản lý, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

d) Báo cáo lao động thu nhập của Tổng cục;

đ) Tổ chức thực hiện quy trình về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Tổng cục theo quy định;

e) Thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo thẩm quyền;

g) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo quy định.

5. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức:

a) Quản lý về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình;

b) Tổng hợp, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; xây dựng tiêu chuẩn, quy trình quản lý thống nhất công tác đào tạo bồi dưỡng về dân số - kế hoạch hoá gia đình;

c) Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ giảng viên các cấp; tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình theo thẩm quyền.

6. Công tác hợp tác quốc tế:

a) Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật với các nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài về dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác quốc tế về dân số - kế hoạch hoá gia đình; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung đã được ký kết với nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Tuyển chọn, quản lý cán bộ công chức, viên chức đi học tập, công tác ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện đàm phán, hội nghị, hội thảo, tiếp khách quốc tế của Lãnh đạo Tổng cục;

e) Tham gia kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ cho công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;

g) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện công tác truyền thông đối ngoại về lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình;

h) Quản lý các tư liệu và tài liệu có liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Tổng cục.

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đối với các tổ chức thuộc Tổng cục và địa phương.

8. Quản lý công tác quân sự, quốc phòng của cơ quan; thực hiện hoạt động về bình đẳng giới; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

9. Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Tổng cục theo phân cấp của Bộ Y tế; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

10. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

11. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

12. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Tổng cục trưởng quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Tổ chức cán bộ hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2013.

2. Quyết định này thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế);
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/QĐ-TCDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/QĐ-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/QĐ-TCDS

Lược đồ Quyết định 98/QĐ-TCDS 2013 Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Dân số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/QĐ-TCDS 2013 Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Dân số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/QĐ-TCDS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýDương Quốc Trọng
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 98/QĐ-TCDS 2013 Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Dân số

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/QĐ-TCDS 2013 Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Dân số

            • 10/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực