Quyết định 980/QĐ-UBND

Quyết định 980/QĐ-UBND năm 2016 duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe ô tô do Ban quản lý Bến xe khách tỉnh Phú Thọ quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 980/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tại bến xe ô tô Bến xe khách Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, XE VÀO BẾN Ô TÔ DO BAN QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 569/STC-QLG ngày 21/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe ô tô do Ban quản lý Bến xe khách tỉnh Phú Thọ quản lý với các mức thu như sau:

STT

Bến xe

Mức thu đã bao gồm thuế GTGT

(Đơn vị tính: đồng/ghế xe thiết kế/lần xuất bến)

Cự ly từ 0 km đến dưới 100 km

Cự ly từ 100 km đến dưới 300 km

Cự ly từ 300 km trở lên

1

Bến xe Việt Trì

2.000

2.400

4.000

2

Các bến xe: TX Phú Thọ, Thanh Sơn

1.900

2.300

4.000

3

Các bến xe: Yên Lập, Ấm Thượng, Hiền Lương, Thanh Ba, Đề Ngữ, Tân Sơn

1.800

2.200

4.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/5/2016. Các nội dung khác với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Ban quản lý Bến xe khách tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT;
- CVP, PCVPTH;
- Lưu VT, KT1, TH2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 980/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/04/2016
Ngày hiệu lực 01/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 980/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 980/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tại bến xe ô tô Bến xe khách Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 980/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tại bến xe ô tô Bến xe khách Phú Thọ 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành 28/04/2016
Ngày hiệu lực 01/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 980/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tại bến xe ô tô Bến xe khách Phú Thọ 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 980/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tại bến xe ô tô Bến xe khách Phú Thọ 2016

  • 28/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực