Quyết định 983/QĐ-UBND

Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 983/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 515/TTr-STP ngày 27 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2018 gồm: 399 văn bản trong đó 95 Nghị quyết, 304 Quyết định;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hết hiệu lực toàn bộ gồm: 71 văn bản trong đó 07 Nghị quyết, 64 Quyết định (Biểu số 03);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hết hiệu lực một phần gồm: 19 văn bản trong đó 06 Nghị quyết, 13 Quyết định (Biểu số 04);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa, gồm:

399 văn bản trong đó 95 Nghị quyết, 304 Quyết định (Biểu số 05);

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gồm: 93 văn bản, trong đó: đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 58 văn bản (11 Nghị quyết, 47 Quyết định); đề nghị bãi bỏ 35 Quyết định (Biểu số 06);

Điều 2. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật công bố tại Điều 1 được đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử của Thành phố; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2018 đăng Công báo Thành phố.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2018, bằng hình thức văn bản giấy.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố có trách nhiệm tổ chức soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật công bố tại Điều 1 đối với văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 


 

Biểu số 03 (Mẫu số 03)

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2012

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của HĐND thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2019

2

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017

Về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017 - 2018

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019

15/7/2018

3

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009

Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

01/08/2018

4

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 17/07/2009

 Về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian (thực hiện đến hết năm 2015)

01/01/2016

5

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 (Điều 1 Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 quy định kéo dài hiệu lực Nghị quyết đến hết năm 2020)

 Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019

6

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015

Về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019

7

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019

8

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Về việc ban hành Quy định về Quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/5/2018

9

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

V/v ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/5/2018

10

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Quy định quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/3018 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/5/2018

11

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/3018 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/5/2018

12

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/3/2018

13

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017

Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa th sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/5/2018

14

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010

Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/01/2018

15

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú”

26/01/2018

16

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

05/3/2018

17

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

05/3/2018

18

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

05/3/2018

19

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/01/2018

20

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND Thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/8/2018

21

Quyết định

90/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007

Về việc ban hành quy chế xét tặng bằng “sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định t, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

06/9/2018

22

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

15/9/2018

23

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Về việc ban hành quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

11/10/2018

24

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/11/2018

25

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

Về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/11/2018

26

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/11/2018

27

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014

Về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của UBND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2019

28

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2019

29

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố về quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội thay thế Nghị quyết số Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 17 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND 12 tháng 12 năm 2011của HĐND Thành phố về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

11/8/2016

30

Quyết định

49/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2019

31

Quyết định

51/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc nâng mức chi khác phục vụ đối tượng bảo trợ hội tại các trung tâm Bảo trợ hội do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố

01/01/2017

32

Quyết định

97/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 06/8/2018 ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/8/2018

33

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên, chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nộ

Hết hiệu lực theo thời gian (thực hiện hết ngày 31/12/2017)

01/01/2018

34

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Sửa đổi Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ hàng tháng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực theo thời gian (thực hiện hết ngày 31/12/2017)

01/01/2018

35

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND Thành phố ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/11/2018

36

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành Quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/12/2018

37

Quyết định

126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội thay Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XIII về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

01/8/2018

38

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố thay thế Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/01/2018

39

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/01/2019

40

Quyết định

109/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009

Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/6/2018

41

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012

Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án giá v vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/5/2014

42

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án giá về vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/5/2014

43

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Hết hiệu lực vì Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội thay thế Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND Thành phố về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã hết hiệu lực được

01/01/2019

44

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012

Về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình cá nhân

Hết hiệu lực theo thời gian (áp dụng đến ngày 31/12/2013)

01/01/2013

45

Quyết định

58/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố về việc chấm dứt hoạt động của quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hội trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thành phố Hà Nội

28/6/2010

46

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND Thành về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025

26/01/2018

47

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013

Sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Số Quyết định 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025

26/01/2018

48

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố về việc giải thể Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng

01/8/2018

49

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012

Ban hành Quy định thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 được thay bằng Nghị quyết số 10/2018 ngày 05/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019

50

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thí điểm chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 kèm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngay 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 được thay bằng Nghị quyết số 10/2018 ngày 05/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019

51

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

Về việc thành lập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố về việc tổ chức lại trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc ubnd quận, huyện, thị xã và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế

05/7/2018

52

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

Đổi tên Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện và tương đương thành Trung tâm Y tế quận, huyện và tương đương, xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Y tế quận, huyện và tương đương

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố về việc tổ chức lại trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế

05/7/2018

53

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố về việc giải thể Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng

01/8/2018

54

Quyết định

74/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 7287/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội

01/01/2017

55

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 418/QĐ-UBND ngày 21/01/2017 của UBND Thành phố về tổ chức lại quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội, quỹ bảo vệ môi trường hà nội trực thuộc sở tài nguyên và môi trường

01/02/2017

56

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Báo Kinh tế và Đô thị

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 7433/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về của UBND Thành phố việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Kinh tế và Đô thị

25/10/2017

57

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 6172/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND Thành phố về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội

09/11/2018

58

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 01/8/2008

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

59

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

60

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

01/01/2017

61

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

01/01/2017

62

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Về việc trợ cấp hàng tháng cho người già yếu, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có khả năng thoát nghèo

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của HĐND thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

63

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

01/01/2017

64

Quyết định

87/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/20116 của Chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

05/6/2016

65

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016

Ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016

Hết hiệu lực theo thời gian (Thực hiện trong năm 2016)

01/01/2017

66

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

Về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/01/2019

67

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong văn bản (từ 01/01/2012 đến 31/12/2015)

01/01/2016

68

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 được thay bằng Nghị quyết số 10/2018 ngày 05/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019

69

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012

Ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình

Hết hiệu lực, thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

70

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012

Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội

Thực hiện theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội

 

71

Quyết định

81/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình

Hết hiệu lực, thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

 

 

Biểu số 04 (Mẫu số 04)

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Điểm 1 Mục I, điểm 1 và điểm 13 Mục II, điểm 1 mục III thuộc Phần B của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ngày 05/7/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017- 2020

01/8/2018

2

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về việc ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Điều 1

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khai thác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

04/7/2017

3

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 01/08/2016 của HĐND Thành phố về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội

Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 của HĐND Thành phố về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017 - 2018

13/7/2017

4

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

Tiết c, Khoản 1 Phần A; Khoản 6 Phần A

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/01/2019

5

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

Điều 1

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 10/2018 ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

1/1/2019

6

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 của thành phố Hà Nội

Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực 1 phần bởi 1 phần bởi Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố bãi bỏ quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết triển khai Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị quyết hướng dẫn Luật Đầu tư công

05/12/2018

7

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2; Khoản 2 Điều 5; Điều 9; Điểm b Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Điểm a Khoản 1 Điều 5; Điều 12

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy ph p xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/5/2018

8

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND Thành phố về Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

(Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm b Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 Điều 6

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội

11/7/2018

9

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Điểm b Khoản 2 Điều 3; Điểm a Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

12/7/2018

10

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

Điều 11

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

05/02/2018

11

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 4, 5 Điều 3, Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 13; Khoản 4, Khoản 5 Điều 3; Điều 8, Điều 9; Điều 11; Điều 13

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

03/7/2014

12

Quyết định

125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND Thành phố về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/4/2015

15

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Điều 3, Điều 5, Điều 7

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND Thành phố sửa đổi quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/11/2018

16

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về đăng ý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 2 Điều 7; Điểm a, b Khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12; Điểm a2, a3, b, c, đ Khoản 2, Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Điểm a Khoản 2 Điều 13; Điểm a Khoản 2 Điều 14; Điểm a Khoản 1 Điều 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3 Điều 17; Điểm b Khoản 1 Điều 18; Khoản 2 Điều 18; Khoản 2 Điều 22; Khoản 2 Điều 23; Khoản 5 Điều 4; Điều 5

Hết hiệu lực 1 phần bới Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố sửa đổi quy định về đăng ý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xem kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

25/10/2018

17

Quyết định

 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành một số quy định về đăng ý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ý biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

T n Điều 7; Điểm f3 Khoản 1 Điều 8; Điểm a, Khoản 2 Điều 8; Điều 9; Khoản 1 Điều 13

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố sửa đổi quy định về đăng ý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ý biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

25/10/2018

18

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tiết 1.2, Khoản 1, Mục III Phụ lục

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 của UBND Thành phố về điều chỉnh Phụ lục tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND Thành phố về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/02/2018

19

Quyết định

91/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội

Khoản 2, Điều 2 và toàn bộ chương III từ Điều 7 đến Điều 16

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND Thành phố về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội

24/01/2014

 

 

Biểu số 05 (Mẫu số 05)

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND Thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu, ngày ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

Ngày có hiệu lực và cơ quan tham mưu

Tình trạng văn bản

TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại , phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/12/2008 Tài chính

Hết hiệu lực một phần được công bố tại Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

2

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành , phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2009 Tài chính

 

3

Nghị quyết

21/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố

01/01/2009 Tài chính

 

4

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND

Về một số cơ chế chính sách hỗ trợ cơ quan Tư pháp, Bổ trợ tư pháp thành phố Hà Nội

01/01/2010 Tài chính

 

5

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

01/5/2010 Tài chính

 

6

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/12/2010 Tài chính

Hết hiệu lực một phần (mục 3.5 khoản 3 Điều 1 bởi Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

7

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về quy định kiện toàn tổ; chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/12/2010 Tài chính, Nội vụ

Hết hiệu lực một phần (tiết 2.2.1 mục 2.1 khoản 2 Điều 1 hết HL bởi NQ số 08/2013/NQ-HĐND)

8

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội (Còn hiệu lực một phần, phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết về công tác kiểm tra văn bản)

23/7/2012 Tài chính - Tư pháp

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND Phụ lục 2 còn hiệu lực

9

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015 (Nội dung quy định về: Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù Điều 2 Nghị quyết còn hiệu lực)

17/12/2012 Tài chính.

Hết HL 1 phần bởi NQ 03/2017/NQ-HĐND

10

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/8/2013 Tài chính

 

11

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

27/7/2013 Tài chính - Giáo dục đào tạo

Hết hiệu lực 1 phần bởi NQ 14/2016/NQ-HĐND (Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 3 Điều 3; khoản 1 Điều 4; khoản 2 Điều 8; Điểm a khoản 1 Điều 10; Điều 12; Điều 14.)

12

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở (Phụ lục 02; 03; 04 của Nghị quyết còn hiệu lực)

01/01/2015 Tài chính - Tư pháp

Đề nghị sửa đổi (phụ lục 03) cho phù hợp với thông tư 14/2014/TT-BTC

13

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc quy định mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội

15/12/2014 Tài chính - Nội vụ

 

14

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

11/12/2015 Tài chính - Giáo dục đào tạo

Hết hiệu lực 1 phần về mức thu học phí theo năm học được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

15

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về chế độ hỗ trợ cho giám định vi n tư pháp và người giúp việc cho giám định vi n tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nộ

11/8/2016 Tài chính - Tư pháp

 

16

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội

11/8/2016 Tài chính

Hết hiệu lực khoản 3, Điều 1 bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND

17

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

11/8/2016 Tài chính

 

18

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

01/01/2017 Tài chính

Hết hiệu lực 1 phần theo Nghị quyết 02/2018

19

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)

01/01/2017 Tài chính - Giáo dục Đào tạo

 

20

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố

01/01/2017 Tài chính

 

21

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017

Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017 Tài chính

 

22

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017

Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý

01/8/2017 Tài chính - Y tế

 

23

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2018 Tài chính

 

24

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội

15/12/2017 Tài chính

 

25

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

Về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội

01/01/2018 Tài chính

 

26

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

01/8/2018 Tài chính

 

27

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

01/8/2018 Tài chính

 

28

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội

01/8/2018 Tài chính

 

29

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các , phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2019 Tài chính

 

30

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2019 Tài chính _ MTTQ

 

31

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được xây dựng cải tạo lại trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/10/2008 Tài chính - Xây dựng

 

32

Quyết định

125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/01/2010 Tài chính - Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

33

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội

18/5/2012 Tài chính

 

34

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/8/2012 Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế

 

35

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các cơ quan Tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

09/12/2012 Tài chính

Hết hiệu lực một phần Quyết định 30/2016/QĐ-UBND

36

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012

Về việc ban hành đơn giá thu nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân thu làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/12/2012 Tài chính;

 

37

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013

V/v thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/6/2013 Tài chính - Xây dựng

 

38

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013

Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/7/2013 Tài chính - Xây dựng

 

39

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/8/2013 Tài chính

 

40

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

 Về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/9/2013 Tài chính - Xây dựng

 

41

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/9/2013 Tài chính - Xây dựng

 

42

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

02/12/2013 Tài chính - Giáo dục đào tạo

Hết hiệu lực 1 phần (Điều 11) bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

43

Quyết định

77/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/10/2014 Tài chính

 

44

Quyết định

91/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội

01/01/2015 Tài chính

 

45

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng , phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/4/2015 Tài chính - Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo

 

46

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015

Về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/5/2015 Tài chính

 

47

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Về việc ban hành quy định về quy trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh và bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/9/2015 Tài chính

 

48

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, điện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/10/2015 Tài chính

 

49

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội

08/01/2016 Tài chính

 

50

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

11/08/2016 Sở Tài chính

 

51

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

09/09/2016 Sở: Tài chính - Tư pháp

 

52

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

Về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư

18/11/2016 Tài nguyên môi trường

 

53

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/8/2017 Tài chính - LĐTBXH - KHĐT

 

54

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Về việc ban hành một số mức chi bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/9/2017 Tài chính

 

55

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/11/2017 Tài chính - TNMT - Thuế - XD

 

56

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

Về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/11/2017 Tài chính

 

57

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

Sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/11/2018 Tài chính -Xây dựng - Thuế

 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ

58

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

01/01/2017 Thuế - Tài chính

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

59

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017

Ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

13/7/2017 Thuế - Tài chính

 

60

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/01/2018 Thuế - tài chính

 

61

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/01/2019 Thuế

 

62

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/5/2010 Tài chính - Thuế - Tài nguyên và Môi trường

 

63

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí

01/01/2017 Thuế-Tài chính

Hết hiệu lực 1 phần Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND

64

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

13/7/2017 Thuế - Tài chính

 

65

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của luật phí và lệ phí

01/1/2018 Thuế-Tài chính

 

BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ

66

Nghị quyết

30/2013/NQ-HĐND

Về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

16/12/2013 Bộ Tư lệnh

 

CÔNG THƯƠNG

67

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

15/4/2012 Công thương

 

68

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

15/4/2012 Công Thương

 

69

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về việc ban hành danh mục các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2010, tầm nhìn tới 2020

13/10/2008 Công Thương

 

70

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Ban hành quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/01/2009 Công Thương

 

71

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

04/9/2010 Công Thương

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND

72

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/11/2011 Công Thương

 

73

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu"

10/11/2012 Công Thương

Hết hiệu lực một phần Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

74

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

15/12/2013 Công Thương

 

75

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014

Ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/5/2014 Công Thương

 

76

Quyết định

76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Về việc ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/10/2014 Công Thương

 

77

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015

V/v ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội

26/9/2015 Công Thương - Tài chính

 

78

Quyết định

31/2015 QĐ-UBND ngày 27/10/2015

V/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu"

25/11/2015 Công Thương

 

79

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/01/2016 Công Thương

 

80

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

18/09/2016 Công Thương

 

81

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND 31/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2017 Công Thương - Tài chính- Thuế-Y tế

 

82

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017

Ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong việc quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù"

06/08/2017 Công Thương

 

83

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

Về việc ban hành "Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội”

8/10/2017 Công Thương

 

84

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội

12/01/2018 Công Thương

 

85

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/05/2018 Công Thương

 

86

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018

Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/11/2018 Công Thương

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

87

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/12/2012 Lao động Thương binh Xã hội

 

88

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

Quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.

12/12/2015 Lao động- Thương binh- Xã hội - Nội vụ

 

89

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 16/6/2010

Về việc phân cấp, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

26/6/2010 Lao động Thương binh- Xã hội

 

90

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

08/7/2010 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

91

Quyết định

33/2011/QD-UBND ngày 02/11/2011

Về việc quy định thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm hoặc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc

12/11/2011 Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính

 

92

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/01/2013 Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính

 

93

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội

01/01/2013 Lao động Thương binh và Xã hội

 

94

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014

Về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

28/02/2014 Lao động Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính

 

95

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

10/11/2014 Lao động Thương binh và Xã hội

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND

96

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/8/2015 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

97

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Sửa đổi Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

10/9/2015 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

98

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

Về việc quy định về mạng lưới tổ chức Đội công tác xã hội tình nguyện; chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội

24/02/2016 Lao động Thương binh và Xã hội

 

99

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

23/4/2016 Lao động Thương binh và Xã hội

 

100

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016

Về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

07/08/2016 Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính

 

101

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016

Quy chế Quản lý hoạt động nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/09/2016 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

102

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

18/09/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

103

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2017 Lao động - Thương binh và xã hội

 

104

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017

Về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/07/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

105

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/9/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

XÂY DỰNG

106

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về Đề án Quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

20/12/2008 Xây dựng

Hết hiệu lực một phần Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

107

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2020

12/12/2011 Xây dựng

 

108

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

23/7/2012 Xây dựng

 

109

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012- 2020 và định hướng đến năm 2030

22/7/2013 Xây dựng

 

110

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành (Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thủ đô)

22/7/2013 Xây dựng

 

111

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013.

Về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 16 Luật Thủ đô)

03/8/2013 Xây dựng

 

112

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về việc ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

14/12/2013 Xây dựng - Văn hóa và thể thao

Hết hiệu lực Điều 1 bởi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội

113

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/7/2014 Xây dựng

 

114

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

21/7/2014 Xây dựng

 

115

Quyết định

06/1998/QĐ-UBND ngày 25/4/1998

V/v ban hành hệ số điều chỉnh khung giá (k) để xác định giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thu và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/5/1998 Xây dựng

Có hiệu lực đối với các trường hợp đ mua nhà trước ngày 06/6/2013 theo Điểm a Khoản 3 Điều 81. Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở

116

Quyết định

104/2000/QĐ-UBND ngày 30/11/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 - quyết định số 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 của UBND thành phố về hệ số điều chỉnh (k) để xác định giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

30/11/2000 Xây dựng

Có hiệu lực đối với các trường hợp đ mua nhà trước ngày 06/6/2013 theo Điểm a Khoản 3 Điều 81. Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở

117

Quyết định

35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004

Phân loại đường phố

12/3/2004 Xây dựng

Có hiệu lực đối với các trường hợp đ mua nhà trước ngày 06/6/2013 theo Điểm a Khoản 3 Điều 81. Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở

118

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Về việc giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/01/2009 Xây dựng

 

119

Quyết định

116/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009

Ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố

11/12/2009 Xây dựng- Tài chính

 

120

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/5/2010 Xây dựng

 

121

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

01/7/2010 Xây dựng

 

122

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

26/8/2010 Xây dựng

Hết hiệu lực Khoản 4, 5 Điều 5 được thay thế quyết định 13/2012/QĐ-UBND

123

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/9/2010 Xây dựng

 

124

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/4/2011 Xây dựng

 

125

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011

Về việc ban hành Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/7/2011 Xây dựng

 

126

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

24/6/2012 Xây dựng

Hết hiệu lực Điểm 4 khoản 1 Điều 1 Được sửa đổi, bổ sung bởi quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

127

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/8/2012 Xây dựng

 

128

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/11/2012 Xây dựng

 

129

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/11/2012 Xây dựng

 

130

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

10/8/2013 Xây dựng

 

131

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/12/2013 Xây dựng

 

132

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/01/2014 Xây dựng

Hết hiệu lực một phần Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

133

Quyết định

70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm

09/01/2014 Xây dựng

 

134

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Về việc ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/7/2014 Xây dựng

 

135

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị , UBND, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/12/2014 Xây dựng

 

136

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội

19/10/2015 Xây dựng

 

137

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/01/2016 Xây dựng

 

138

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/7/2016 Sở Xây dựng Giữ nguyên

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

139

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

18/9/2016 Sở Xây dựng

 

140

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2017 Xây dựng

Hết hiệu lực 1 phần Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

141

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017

Về việc ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/01/2017 Xây dựng

 

142

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/3/2017 Xây dựng - Tài chính

 

143

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội

14/5/2017 Xây dựng

 

144

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017

Về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/12/2017 Xây dựng

 

145

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy ph p xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

25/5/2018 Xây dựng

 

146

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/8/2018 Xây dựng

 

147

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 23/08/2018

ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

02/9/2018 Xây dựng

 

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

148

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/12/2012 Tài nguyên & Môi trường

 

149

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Thủ đô )

27/7/2013 Tài nguyên và môi trường - Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

150

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030

21/7/2014 Tài nguyên và môi trường -

 

151

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014

Về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2015 Tài nguyên môi trường

 

152

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội

11/12/2015 Tài nguyên & Môi trường

 

153

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/8/2018 Tài nguyên & Môi trường

 

154

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011

Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/5/2011 Tài nguyên môi trường

Hết hiệu lực 1 phần Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

155

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ý quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/01/2013 Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính

 

156

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/6/2013 Tài nguyên môi trường - Xây dựng

 

157

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/10/2013 Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND

158

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013

Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/10/2013 Tài nguyên và Môi trường - Tài chính

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND

159

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014

Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/10/2014 Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND

160

Quyết định

96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

01/01/2015 Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

161

Quyết định

98/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/01/2015 Tài nguyên và Môi trường

 

162

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015

Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/7/2015 Tài nguyên và Môi trường

 

163

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

18/9/2016 Nội vụ - TNMT

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

164

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/3/2017 Tài nguyên - Môi trường- Tư pháp

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

165

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017

Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/4/2017 Tài nguyên - Môi trường - Tài chính

 

166

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

Về việc ban hành quy định một số nội dung Về thu hồi đất, giao đất, cho thu đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

167

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017 Tài nguyên - Môi trường

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

168

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

Về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ý biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017 Tài nguyên - Môi trường

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

169

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

09/6/2017 Tài nguyên môi trường - Tài chính - Thuế

 

170

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017

Về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

11/6/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

171

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/6/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

172

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017

Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/10/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

173

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

26/10/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

174

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

Về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/12/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

175

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội

21/12/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

176

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội

25/12/2017 Tài nguyên - Môi trường

 

177

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/6/2018 Tài nguyên - Môi trường

 

178

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

25/10/2018 Tài nguyên - Môi trường

 

179

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ý biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

25/10/2018 Tài nguyên - Môi trường

 

180

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/12/2018 Tài nguyên - Môi trường

 

QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

181

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 16 Luật Thủ đô )

22/7/2013 Quy hoạch và Kiến trúc

 

182

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/9/2011 Quy hoạch Kiến trúc

 

183

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

Về việc ban hành Quy định về sử dụng Bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/10/2011 Quy hoạch- Kiến trúc

 

184

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc ban hành Định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/01/2013 Quy hoạch - Kiến trúc -Tài chính-Nông nghiệp

 

185

Quyết định

70/2014/QĐ-UBND ngày 12/09/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội

22/9/2014 Quy hoạch Kiến trúc

 

186

Quyết định

72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014

Về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/9/2014 Quy hoạch Kiến trúc

 

187

Quyết định

82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/12/2014 Quy hoạch Kiến trúc

 

188

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND Ngày 13/8/2015

V/v ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội

23/8/2015 Quy hoạch Kiến trúc

 

189

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội

14/4/2016 Quy hoạch Kiến trúc

 

190

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

23/12/2016 Quy hoạch Kiến trúc - Nội vụ

 

GIAO THÔNG - VẬN TẢI

191

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/7/2012 Giao thông vận tải

 

192

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải (Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thủ đô)

12/7/2013 Giao thông vận tải

 

193

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

Về chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016-2020

10/12/2015 Giao thông vận tải

 

194

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017

Về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030"

15/7/2017 Giao thông vận tải

 

195

Quyết định

55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

01/01/2009 Giao thông vận tải

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 2848 ngày 22/6/2015 của UBND thành phố

196

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/02/2013 Giao thông vận tải - Công an Thành phố

 

197

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/02/2014 Giao thông vận tải - Tài chính

 

198

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/5/2014 Giao thông Vận tải

 

199

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

18/9/2016 Sở Giao thông vận tải

 

200

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2018 Giao thông vận tải

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

201

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Về việc Điều chỉnh phụ lục tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/02/2018 Giao thông vận tải

 

202

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/3/2018 Giao thông vận tải

 

203

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/3018

Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/5/2018 Giao thông vận tải

 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

204

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009

Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

21/12/2009 Nông nghiệp Phát triển nông thôn

 

205

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010

Về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030

01/5/2010 Nông nghiệp Phát triển nông thôn

 

206

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

15/4/2012 Nông nghiệp Phát triển nông thôn

 

207

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/7/2012 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

208

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 03/12/2013

V/v thông qua Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/12/2013 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư

 

209

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2014 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và đầu tư

Hết hiệu lực một phần bởi bởi Nghị quyết 10/2018 ngày 05/12/2018

210

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

01/01/2019 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

211

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2019 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

212

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/02/2009 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực một phần (Điều 1, 3,4,5,9 hết HL bởi QĐ 61/2009/QĐ-UBND)

213

Quyết định

61/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

17/4/2009 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

214

Quyết định

93/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Ban hành “chính sách huyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”

29/8/2009 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

215

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009

Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/10/2009 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

216

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014

Về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

18/4/2014 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

217

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

Ban hành "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội"

28/7/2011 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

218

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/9/2013 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Tài chính

 

219

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013

Về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/9/2013 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

220

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đ điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/3/2014 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

221

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014

Về chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

14/8/2014 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

222

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/05/2016 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

223

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

11/08/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

224

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

Về việc bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/11/2016 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

 

225

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

17/08/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

226

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND ngày

Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố

20/01/2019 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

227

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

17/12/2012 Thông tin Truyền thông

 

228

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

Thông qua Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Thông tin & Truyền thông

 

229

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 ((Sửa khoản 2 mục 1 Điều 1)

01/01/2018 Thông tin - Truyền thông

 

230

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/4/2009 Thông tin Truyền thông

Hết hiệu lực 1 phần (Điều 11) bởi Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND và Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

231

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

Về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/01/2013 Thông tin, truyền thông

 

232

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

27/12/2013 Thông tin, truyền thông

 

233

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014

Về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội

23/02/2014 Thông tin truyền thông

 

234

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/7/2014 Thông tin truyền thông

 

235

Quyết định

73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/10/2014 Thông tin truyền thông

 

236

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội

04/4/2015 Thông tin truyền thông

 

237

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 8/4/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội.

18/4/2015 Thông tin Truyền thông

 

238

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

27/02/2016 Thông tin Truyền thông

 

239

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 27/05/2016

Quy định lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/6/2016 Sở Thông tin và Truyền thông

 

240

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

29/9/2016 Sở Thông tin và Truyền thông

 

241

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017

Về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội"

27/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

242

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

11/12/2017 Thông tin - Truyền thông

 

243

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

15/09/2018 Thông tin Truyền thông

 

244

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/01/2019 Thông tin - Truyền thông

 

KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

245

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010

Về "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

01/5/2010 Kế hoạch Đầu tư

 

246

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội

10/12/2015 Kế hoạch Đầu tư

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 (

247

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

10/12/2015 Kế hoạch Đầu tư

Hết hiệu lực 1 phần (điều 2) bởi Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

248

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/8/2016 Kế hoạch Đầu tư

 

249

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố tại các nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

05/12/2018 Kế hoạch & Đầu tư

 

250

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội

12/11/2011 Kế hoạch Đầu tư

 

251

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

11/8/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

252

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/9/2016 Kế hoạch Đầu tư

 

253

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác sau đăng ý thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

02/4/2017 Sở Kế hoạch - Đầu tư

 

254

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

10/9/2018 Kế hoạch - Đầu tư

 

VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

255

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/7/2012 Văn hóa - Thể thao

 

256

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/7/2012 Du lịch

 

257

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về chính sách kkhuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 11 Luật Thủ đô)

27/7/2013 Văn hóa và thể thao

 

258

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND ngày 03/12/2013

V/v thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/12/2013 Văn hóa - Thể thao

 

259

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô)

21/7/2014 Văn hóa và Thể thao

 

260

Quyết định

207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/12/2006 Văn hóa và Thể thao

 

261

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/5/2012 Văn hóa

 

262

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/01/2015 Văn hóa - Thể thao

 

263

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/5/2015 Văn hóa và thể thao

 

264

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/01/2016 Văn hóa và thể thao

 

265

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

Về việc quy định chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

17/11/2016 Du lịch

 

266

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/11/2016 Văn hóa và Thể thao

 

267

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

19/12/2016 Văn hóa và Thể thao

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND

268

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

14/6/2018 Văn hóa & Thể thao

 

269

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

12/7/2018 Văn hóa & Thể thao

 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

270

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

15/4/2012 Giáo dục - Đào tạo

 

271

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

V/v thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

24/12/2013 Giáo dục - Đào tạo

 

272

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019

05/7/2018 Giáo dục Đào tạo

 

273

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018- 2020)

15/7/2018 Giáo dục Đào tạo

 

274

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ đô)

04/7/2013 Giáo dục và đào tạo

 

275

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Ban hành quy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 12 Luật Thủ đô)

04/7/2013 Giáo dục và đào tạo

 

276

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/7/2013 Giáo dục và đào tạo

 

277

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

10/12/2015 Giáo dục và Đào tạo- Tài chính

 

278

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

18/9/2016 Sở giáo dục và Đào tạo

 

279

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

05/02/2018 Giáo dục

 

Y TẾ

280

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

15/4/2012 Y tế

 

281

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

Về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

01/01/2017 Y tế

 

282

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

Về việc ban hành quy định một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách được hưởng theo quy định tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

01/01/2018 Y tế -Tài chính

 

283

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/5/2016 Y tế

 

284

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thành phố Hà Nội

18/9/2016 Sở Y tế

 

285

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về ban hành giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

01/01/2018 Y tế - Tài chính - LĐTBXH

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

286

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô )

22/7/2013 Khoa học- Công nghệ

 

287

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

11/8/2016 Sở Khoa học và Công nghệ

 

288

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội

29/8/2016 Sở Khoa học và Công nghệ

 

289

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

06/9/2018 Khoa học công nghệ

 

NỘI VỤ

290

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội

21/12/2009 Nội vụ

 

291

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/8/2013 Nội vụ

 

292

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội (Theo quy định tại Điều 7 Luật Thủ đô)

27/7/2013 Nội vụ

 

293

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô

27/7/2013 Nội vụ

 

294

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

09/10/2008 Nội vụ - Viện Quy hoạch xây dựng

 

295

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội

25/10/2008 Giao thông vận tải - Nội vụ

 

296

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

23/11/2008 Nội vụ

 

297

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

23/11/2008 Nội vụ

 

298

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/5/2009 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ

 

299

Quyết định

69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009

Ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ

28/5/2009 Công thương

 

300

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/5/2009 Nội vụ - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

301

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường địa bàn thành phố Hà Nội

09/6/2009 Nội vụ - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

302

Quyết định

85/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009

Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội

12/7/2009 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

303

Quyết định

91/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

Về việc ban hành Quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội

02/7/2009 Nội vụ

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND

304

Quyết định

118/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

27/12/2009 Nội vụ- Đài Phát thanh và Truyền hình;

 

305

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/9/2010 Nội vụ

 

306

Quyết định

57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

27/12/2010 Nội vụ

 

307

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" thành phố Hà Nội

07/5/2012 Nội vụ- Văn hóa Thể thao

 

308

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Ban hành quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/9/2012 Nội vụ - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo

 

309

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012

Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã, phường, thị trấn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý

03/12/2012 Nội vụ - Nông nghiệp phát triển nông thôn

 

310

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội

20/4/2013 Nội vụ- Quỹ hỗ trợ nông dân

 

311

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/9/2013 Nội vụ

 

312

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/11/2013 Nội vụ

 

313

Quyết định

71/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

10/01/2014 Nội vụ - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

 

314

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

V/v ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội

24/01/2014 Nội vụ

 

315

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/5/2014 Nội vụ

 

316

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 9/4/2015

Về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/4/2015 Nội vụ-Giáo dục đào tạo

 

317

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

Về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/6/2015 Nội vụ

 

318

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

03/7/2015 Ban Dân tộc - Nội vụ

 

319

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

13/8/2015 Nội vụ

 

320

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

Về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/12/2015 Nội vụ- Văn hóa thể thao

 

321

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”

17/12/2015 Nội vụ

 

322

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

11/08/2016 Sở Nội vụ

Hết hiệu lực 1 phần bởi QĐ 38/2017/QĐ-UBND

323

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

18/09/2016 Nội vụ - BQLCKCN&CX Hà Nội

 

324

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 12/09/2016

Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/09/2016 Nội vụ

 

325

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

22/12/2016 Nội vụ - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

 

326

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 26/01/2017

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/02/2017 Nội vụ

 

327

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

24/4/2017 Nội vụ

 

328

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội

24/4/2017 Nội vụ

 

329

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/4/2017 Nội vụ

 

330

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017

Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

16/6/2017 Nội vụ

 

331

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

09/12/2017 Nội vụ

 

332

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

14/12/2017 Nội vụ

 

333

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/01/2018 Nội vụ

 

334

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú

26/01/2018 Nội vụ

 

335

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

05/3/2018 Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

 

336

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2017

Về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội

17/5/2018 Nội vụ

 

NGOẠI VỤ

337

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.

16/11/2013 Ngoại vụ

 

338

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014

Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/02/2014 Ngoại vụ

 

339

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

10/02/2016 Ngoại vụ

 

340

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/4/2016 Ngoại vụ

 

341

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

04/08/2016 Sở Ngoại vụ

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

342

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

05/10/2016 Ngoại vụ

 

343

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội

11/07/2018 Ngoại vụ

 

344

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của thành phố Hà Nội

30/09/2018 Ngoại vụ

 

345

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

Ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

11/10/2018 Ngoại vụ

 

CÔNG AN

346

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013

Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội (Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô)

27/7/2013 Công an

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

347

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ý thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

16/12/2016 Công an

 

348

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017

Về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

14/7/2017 Công an

 

349

Quyết định

84/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hà Nội

12/12/2014 Công an

 

350

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/7/2017 Công an

 

VĂN PHÒNG

351

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

18/3/2016 Văn phòng UBND TP

 

352

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

10/4/2016 Nội vụ- VP UBND

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND

353

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016

Về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

08/07/2016 Văn phòng UBND TP

 

354

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

10/03/2017 VP UBND TP

 

THANH TRA

355

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

27/12/2013 Thanh tra

 

356

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014

Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội

14/11/2014 Thanh tra

 

357

Quyết định

80/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Về việc ban hành Quy định về kkhiếu nại và giải quyết kkhiếu nại thuộc thành phố Hà Nội

24/11/2014 Thanh tra

 

358

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố

14/11/2015 Thanh tra

 

359

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/11/2018 Thanh tra thành phố

 

TƯ PHÁP

360

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

13/8/2015 Tư pháp

HHL 1 phần bởi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

361

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

Về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/4/2016 Tư pháp -Tài chính

 

362

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/10/2016 Tư pháp

 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

363

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010

Về việc ban hành "Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội"

28/5/2010 Liên minh Hợp tác xã

 

364

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010

Ban hành quy định về giải thể, xóa tên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/8/2010 Liên minh hợp tác xã

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

365

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010

Về việc ban hành Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị Sơn Tây, các giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất

13/8/2010 Tài chính - Thuế - Tài nguyên và Môi trường

 

366

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Về việc điều chỉnh Bảng phân loại đường phố ban hành theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

04/9/2010 Tài chính - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường

 

367

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng theo Luật Thủ đô

18/10/2014 Tài chính - Giáo dục và đào tạo

 

368

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/9/2010 Công thương

Hết hiệu lực một phần Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

369

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội

28/9/2012 Công thương

 

370

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn thành phố Hà Nội

25/10/2013 Công thương

 

371

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Ban hành quy định về quản lý Hồ Tây

29/8/2009 Xây dựng

 

372

Quyết định

123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2010 Xây dựng

 

373

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý

20/01/2011 Xây dựng

 

374

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013

Về việc ban hành quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội

22/4/2013 Xây dựng

 

375

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

11/8/2013 Xây dựng

 

376

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/9/2010 Tài nguyên môi trường

 

377

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc quy định mức phụ cấp và kinh phí trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/01/2009 Tài chính - Công an

 

378

Quyết định

71/2008/QĐ UBND ngày 31/12/2008

Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/01/2009 Tài chính - Nội vụ

Hết hiệu lực 1 phần bới Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

379

Quyết định

72/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc quy định mức phụ cấp với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/01/2009 Nội vụ; Tài chính

 

380

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

25/01/2009 Lao động - Thương binh Xã hội - Tài chính

 

381

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

Ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/6/2009 Xây dựng

 

382

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

03/10/2009 Tài chính

 

383

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/3/2011 Tài chính - Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

384

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011

Về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/7/2011 Nội vụ, Tài chính - Công an

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

385

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Về việc ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/7/2012 Xây dựng

 

386

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/10/2012 Xây dựng

 

387

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/7/2013 Xây dựng - Tài chính

 

388

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/8/2013 Nội vụ - Tài chính

Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 15/10 năm 2013 đính chính Quyết định 31/2013/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

389

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/12/2013 Xây dựng

 

390

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014 Tài chính, GTVT

 

391

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

02/7/2010 Tài chính

 

392

Quyết định

92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

01/01/2015 Tài chính - Tư pháp

 

393

Quyết định

93/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc áp dụng mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội

01/01/2015 Tài chính - Nội vụ

 

394

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ, chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

26/11/2015 Lao động Thương binh và Xã hội

 

395

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/01/2018 Công thương

 

396

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/12/2008 Tài chính

 

397

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

31/5/2012 Kế hoạch- Đầu tư

 

398

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

Ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

26/10/2015 Kế hoạch - Đầu tư

 

399

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006

Về quy chế quản lý điều hành chương trình CNTT thành phố Hà Nội.

20/4/2006 Thông tin - Truyền Thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 06 (Mẫu số 06)

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu, ngày ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tài chính

 

2

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ)

Tài chính

 

3

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2012 (Điều 2 Nghị quyết còn hiệu lực)

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011

Tài chính

 

4

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội (Còn hiệu lực một phần, phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết)

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Tài chính

 

5

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015 ((Điều 2 Nghị quyết còn hiệu lực)

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Tài chính

 

6

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Thông tư 14/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành ngày

Tài chính - Tư pháp

 

7

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2016) và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Tài chính

 

8

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013

Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

 Phù hợp với Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tài chính - Xây dựng

 

9

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Tài chính - Xây dựng

 

10

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Tài chính - Xây dựng

 

11

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, điện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Thay thế để phù hợp với Quyết định số 41/2017/QĐ- TTg ngày 15/9/2017 quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

Tài chính

 

12

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2016) và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Tài chính

 

13

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Thú y 2015 và các văn bản quy định chi tiết; Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

14

Quyết định

61/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Thú y 2015 và các văn bản quy định chi tiết; Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

15

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Công Thương

 

16

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014

Về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường, Thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

17

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015

V/v ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội

Sửa đổi, Bổ sung

 Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Công thương

 

18

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Công thương

 

19

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về Chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với nội dung các văn bản căn cứ pháp lý đ thay đổi: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004 thay thế bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và phù hợp tình hình thực tế

Xây dựng

 

20

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Thay thế

Phù hợp với Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Luật Thủ đô 2012

Xây dựng

 

21

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2016). Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở

Thông tin truyền thông

 

22

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Thay thế

 Để phù hợp với Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Xây dựng

 

23

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

 Để phù hợp với Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Xây dựng

 

24

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011

Về việc ban hành Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi. Bổ sung

Phù hợp Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở

Xây dựng

 

25

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Xây dựng

 

26

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Từ 01/1/2018, Luật Tài sản công có hiệu lực nên các quỹ nhà này phải chịu sự điều chỉnh của Luật này. Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế bằng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Xây dựng

 

27

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Từ 01/1/2018, Luật Tài sản công có hiệu lực nên các quỹ nhà này phải chịu sự điều chỉnh của Luật này. Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế bằng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Xây dựng

 

28

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Xây dựng

 

29

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng

 

30

Nghị quyết

17/2009/NQ- HĐND ngày 11/12/2009

Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch kiến trúc

 

31

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp Luật Quy hoạch 2017

Quy hoạch kiến trúc

 

32

Quyết định

72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014

Về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp Luật Quy hoạch 2017

Quy hoạch kiến trúc

 

33

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015

Giao thông vận tải - Công an Thành phố

 

34

Quyết định

93/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Ban hành "Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định 19/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015 hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

35

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009

Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012, Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

36

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

Ban hành "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

37

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

 

 

38

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014

Về chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạ ch nông thôn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính

 

39

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

Về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

40

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tin và Truyền thông

 

41

Quyết định

73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

 Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Thông tin và Truyền thông

 

42

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Về việc ban hành một số quy định quản lý về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch đầu tư

 

43

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 11/07/2014

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô)

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Văn hóa Thể thao

 

44

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Văn hóa và Thể thao

 

45

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô)

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Khoa học và Công nghệ 2013

Khoa học công nghệ

 

46

Quyết định

85/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009

Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Nông nghiệp phát triển nông thôn

 

47

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nội vụ

 

48

Quyết định

71/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Thông tư 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ

 

49

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND TP

 

50

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Phòng chống tham nhũng 2018

Thanh tra

 

51

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014

Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tố cáo 2018

Thanh tra

 

52

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Xây dựng

 

53

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 82/2018 /NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

BQLCKC N&CX

 

54

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Tư pháp

 

55

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có hiệu lực từ ngày 15/9/2019

Văn hóa

 

56

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Luật đấu giá tài sản 2016 và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

Tài nguyên - Môi trường- Tư pháp

 

57

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thay thế

Phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Luật đấu giá tài sản 2016 và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

Tài chính - Tài nguyên & Môi trường - Thuế - Xây dựng

 

58

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 28/08/2018

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch- Đầu tư

 

 

 

Biểu số 06 (Mẫu số 06)

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH CẦN BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010

Về việc ban hành Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị Sơn Tây, các giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Tài chính

 

2

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Về việc điều chỉnh Bảng phân loại đường phố ban hành theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Tài chính

 

3

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng theo Luật Thủ đô

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 sửa đổi Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Tài chính - Giáo dục và Đào tạo

 

4

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Công Thương

 

5

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Công Thương

 

6

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Công Thương

 

7

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quy định quản lý Hồ Tây

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với các quy định Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xây dựng

 

8

Quyết định

123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì kinh doanh vật liệu xây dựng không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Luật Quy hoạch 2018 có hiệu lực từ 01/01/2019; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Xây dựng

 

9

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đ ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016

Xây dựng

 

10

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013

Về việc quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 về quản lý vật liệu xây dựng

Xây dựng

 

11

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bãi bỏ

Do các căn cứ pháp lý thay đổi, các nội dung chi tiết đ được quy định tại Luật Nhà ở 2014; Nghị định số 99/2015 ngày 20/10/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Xây dựng

 

12

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Luật Bảo vệ môi trường 2014

Tài nguyên môi trường

 

13

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc quy định mức phụ cấp và kinh phí trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố

Tài chính - Công an

 

14

Quyết định

71/2008/QĐ UBND ngày 31/12/2008

Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố

Tài chính - Công an

 

15

Quyết định

72/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc quy định mức phụ cấp với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 vì Nghị quyết số 14/2008/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội; đã quy định

Nội vụ; Tài chính

 

16

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 Ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Lao động - Thương binh xã hội - Tài chính

 

17

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

Ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Phù hợp với Luật Xây dựng 2014 và nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Xây dựng

 

18

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tài chính

 

19

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tài chính - Bộ tư lệnh thủ đô

 

20

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011

Về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội vụ, Tài chính - Công an

 

21

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Về việc ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Xây dựng

 

22

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Phù hợp với Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Xây dựng

 

23

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Luật nhà ở 2014

Xây dựng - Tài chính

 

24

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội vụ - Tài chính

 

25

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Luật Xây dựng 2014 và Luật Đầu tư 2014

Xây dựng

 

26

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội

Tài chính, GTVT

 

27

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 quy định về chế độ tiếp hách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tài chính

 

28

Quyết định

92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết 19/2014/NQ/HĐND Ngày 05/12/2014 Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở

Tài chính - Tư pháp

 

29

Quyết định

93/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc áp dụng mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Thành phố về việc quy định mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội quản lý

Tài chính - Nội vụ

 

30

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và hội có chức năng, nhiệm vụ, chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Lao động thương binh và Xã hội

 

31

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí

Công thương

 

32

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Tài chính

 

33

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ)

Kế hoạch - Đầu tư

 

34

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

Ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Bãi bỏ

Hiện đang áp dụng Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Kế hoạch - Đầu tư

 

35

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006

Về quy chế quản lý điều hành chương trình CNTT thành phố Hà Nội

Bãi bỏ

Hiện không còn phù hợp với Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Thông tin - Truyền thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 983/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu983/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 983/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 983/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 983/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu983/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 983/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 983/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Nội

              • 28/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực