Quyết định 984/QĐ-UBND

Quyết định 984/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 984/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Căn cứ Công văn số 9167/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 51/TTr-SNN ngày 03 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- - Như Điều 3; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Mặt trận, Đoàn thể tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KT. Vân .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 984 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Công văn số 9167/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018;

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, với quyết tâm không để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra tại tỉnh ta; bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho nhân dân; do đó công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất, hàng đầu của tất cả các cơ quan, đoàn thể. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

I. Mục tiêu

Giám sát chặt chẽ tình hình bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch (nếu có). Chủ động công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống khi có dịch xảy ra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Bình Thuận.

II. Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện

Tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh với các biện pháp cụ thể như sau:

1. Khi chưa có dịch:

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch từ tỉnh đến huyện, xã, khu phố, thôn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể tại địa phương để sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống khi có dịch xảy ra.

- Vận động các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan thú y của tỉnh phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã và thú y cơ sở thường xuyên thực hiện công tác giám sát dịch bệnh động vật nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Giám sát chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; tổ chức thẩm định đối với các cơ sở đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Triển khai công tác tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất để hạn chế sự lưu hành của mầm dịch.

- Thực hiện các Chương trình khống chế dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho gia súc thuộc khu vực đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao.

- Lấy mẫu giám sát chủ động đối với các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra tại địa phương theo kế hoạch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và theo chương trình giám sát của Cục Thú y.

- Thực hiện các công tác kiểm dịch động vật vận chuyển trong nước, công tác kiểm soát giết mổ động vật. Tổ chức công tác thanh, kiểm tra trong công tác phòng dịch.

- Dự phòng hóa chất tiêu độc, khử trùng để thực hiện tiêu độc tại các vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và các đợt tiêu độc, khử trùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai.

- Dự phòng các loại vắc xin phòng, chống dịch đáp ứng kịp thời công tác tiêm phòng bao vây các ổ dịch.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.

2. Khi có dịch xảy ra:

- Kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh; lấy mẫu gửi phòng xét nghiệm để xác định dịch bệnh.

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố dịch theo quy định của Luật Thú y.

- Triển khai khẩn cấp các biện pháp chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y (lập chốt kiểm tra vận chuyển; xử lý gia súc, gia cầm mắc bệnh; tiêm phòng bao vây ổ dịch; triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng; ….).

- Kiểm tra, giám sát, đề nghị Cục Thú y thẩm định để trình cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

3. Khi hết dịch:

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, tiêu độc khử trùng nhằm xử lý triệt để các mầm bệnh.

- Thống kê lại số đàn gia súc, gia cầm bị tiêu hủy tại các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi (nếu có).

- Tổ chức sơ tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

III. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán chi tiết kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai, kiểm tra việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cho Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan và chỉ đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát việc vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm để kiểm tra việc nhập gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm từ các nơi khác vào tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại các địa phương.

3. Sở Y tế:

- Tăng cường giám sát phát hiện sớm những bệnh truyền nhiễm từ động vật lây lan sang người để kịp thời cấp cứu, điều trị, hạn chế thấp nhất tổn thất tính mạng và sức khỏe của người dân; cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để không để dịch lây lan.

- Kiểm tra rà soát, bảo đảm đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch ở các tuyến.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật lây lan sang người để tránh lây nhiễm cho con người, khuyến cáo người dân không ăn thịt gia cầm chết, gia cầm mắc bệnh, gia cầm không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra thường xuyên nguồn gốc thịt gia súc, gia cầm tại các nhà hàng, khách sạn, resort, bếp ăn tập thể, trường học....

4. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trên các tuyến đường, chợ, điểm kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Trường hợp phát hiện sản phẩm thịt gia súc, gia cầm không có nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y thì cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; tiêu hủy gia súc, gia cầm bị dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như cúm gia cầm, tai xanh trên heo, lở mồng long móng; các kiến thức về phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, A/H5N6; vận động việc không giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm bệnh, chết và đặc biệt không sử dụng gia súc, gia cầm bệnh, chết để làm thực phẩm; chủ chăn nuôi tự giác khai báo ngay khi có gia súc, gia cầm bệnh, chết và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội (Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh…):

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, người chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; vận động các hộ dân ở địa bàn có chăn nuôi gia đình, trang trại, cơ sở giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm thực hiện nghiêm túc những quy định hướng dẫn của ngành thú y trong công tác phòng dịch.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố, nhất là chính quyền cơ sở triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đồng thời vận động người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, khu vực buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm,….

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương (kể cả chim bồ câu, chim yến, chim cút, chim trĩ và chim cảnh); hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y.

- Giao trách nhiệm giám sát, phát hiện và báo bệnh cho chính quyền cấp xã, phường, thị trấn, trưởng thôn để theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương tới từng hộ chăn nuôi để phản ảnh, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh. Xử lý tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm mắc bệnh theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khi phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan ra diện rộng.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhập gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, không giấy chứng nhận kiểm dịch vào địa phương.

- Thành lập tổ công tác địa phương, trong đó có các lực lượng: Trạm Chăn nuôi Thú y, Công an, Quản lý thị trường để tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi gia cầm, việc lưu thông gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ mua bán gia súc, gia cầm, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Có phương án chuẩn bị đầy đủ về thuốc tiêu độc, khử trùng, phương tiện, trang bị phòng hộ lao động, địa điểm tiêu hủy, huy động lực lượng tại chỗ để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra hoặc thu giữ gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm nhập vào tỉnh không rõ nguồn gốc tại các chốt kiểm soát.

- Triển khai có hiệu quả việc tổ chức mua vắc xin khi Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí; đồng thời chỉ đạo các phòng ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai tốt các Kế hoạch tiêm phòng cúm gia cầm, lở mồm long móng theo đúng Kế hoạch.

10. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh:

Là lực lượng thường trực, nòng cốt triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch như sau:

10.1. Khi chưa có dịch:

- Chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các địa phương; thành lập các tổ công tác để kiểm tra giám sát các cơ sở chăn nuôi, chợ mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm.

- Kiện toàn, tăng cường hoạt động của cơ quan thú y từ tỉnh đến các huyện, xã. Vận động cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi,…

- Phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã và thú y cơ sở thường xuyên thực hiện công tác giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Triển khai công tác tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất để hạn chế sự lưu hành của mầm dịch.

- Thực hiện các chương trình khống chế dịch bệnh của Trung ương và của Tỉnh. Trong đó tập trung Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng; tiêm phòng khống chế dịch cúm gia cầm; dịch tai xanh ở heo; tiêm phòng vắc xin cho gia súc thuộc khu vực đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao.

- Thực hiện các công tác kiểm dịch động vật vận chuyển trong nước, công tác kiểm soát giết mổ động vật; tổ chức công tác thanh, kiểm tra công tác tiêm phòng dịch.

- Dự phòng hoá chất tiêu độc, khử trùng để thực hiện tiêu độc tại các vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và các đợt tiêu độc, khử trùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai.

- Dự phòng các loại vắc xin phòng, chống dịch đáp ứng kịp thời công tác tiêm phòng bao vây các ổ dịch.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.

10.2. Khi có dịch xảy ra:

- Lấy mẫu gửi phòng xét nghiệm để xác định dịch bệnh.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định công bố dịch.

- Triển khai các biện pháp chống dịch (lập chốt kiểm tra vận chuyển; xử lý gia súc, gia cầm mắc bệnh; tiêm phòng bao vây ổ dịch; triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng; ….).

- Kiểm tra, giám sát, đề nghị Cục Thú y thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch.

- Thực hiện công tác giám sát, tiêu độc khử trùng sau khi hết dịch.

- Định kỳ thứ 5 hàng tuần, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổng hợp, báo cáo nhanh phản ánh tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải phản ánh kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 984/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu984/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 984/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 984/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 984/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu984/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýPhạm Văn Nam
        Ngày ban hành16/04/2018
        Ngày hiệu lực16/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 984/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 984/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Bình Thuận

            • 16/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực