Quyết định 985/QĐ-TTg

Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 985/QĐ-TTg 2021 Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 sử dụng vốn ODA


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN “HỖ TRỢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM NĂM 2021-2023” SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) DO QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC (UNICEF) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3713/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023” với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: “Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023”.

2. Nhà tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

3. Cơ quan chủ quản và thực hiện:

- Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

- Chủ Dự án: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

4. Mục tiêu của Dự án:

a) Mục tiêu chung: Giới thiệu và triển khai thành công tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ xây dựng và phổ biến các chính sách và hướng dẫn phù hợp thuận lợi cho việc giới thiệu và triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 bảo đảm độ bao phủ và an toàn tiêm chủng.

- Nâng cao năng lực của hệ thống y tế và tiêm chủng để tiêm chủng an toàn, giám sát phản ứng sau tiêm chủng và theo dõi hiệu quả và phân phối công bằng vắc-xin phòng COVID-19.

- Triển khai có hiệu quả các kế hoạch hoạt động của các tỉnh tại vùng khó tiếp cận nhằm đảm bảo công bằng và đạt độ bao phủ tiêm chủng cao.

- Nâng cao nhận thức về vắc-xin phòng COVID-19 hiệu quả của vắc-xin các nhóm đối tượng ưu tiên cũng như với mọi người dân, góp phần gia tăng nhu cầu, sự tiếp nhận và niềm tin với vắc xin phòng COVID-19.

5. Hạn mức vốn Dự án: 10.377.527 USD tương đương 240.696.361.000 VNĐ, bao gồm:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 10.000.000 USD (tương đương 231.940.000.000 VNĐ), trong đó:

+ 4.090.400 USD (tương đương 94.872.738.000 VNĐ) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quản lý và thực hiện.

+ 5.909.600 USD (tương đương 137.067.262.000 VNĐ) do UNICEF quản lý và thực hiện các hoạt động bao gồm mua sắm thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng và vận chuyển, lắp đặt thiết bị dây chuyền lạnh.

- Vốn đối ứng (bằng hiện vật): 8.756.365.876 VNĐ (tương đương 377.527 USD).

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với Dự án:

a) Vốn ODA do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quản lý, ngân sách Nhà nước cấp phát 100%.

b) Vốn đối ứng (bằng hiện vật) bao gồm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có và một phần chi phí nhân sự của các đơn vị tham gia thực hiện dự án, Bộ Y tế tự bố trí.

7. Thời gian và địa điểm thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2023 trên toàn quốc.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả thẩm định đề xuất chủ trương thực hiện Dự án, bảo đảm đúng quy định.

Điều 3. Bộ Y tế:

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan về việc mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị của Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ rà soát, phê duyệt văn kiện dự án.

- Tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTgCP,
- Các PTTg: Phạm
Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTT
H, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 985/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu985/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2021
Ngày hiệu lực23/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(30/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 985/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 985/QĐ-TTg 2021 Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 sử dụng vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 985/QĐ-TTg 2021 Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 sử dụng vốn ODA
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu985/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành23/06/2021
        Ngày hiệu lực23/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (30/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 985/QĐ-TTg 2021 Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 sử dụng vốn ODA

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 985/QĐ-TTg 2021 Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 sử dụng vốn ODA

            • 23/06/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực