Quyết định 986/QĐ-UBND

Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mục 2 và phụ lục 3 của Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 2263/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 986/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC 2 VÀ PHỤ LỤC 3 CỦA KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2263/QĐ-UBND NGÀY 01/12/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;

Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ Trình số 234/TTr-STNMT ngày 13/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mục 2 và phụ lục 3 của Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung mục 2 như sau:

“2. Thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại:

- Phương tiện vận chuyển: Các đơn vị vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải sử dụng các phương tiện đáp ứng các yêu cu tại khoản 2, 3, 5 Điu 11 Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Đối với những khu vực xe vận chuyển chuyên dùng không tới được thì sử dụng các loại phương tiện khác để thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/phòng khám đa khoa khu vực và cơ sở y tế tư nhân vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để giao cho các đơn vị thu gom theo mô hình cụm xử lý nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 của Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

…”

2. Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 3: ính kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Y tế;
- TT. TU, TT. HĐND t
nh;
- CT và các PCT. UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 CỦA KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 986/QĐ-UBND ngày 27/5/2019/ của UBND tỉnh)

STT

Tên cụm

Phương tiện vận chuyển

Lộ trình thu gom

1

Cụm 1: Bệnh viện Sản Nhi

Địa chỉ: p Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

1. Xe chuyên dụng của Bệnh viện Sản Nhi, xe biển số: 84A-002.84; trọng tải 650 kg;

2. Xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tnh, Xe biển số: 84E-0373, trọng tải 550kg.

Xe thứ 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi đến Bệnh viện Quân - Dân Y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh, Bệnh viện đa khoa Minh Tâm, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thu gom chất thải y tế nguy hại chuyển về Bệnh viện Sản Nhi xử lý.

Xe thứ 02:

- Lộ trình 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Càng Long, Bệnh viện Y Dược cổ truyền về Bệnh viện Sản Nhi xử lý.

- Lộ trình 2: Xe di chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành về Bệnh viện Sản Nhi xử lý.

2

Cụm 2: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần

Địa chỉ: Xã phú Cần, huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

- Xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, Xe biển số: 84A- 002.83, trọng tải 650 kg.

- Lộ trình 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Tiểu Cần đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè về cụm Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu cần xử lý.

- Lộ trình 2: Xe di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần đến Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần thu gom chất thải y tế nguy hại đưa về cụm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần xử lý.

- Lộ trình 3: Xe di chuyển từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Tiểu Cần đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú về cụm Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu cần xử lý.

3

Cụm 3: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang

Địa chỉ: Ấp Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực cầu Ngang, Xe biển số: 84A-000.73, trọng tải 650 kg.

Lộ trình 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải thu gom chất thải y tế nguy hại đưa về cụm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang xử lý.

Lộ trình 2: Xe di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang thu gom chất thải y tế nguy hại đưa về cụm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang xử lý.

Ghi chú: Riêng đối với các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/phòng khám đa khoa khu vực và cơ sở y tế tư nhân vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để giao cho các đơn vị thu gom theo mô hình cụm xử lý. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 của Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 986/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu986/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 986/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 986/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tỉnh Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 986/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tỉnh Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu986/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành27/05/2019
       Ngày hiệu lực27/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 986/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tỉnh Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 986/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tỉnh Trà Vinh

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực