Quyết định 987/QĐ-UBND

Quyết định 987/QĐ-UBND năm 2009 chỉ định cơ quan đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 987/QĐ-UBND 2009 cơ quan đăng ký giấy chứng nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ vào Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số: 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu trữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 4006/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc UBND tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị tại Công văn số: 114/SKHCN-PTTL ngày 23/4/2009 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa là cơ quan đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (không bao gồm các nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước; cấp Bộ thực hiện trên địa bàn Thanh Hóa).

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo qui định tại Quyết định số: 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, Pg NN (Long/7)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 987/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu987/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2009
Ngày hiệu lực03/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 987/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 987/QĐ-UBND 2009 cơ quan đăng ký giấy chứng nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 987/QĐ-UBND 2009 cơ quan đăng ký giấy chứng nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu987/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thế Bắc
        Ngày ban hành03/04/2009
        Ngày hiệu lực03/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 987/QĐ-UBND 2009 cơ quan đăng ký giấy chứng nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 987/QĐ-UBND 2009 cơ quan đăng ký giấy chứng nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ Thanh Hóa

            • 03/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực