Quyết định 989/QĐ-UBND

Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2014 về Quy hoạch tạm thời hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 989/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 989/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY HOẠCH TẠM THỜI HỆ THỐNG KHO, BÃI PHỤC VỤ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ các công văn số 3751/BCT-XNK ngày 06/5/2014 của Bộ Công Thương, công văn số 4941/TCHQ-GSQL ngày 08/5/2014 của Tổng cục Hải quan, công văn số 1325/BTL-CCK ngày 16/5/2014 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất về việc quy hoạch kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1028/SCT-TTr ngày 16 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch tạm thời hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng, địa phương có liên quan chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh; là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tổ chức kiểm tra điều kiện cụ thể về kho, bãi của thương nhân trên địa bàn để làm cơ sở Bộ Công Thương cấp mã số tạm nhập tái xuất cho thương nhân theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các Bộ, ngành: Công Thương, Tài chính, Bộ Tư lệnh BĐBP (để báo cáo)
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- V0, V1, TM1, TH1;
- Lưu: VT, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH TẠM THỜI HỆ THỐNG KHO, BÃI PHỤC VỤ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 989/UBND-TM1 ngày 16 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên và địa chỉ kho, bãi

Tên và địa chỉ chủ đầu tư

Diện tích kho, bãi

Theo hồ sơ pháp lý

Phạm vi ranh giới HQ quản lý

Bãi

Kho

Bãi

Kho

Địa bàn hoạt động hải quan

Diện tích (m2)

Tổng diện tích (m2)

Diện tích kho thường (m2)

Diện tích kho lạnh (m2)

Diện tích (m2)

Tổng diện tích (m2)

Diện tích kho thường (m2)

Diện tích kho lạnh (m2)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1. Thành phố Móng Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Khu vực Phường Trần Phú và Hải Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu bãi xe và các dịch vụ bãi xe cửa khẩu quốc tế Móng Cái

(Phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Móng Cái

(Đường Hùng Vương, Phường Hải Hòa. TP Móng Cái, Quảng Ninh)

1.945

0

0

 

1.945

0

0

0

Địa bàn hoạt động hải quan theo ND107/2002

2

Khu kho, xưởng sản xuất - Công ty Cổ phần Tân Vũ Hải

(Khu Công nghiệp Hải Hòa, Phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phần thương mại Nam Á

(Nay là Công ty CP Tân Vũ Hải)

(Khu Công nghiệp Hải Hòa, Phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

4.052

2.550

2.550

 

4.670

2.480

1.760

720

Kho ngoại quan

3

Xưởng sản xuất dệt may và kho bãi hàng hóa của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Móng Cái

(Khu 8, phường Hải Hòa. TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phần INDECO

(Thôn 9, xã Hai Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

655

4188

4188

 

1500

1020

1020

 

Kho ngoại quan

4

Kho chứa hàng - Công ty TNHH Trường Giang

(Khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái

(Khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

7.542

4.176

4.176

 

3.829

1.200

1.200

 

Kho ngoại quan

5

Nhà máy sản xuất đĩa CD, VCD và kho hải sản đông lạnh - Công ty CP SX TM Sơn Tùng

(Tổ 1, Khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty CP SX TM Sơn Tùng

(Tổ 1, Khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

2.964

2.520

1.044

1.476

1.103

2019,4

1619,4

400

Kho ngoại quan

6

Bãi chờ xuất nhập hàng hóa, kho ngoại quan, xưởng sơ chế vật liệu - Công ty CP SX TM Hoàng Tiến

(Khu 5, phường Hải Hòa. TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty CP SX TM Hoàng Tiến

(Khu 5, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

3.300

3.000

3.000

 

22.258

12.500

10.800

1.700

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

7

Bãi đỗ xe, kho bãi hàng hóa, điểm kiểm tra hàng hóa

(Khu Lục Lầm, Phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vương Long

(Khu 5, Phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

15.916

 

 

 

15.916

 

 

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

8

Kho bãi hàng hóa, bốc xếp hàng hóa

(Khu Lục Lầm, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Tây Bắc Quảng Ninh

(Khu 5 phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

44992,85

1.728

1.728

 

40.000

1.972

972

1.000

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

 

B. Khu vực Phường Hải Yên và Ninh Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kho chứa hàng hóa và bãi đỗ xe Công ty TNHH Nhã Phương

(Khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH Nhã Phương

(Km 2, khu 7 phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

1677

1500

1500

 

1677

1500

1500

 

Địa bàn hoạt động hải quan theo ND107/2002

10

Khu bến bãi - Công ty Cổ Phần Thành Đạt

(Km3+4, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ Phần Thành Đạt

(Số 72, đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

361.728

13.381

9.362

4.019

182.600

7.400

2.400

5.000

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

11

Kho, xưởng sản xuất - Công ty Cổ Phần Thành Đạt

(Đại lộ Hòa Bình, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

2.500

720

 

 

2.500

720

720

 

Địa bàn hoạt động hải quan theo ND107/2002

12

Kho, bến bãi hàng hóa - Công ty Cổ phần Thành Đạt

(Khu Thác Hàn, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

21.114

450

450

 

15.755

450

450

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

13

Kho ngoại quan Công ty cổ phần đầu tư và XNK Quảng Ninh

(Đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Chi nhánh cao su Móng Cái

- Công ty CP Kho vận và dịch vụ hàng hóa - Cao Su

(Đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

1.200

4.800

4.800

 

5.601

4.800

4.800

0

Kho ngoại quan

14

Kho, bãi, văn phòng nhà xưởng trạm cung cấp xăng dầu

(khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái

(Khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

3.582

1.620

1.620

 

3.500

2.640

2.640

 

Kho ngoại quan, địa bàn hoạt động hải quan theo ND102/2002

15

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc

(tổ 3, khu 7 phường Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc

(Tổ 8 Đẩu Thượng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng)

8.395

3.000

3.000

 

12155,81

1.370

1.370

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

16

Nhà Xưởng, bến và kho hàng hóa

(khu 6, phường ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH Thương mại Minh Thăng

(khu 6, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

1.397

1.008

1.008

 

8.000

1.000

1.000

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

17

Bến bốc xếp Thác hàn, phường Ninh Dương

(Thôn Thác hàn, phường Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH Quang Phát

(Số 12 Hùng Vương, Phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

18.683

3.374

3.374

 

24.533

1.500

500

1.000

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

18

Bãi đỗ xe và bến bốc xếp hàng hóa tại phường Ninh Dương

(Khu 2, phường Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh)

16.273

2.738

2.738

 

2.075

1.029

1.029

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

19

Kho, bãi Khu Hồng Phong, phường Ninh Dương

(Phường Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh)

5.833

3.880

3.880

 

5.833

3.880

3.880

 

Kho ngoại quan

20

Bến bốc xếp

(Khu Hạ, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, QN )

Công ty TNHH Vận tải xếp dỡ TM Hương Hải

(Số 33, đường Hòa Lạc, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

2.500

1.800

1.800

 

10.475

810

810

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

21

Kho hàng hóa và xưởng tại phường Ninh Dương

(Khu Hạ, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

2.500

5080,46

5080,46

 

2.500

5080,46

5080,46

 

Kho ngoại quan

22

Kho ngoại quan Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh

(Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phân Cung ứng tàu biển Quảng Ninh

(Số 2, đường Hạ Long, TP Hạ Long, Quảng Ninh )

5967,5

3.552,82

3.552,82

 

5967,5

3.456

3.046

410

Kho ngoại quan

23

Kho bãi bốc xếp vật tư vật liệu xây dựng

(Khu Hạ Long. Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty Cổ phần vật tư xây dựng Phương Oanh

(Khu Hạ Long, Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

15.322

8944,5

8944,5

 

14.322

8944,5

8944,5

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

24

Bến cảng, kho bãi hàng hóa, vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần TM và Xây dựng Thành Nga.

(Khu Hạ Long, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh

Công ty Cổ phần TM và Xây dựng Thành Nga

(Số 165 B, đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

1.716

939,46

939,46

 

21240,3

1.000

1.000

0

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

25

Kho ngoại quan công ty TNHH Thương mại và kho vận Devyt.

(Tổ 1 khu Hạ Long, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

Công ty TNHH thương mại và kho vận Devyt

(Tầng T số 5, phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội)

3.581

4.428

1.944

2.484

8.806

2.738

1.944

794

Kho ngoại quan

26

Cảng VNC

(Thôn Thác Hàn, Phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Quảng Ninh)

Công ty CP Cảng VNC

(Thôn Thác Hàn, Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh)

8790,69

 

 

 

7998,2

 

 

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

 

II. Huyện Bình Liêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực xã Đồng Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu khu vực Đồng Văn

Ban Quản lý cửa khẩu Hoành Mô

(Khu vực cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu)

13392,00

8944,5

8944,5

 

14321,7

8944,5

8944,5

 

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 989/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu989/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 989/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 989/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 989/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu989/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành16/05/2014
       Ngày hiệu lực16/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 989/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 989/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Quảng Ninh