Quyết định 99/2002/QĐ-TTg

Quyết định 99/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 99/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 99/2002/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 71/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2000 - 2005 để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ bảo đảm nước sạch và bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (gọi tắt là Chương trình) và Chiến lược quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 (gọi tắt là Chiến lược) được phê duyệt theo Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần Ban Chủ nhiệm giai đoạn 2000 - 2005 gồm các thành viên sau đây:

- Chủ nhiệm: Đồng chí Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Phó Chủ nhiệm thường trực: Đồng chí Nguyễn Đình Thịnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Các ủy viên Ban Chủ nhiệm là đại diện của các cơ quan:

+ Uỷ viên thư ký chuyên trách: Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

+ Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

+ Đồng chí Bùi Văn Đức, Tổng cục Phó Tổng cục Khí tượng - Thuỷ văn,

+ Đồng chí Nguyễn Kim Khanh, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại diện Bộ Quốc phòng,

+ Đồng chí Nguyễn Quốc An, Trưởng ban Xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,

+ Đồng chí An Đình Doanh, Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

+ Đồng chí Trần Thị Hồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

+ Đồng chí Vương Xuân Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

+ Đồng chí Ninh Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

+ Đại diện Bộ Công nghiệp,

+ Đại diện Bộ Xây dựng.

Chậm nhất đến ngày 05 tháng 8 năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các cơ quan có thành phần tham gia Ban Chủ nhiệm để hoàn chỉnh danh sách Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2000 - 2005.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình và Chiến lược có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm (nếu có) trong quá trình thực hiện Chương trình.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của Chương trình và Chiến lược đồng thời phối hợp, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương về việc khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng bộ hai nhiệm vụ bảo đảm nước sạch và bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn; chủ động xử lý theo thẩm quyền các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban Chủ nhiệm Chương trình cần sớm làm việc với các cơ quan liên quan, điều chỉnh lại mục tiêu, nội dung, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã được phê duyệt tại Quyết định số 237/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 cho phù hợp với chỉ tiêu cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2005 đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và sau đó tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2000 - 2005 của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình; phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ bảo đảm nước sạch và bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn của Chương trình và Chiến lược; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành có liên quan.

3. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 5 năm và kết thúc Chương trình và Chiến lược; phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình và Chiến lược.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm Chương trình đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội), được phép sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giúp việc Ban Chủ nhiệm có Văn phòng thường trực thực hiện Chương trình và Chiến lược (gọi tắt là Văn phòng thường trực).

Văn phòng thường trực của Chương trình cần được tổ chức theo nguyên tắc hiệu quả, chuyên nghiệp hoá, bao gồm một số cán bộ chuyên môn - chuyên trách, giúp Ban Chủ nhiệm Chương trình tập hợp được các nguồn lực liên ngành, liên lãnh thổ, trong và ngoài nước; đáp ứng được những đặc thù của Chương trình; phân rõ trách nhiệm quản lý Chương trình và hoạt động sự nghiệp về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của Văn phòng thường trực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ nhiệm Chương trình và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu99/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2002
Ngày hiệu lực07/08/2002
Ngày công báo20/08/2002
Số công báoSố 40
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 99/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 99/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu99/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành23/07/2002
        Ngày hiệu lực07/08/2002
        Ngày công báo20/08/2002
        Số công báoSố 40
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 99/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 99/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

         • 23/07/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2002

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực