Quyết định 99/2017/QĐ-UBND

Quyết định 99/2017/QĐ-UBND về quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH VÀ TỔ GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1833/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

1. Chi kiêm nhiệm hàng tháng cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh: 300.000 đồng/người/tháng.

b) Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh: 200.000 đồng/người/tháng.

2. Chi công tác phí điều tra, khảo sát giá đất tại hiện trường để xây dựng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và thẩm định giá đất: Thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí hiện hành.

3. Chi khác:

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định như: Chi làm thêm giờ, chi nước uống, xăng xe phục vụ cho công tác thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

b) Đối với những nội dung chi phục vụ cho công tác thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh chưa có quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi cụ thể như: Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, thuê xe,… khi có nghiệp vụ phát sinh thực tế thì thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
TT.TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Báo AG, Đài PTTH AG; Phân xã AG;
-
Cổng thông tin điện tử An Giang;
-
VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban & trung tâm;
-
Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu99/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu99/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang

            • 29/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực