Quyết định 990/QĐ-KBNN

Quyết định 990/QĐ-KBNN năm 2008 về Quy trình cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước chưa được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 990/QĐ-KBNN 2008 cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo 90/2007/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/QĐ-KBNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP MÃ CHO CÁC ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KBNN CHƯA ĐƯỢC CẤP MÃ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2007/QĐ-BTC NGÀY 26/10/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định các đoạn mã áp dụng cho TABMIS

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kế toán và Giám đốc Trung tâm Tin học và thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình cấp mã cho các đơn vị giao dịch với KBNN chưa được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Trưởng Ban Kế toán, Giám đốc Trung tâm Tin học và thống kê, Chánh Văn phòng KBNN, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các đơn vị thuộc KBNN;
- Lưu: VT, KT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn

 

QUY TRÌNH

CẤP MÃ CHO CÁC ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KBNN CHƯA ĐƯỢC CẤP MÃ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2007/QĐ-BTC NGÀY 27/10/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành theo Quyết định số 990/QĐ-KBNN ngày 24/11/ 2008 của Tổng Giám đốc KBNN)

I. Mục đích: Quy trình này được ban hành để cấp mã cho các đơn vị sẽ mở tài khoản giao dịch tại KBNN và chưa được cơ quan Tài chính cấp mã đơn vị quan hệ với Ngân sách, không thuộc phạm vi cấp mã N = 1, 2, 3, 7, 8 theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho tất cả các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

III. Nội dung

1. Quy trình cấp mã N = 9 và xác nhận giao dịch với mã N = 1, 2, 3, 7, 8

1.1. Với các đơn vị chưa được cấp mã N = 1, 2, 3, 7, 8 theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bước 1: Đơn vị lập Tờ khai đăng ký cấp mã đơn vị giao dịch với KBNN (Mẫu số 01-MSKB-KBNN đính kèm) gửi đến kho bạc nhà nước nơi giao dịch (phòng/bộ phận kế toán).

Bước 2: Đầu mối tiếp nhận hồ sơ (Kế toán viên) tại KBNN căn cứ vào các giấy tờ nhận được ở bước 1 thực hiện việc nhập tờ khai vào hệ thống cấp mã của Bộ Tài chính.

Tờ khai đăng ký cấp mã đơn vị giao dịch với KBNN được trình lên Kế toán trưởng để phê duyệt (trình file qua mạng).

Bước 3: Kế toán trưởng:

Nếu không đồng ý: Kế toán trưởng sẽ thực hiện “từ chối” đối với tờ khai và hệ thống cấp mã không sinh mã đối với tờ khai đã bị Kế toán trưởng từ chối.

Nếu đồng ý: Kế toán trưởng phê duyệt trên máy.

Bước 4: Kế toán viên in Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN (Mẫu số 02-GCN-KBNN đính kèm) từ hệ thống cấp mã của Bộ Tài chính và trình Kế toán trưởng ký.

Bước 5: Kế toán trưởng ký trên Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN. Sau đó chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ lấy dấu kế toán KBNN để chuyển đơn vị Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN.

1.2. Với các đơn vị đã được cấp mã N = 1, 2, 3, 7, 8

Đơn vị lập tờ khai theo quy định của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận mã đơn vị có quan hệ với NS bởi cơ quan tài chính các cấp; quy trình cụ thể tại KBNN như sau:

Bước 1: Đơn vị gửi bản sao Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với NS do cơ quan tài chính cấp (có kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc gửi bản sao có công chứng) đến KBNN nơi giao dịch (phòng/bộ phận kế toán).

Bước 2: Đầu mối tiếp nhận hồ sơ tại KBNN nơi đơn vị giao dịch căn cứ vào Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với NS do cơ quan tài chính cấp thực hiện việc nhập mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách và in Giấy xác nhận giao dịch với KBNN (Mẫu số 03-GXN-KBNN đính kèm) từ hệ thống cấp mã của Bộ Tài chính.

Giấy xác nhận giao dịch với KBNN cùng hồ sơ của đơn vị được trình lên Kế toán trưởng để ký duyệt (ký giấy).

Bước 3: Kế toán trưởng:

Nếu đồng ý: Kế toán trưởng ký giấy sau đó chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng dấu Kế toán KBNN để chuyển Giấy xác nhận giao dịch với KBNN cho đơn vị.

Nếu không đồng ý: Kế toán trưởng trả lại Giấy xác nhận giao dịch với KBNN cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

2. Bổ sung, thay đổi thông tin của đơn vị

Các đơn vị có quan hệ với Ngân sách có trách nhiệm kê khai bổ sung thông tin của đơn vị khi có thay đổi. Thông tin bổ sung được kê khai theo Mẫu số 04-MSKB-KBNN (đính kèm) và gửi đến KBNN nơi đăng ký giao dịch để KBNN cập nhật thông tin thay đổi.

3. Việc đóng, bỏ đóng mã N = 9

Khi phát sinh việc đóng hoặc mở một tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN thì kế toán KBNN thực hiện việc đóng hoặc bỏ đóng với mã N = 9 trên chương trình cấp mã do Bộ Tài chính xây dựng và triển khai tại KBNN các cấp; đồng thời in giấy thông báo đóng và bỏ đóng mã N = 9 gửi cho đơn vị (mẫu số 05-GTB-KBNN đính kèm).

KBNN quản lý các đơn vị có giao dịch với KBNN đã bị đóng mã số hoặc được bỏ đóng mã số qua Bảng kê danh sách đơn vị đóng/bỏ đóng mã số giao dịch tại KBNN (mẫu số 06-BK-KBNN đính kèm).

4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận

Khi Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN hoặc Giấy xác nhận giao dịch với KBNN bị mất, bị rách, nát, hỏng, đơn vị gửi công văn đề nghị tới KBNN nơi đăng ký giao dịch để được cấp lại Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN (hoặc Giấy xác nhận giao dịch với KBNN).

Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (hoặc giấy xác nhận) phải nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số; mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; địa chỉ, số điện thoại liên hệ; nếu giấy chứng nhận (hoặc giấy xác nhận) bị mất thì nêu rõ nguyên nhân mất; nếu chỉ tiêu trên giấy chứng nhận (hoặc giấy xác nhận) thay đổi thì nêu rõ nội dung chỉ tiêu thay đổi./.

 

Mẫu số: 01-MSKB-KBNN

Đơn vị chủ quản
Tên đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………..

............., ngày...... tháng....... năm............

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP MÃ ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KBNN

(Dùng cho đơn vị chưa được cấp mã theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:............................................................................

Tên đơn vị : ..............................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................... Điện thoại.........................................

Cơ quan chủ quản:...................................................................................................

Đề nghị Kho bạc nhà nước: ......................................................................cấp mã số đơn vị giao dịch tại KBNN (do chưa có mã đơn vị quan hệ với NS theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC)

Để giao dịch về:........................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 

Ngày… tháng… năm........
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số: 02-GCN-KBNN

KBNN CẤP TRÊN
KBNN CẤP MÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………..

............., ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Dùng cho đơn vị chưa được cấp mã theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên đơn vị : ...................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................... Điện thoại..................................

Cơ quan chủ quản:........................................................................................................

Mã số đơn vị giao dịch với KBNN là:.............................................................................

Đăng ký giao dịch với KBNN từ ngày: ............./............/..............

 

....................., ngày ......... tháng ....... năm ............

Lập biểu

KẾ TOÁN KBNN
(ký tên, đóng dấu kế toán)

 

Mẫu số: 03-GXN-KBNN

KBNN CẤP TRÊN
KBNN CẤP MÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Dùng cho đơn vị đã được cấp mã theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã đơn vị quan hệ với NS đã được cấp theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC:.........

Tên đơn vị : .................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................... Điện thoại................................

Cơ quan chủ quản:......................................................................................................

Đăng ký giao dịch với KBNN từ ngày: ............./............/..............

 

....................., ngày ......... tháng ....... năm ............

Lập biểu

KẾ TOÁN KBNN
(ký tên, đóng dấu kế toán)

 

Mẫu số: 04-MSKB-KBNN

Đơn vị chủ quản
Tên đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………..

............., ngày...... tháng....... năm............

 

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CẤP MÃ ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KBNN

(Dùng cho đơn vị có mã do KBNN cấp: mã bắt đầu bởi số “9”)

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:………………………….

Mã đơn vị giao dịch với KBNN:................................................................................

Tên đơn vị : .............................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................... Điện thoại............................

Cơ quan chủ quản:...................................................................................................

Đơn vị xin đăng ký thay đổi thông tin đăng ký cấp mã như sau:

TT

Chỉ tiêu thay đổi

Thông tin đăng ký cũ

Thông tin đăng ký mới

1

2

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Đề nghị Kho bạc nhà nước cập nhật thay đổi thông tin liên quan đến đơn vị giao dịch tại KBNN

Để giao dịch về:.......................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

Ngày… tháng… năm........
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số: 05-GTB-KBNN

KBNN CẤP TRÊN
KBNN CẤP MÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY THÔNG BÁO ĐÓNG MÃ/BỎ ĐÓNG MÃ
ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kính gửi:……………………………………….

Mã đơn vị giao dịch với KBNN ................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Cơ quan chủ quản:..................................................................................................

KBNN .......................................... xin thông báo đóng/bỏ đóng mã số của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước:.........................................Kể từ ngày............/........../...............

Lý do đóng/bỏ đóng mã số:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

....................., ngày ......... tháng ....... năm ............

Lập biểu

KẾ TOÁN KBNN
(ký tên, đóng dấu kế toán)

 

Mẫu số: 06-BK-KBNN

KBNN CẤP TRÊN
KBNN CẤP MÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH MÃ ĐƠN VỊ ĐÓNG/BỎ ĐÓNG MÃ SỐ
ĐƠN VỊ GIAO DỊCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Từ ngày ........../........./......... Đến ngày........../........./...........

STT

Tên đơn vị

Tình trạng

1

2

...

...

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Đóng/Bỏ đóng

...........................................

...........................................

............................................

 

....................., ngày ......... tháng ....... năm ............

Lập biểu

KẾ TOÁN KBNN
(ký tên, đóng dấu kế toán)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 990/QĐ-KBNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu990/QĐ-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 990/QĐ-KBNN

Lược đồ Quyết định 990/QĐ-KBNN 2008 cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo 90/2007/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 990/QĐ-KBNN 2008 cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo 90/2007/QĐ-BTC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu990/QĐ-KBNN
        Cơ quan ban hànhKho bạc Nhà nước Trung ương
        Người kýTạ Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/11/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 990/QĐ-KBNN 2008 cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo 90/2007/QĐ-BTC

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 990/QĐ-KBNN 2008 cấp mã cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo 90/2007/QĐ-BTC

            • 24/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực