Quyết định 991/QĐ-UBND

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư; Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 991/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LUẬT SƯ; LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 370/TTr-STP ngày 03/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư; Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (C
c KSTTHC);
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Lãnh
đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu
điện tỉnh;
- Cổng thông tin
điện t tnh;
- Lưu: VT, KSTT
L.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LUẬT SƯ; LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt

S hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC)

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định ni dung sa đi, bổ sung

Địa điểm thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ghi chú

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TNH

I.

Lĩnh vực Luật sư

1

BTP-HYE-277015

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đng khen thưởng, kluật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP .

UBND tỉnh

Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05/3/2019

TTHC có số thứ tự 15, thuộc lĩnh vực 1, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

2

BTP-HYE-277016

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ny 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP .

UBND tỉnh

Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05/3/2019

TTHC có số thứ tự 15, thuộc lĩnh vực 1, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

II.

Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1

BTP-HYE-277038

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

TTHC có số thứ tự 1, thuộc lĩnh vực VI, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

2

BTP-HYE-277019

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, s 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

TTHC có số thứ tự 2, thuộc lĩnh vực VI, mục A phn Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

3

BTP-HYE-277058

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

TTHC có số thứ tự 7, thuộc lĩnh vực VI, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 991/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu991/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 991/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 991/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 991/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu991/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành24/04/2019
        Ngày hiệu lực24/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 991/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 991/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp Hưng Yên

            • 24/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực