Quyết định 991/QĐ-UBND

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 991/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG RỪNG, ĐẤT RỪNG VÀ ĐẤT CHUYỂN RA KHỎI LÂM PHẦN SAU RÀ SOÁT QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 25/2/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 11/9/2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc kiểm tra, hoàn chỉnh báo cáo kết qủa rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết di dân tự do, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 66/TTr-SNN ngày 29/4/2008 về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 3 loại rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng (gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã thực hiện nhiêm vụ được phân công theo Kế hoach.

- Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND các huyện, thị thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các ban quản lý rừng; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 991/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu991/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2008
Ngày hiệu lực14/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 991/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu991/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành14/05/2008
        Ngày hiệu lực14/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng

            • 14/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực